Opłata środowiskowa a koszt działalności gospodarczej

Przepisy dotyczące ochrony środowiska, w sposób szczególny nakładają różne obowiązki na przedsiębiorstwa, w tym na osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Do takich szczególnych obowiązków należy zgłoszenie wszelkich źródeł emisji zanieczyszczeń oraz odprowadzania tzw. opłat za korzystanie ze środowiska naturalnego.

Opłata środowiskowa

Opłaty za korzystanie ze środowiska dotyczą każdego przedsiębiorcy, który w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej emituje ścieki lub szkodliwe substancje. Firma wykorzystująca pojazdy, maszyny, czy pobierająca np. wody podziemne lub powierzchniowe, musi sporządzić ewidencję oraz wnieść stosowną opłatę na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego, właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska.

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Powyższa zasada zezwala na uznanie za koszt uzyskania przychodów wszelkich poniesionych kosztów, z wyjątkiem wymienionych w art. 23, pod warunkiem, iż podatnik wykaże, że między tym wydatkiem, a osiągnięciem przychodu zachodzi związek przyczynowo-skutkowy tego typu, że poniesienie wydatku ma wpływ na powstanie, zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodu. Opłaty środowiskowe są związane z całokształtem prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej. Dlatego mogą one być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

Ponad 30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOKI