Biuro Rachunkowe

od 89 zł miesięcznie

 • Obsługa JPK – bez dopłat.
 • Pełna odpowiedzialność za dokumentację.
 • Wygodne dostarczanie dokumentów.

PORÓWNAJ CENY

Zleć swoją księgowość

Ulga podatkowa na działalność badawczo-rozwojową (ulga B+R)

Od stycznia 2016 roku podatnicy podatku dochodowego mogą skorzystać z ulgi na działalność badawczo rozwojową. Czym jest nowa ulga, kto ma do niej prawo i co obejmuje? W jaki sposób zaksięgować wydatki na badania i rozwój w serwisie ifirma.pl? Co zmieniło się w odliczeniu ulgi od 2017 roku?

Działalność badawczo-rozwojowa jest działalnością twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe podejmowane w sposób systematyczny, w celu zwiększenia oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Przedsiębiorcy, dzięki uldze B+R, zyskali możliwość odliczenia od podatku od 110% do 130% wydatków poniesionych na taką działalność, w dwóch etapach:

 1. Na bieżąco, jako koszty uzyskania przychodów (w wysokości 100%),
 2. Na koniec roku, w zeznaniu rocznym, jako ulga obniżająca podstawę opodatkowania (w wysokości 10%, 20% lub 30%).

Część wydatków podlegająca odliczeniu od podstawy opodatkowania na koniec roku nazywana jest kosztami kwalifikowanymi.

Ulga na działalność badawczo-rozwojową, która zastępuje dotychczasową ulgę na nabycie nowych technologii, została określona w art. 26e ustawy o podatku od osób fizycznych.

Prawo do ulgi na działalność badawczo-rozwojową

Przedsiębiorca prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą może w ramach ulgi B+R odliczyć koszty kwalifikowane, jeśli spełnia następujące warunki:

 • działalność jest opodatkowana na zasadach ogólnych lub podatkiem liniowym,
 • koszty działalności badawczo-rozwojowej są wyodrębniane w ewidencji rachunkowej,
 • koszty kwalifikowane nie zostały zwrócone w jakiejkolwiek formie (np. dotacji),
 • działalność w roku, za którym przysługuje odliczenie, nie była prowadzona na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia.

A dodatkowo, jeśli koszty kwalifikowane są ponoszone w ramach badań podstawowych, wymagane jest, by badania te były prowadzone na podstawie umowy lub porozumienia z jednostką naukową (w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki).

Badania podstawowe – oryginalne prace badawcze eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie praktyczne zastosowanie lub użytkowanie.
źródło: Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010r. o zasadach finansowania nauki

Koszty kwalifikowane

Za koszty kwalifikowane mogą być uznane:

 • Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wraz ze składkami płatnymi przez płatnika tych składek, pod warunkiem, że pracownicy ci zostali zatrudnieni w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej,
 • Nabywane materiały i surowce bezpośrednio związane z działalnością badawczo-rozwojową,
 • Ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, a także nabywane wyniki badań naukowych, świadczonych lub wykonywanych na podstawie umowy przez jednostkę naukową na potrzeby prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej,
 • Odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej w działalności badawczo-rozwojowej (pod warunkiem, że korzystanie nie wynikało z umowy zawartej z podmiotem powiązanym z podatnikiem),
 • Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w prowadzonej działalności gospodarczej dokonane w danym roku, z wyłączeniem samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością.

Wysokość odpisów na koniec roku

Wysokość odpisywanych kosztów kwalifikowanych zależy od charakteru tych kosztów oraz od tego, kim jest przedsiębiorca:

 • 30% kosztów związanych z wypłatą wynagrodzeń oraz składek od tych wynagrodzeń, bez kryterium przedsiębiorcy,
 • 20% pozostałych kosztów dla mikroprzedsiębiorców oraz małych lub średnich przedsiębiorców,
 • 10% pozostałych kosztów dla podatników, którym nie przysługuje odliczenie 20% tych kosztów.

Odliczenia można dokonać w zeznaniu za rok, w którym poniesiono koszty kwalifikowane. Jeśli w danym roku wielkość dochodu podatnika jest niższa, niż kwota możliwych odliczeń lub została poniesiona strata, to odliczenia w pozostałej kwocie dokonuje się w zeznaniach za trzy lata podatkowe następujące po roku, za który przysługiwało odliczenie.

Zasady odliczenia ulgi po nowelizacji od 1 stycznia 2017

Od 1 stycznia 2017 r. lista kosztów kwalifikowanych została rozszerzona. Dzięki temu mikro-, mali i średni przedsiębiorcy mogą odliczyć od podstawy opodatkowania koszty uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego poniesione na:

 • przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej i dokonanie zgłoszenia do Urzędu Patentowego w Polsce lub za granicą, łącznie z kosztami wymaganych tłumaczeń na język obcy,
 • prowadzenie postępowania przez Urząd Patentowy w Polsce lub za granicą, od momentu zgłoszenia do tych organów, w szczególności opłaty urzędowe i koszty zastępstwa prawnego i procesowego,
 • odparcie zarzutów niespełnienia warunków wymaganych do uzyskania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji wzoru przemysłowego zarówno w postępowaniu zgłoszeniowym, jak i po jego zakończeniu, w szczególności koszty zastępstwa prawnego i procesowego, zarówno w Polsce, jak i za granicą,
 • opłaty okresowe, opłaty za odnowienie, tłumaczenia oraz dokonywanie innych czynności koniecznych dla nadania lub utrzymania ważności patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy oraz prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, w szczególności koszty walidacji patentu europejskiego.

Koszty kwalifikowane ponoszone w ramach badań podstawowych podlegają odliczeniu wyłącznie pod warunkiem, że badania te są prowadzone na podstawie umowy lub porozumienia z jednostką naukową, w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.

Od 1 stycznia 2017 r. do 50% została zwiększona przysługującą mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom kwota maksymalnego odliczenia od podstawy opodatkowania wszystkich kosztów kwalifikowanych na działalność badawczo-rozwojową.

Duże firmy (podatnicy niebędący mikro-, małymi lub średnimi przedsiębiorcami) będą mogły odliczyć:

 • 50% wydatków osobowych oraz
 • 30% pozostałych kosztów związanych z działalnością badawczo-rozwojową (art. 26e ust. 7 pkt 2 updof).

Dodatkowo z trzech do sześciu lat został wydłużony okres, w jakim przedsiębiorca może odliczyć koszty poniesione na działalność badawczo-rozwojową.

Zmiany w podatkowej księdze przychodów i rozchodów

Jednym z wymogów skorzystania z ulgi B+R jest wyszczególnienie kosztów działalności badawczo-rozwojowej w ewidencji rachunkowej. W odpowiedzi na ten wymóg został zmieniony wzór podatkowej księgi przychodów i rozchodów poprzez dodanie nowej kolumny 16. „Koszty działalności badawczo-rozwojowej, o których mowa art. 26e ustawy o podatku dochodowym”, w którą należy wpisać wszystkie koszty takiej działalności, niezależnie od tego, jaka ich część będzie odliczona od podstawy opodatkowania.

Nowy wzór księgi przychodów i rozchodów wszedł w życie 8. kwietnia 2016 roku, jednak zgodnie z przepisami przejściowymi, jeśli księga została założona przed wejściem w życie nowego wzoru, to możliwe było jej prowadzenie na dotychczasowych zasadach do końca 2016 r.

Dla wszystkich naszych użytkowników został wprowadzony wydruk księgi przychodów i rozchodów zgodny z nowym wzorem w kwietniu 2016 r.

Księgowanie kosztów związanych z B+R w ifirma.pl

Naszym użytkownikom, którzy prowadzą działalność badawczo-rozwojową, umożliwiamy właściwe księgowanie ponoszonych na tę działalność kosztów do 16. kolumny księgi przychodów i rozchodów.

W pierwszej kolejności należy przejść do zakładki Pulpit ➡ Konfiguracja ➡ Dane firmy i zaznaczyć checkbox “Firma rozlicza koszty na badania i rozwój zgodnie z art. 26e Ustawy o podatku dochodowym”.

Po zapisaniu ustawień wszystkie koszty księgujemy na dotychczasowych zasadach. Dodatkowo, jeśli wydatek ma związek z działalnością badawczo rozwojową, to w zakładce Ewidencje ➡ Księga przychodów i rozchodów należy wejść w szczegóły tej pozycji i użyć akcji dodaj wpis w kolumnie “badania i rozwój”.

W wyświetlonym formularzu wartość wybrana w polu “Wysokość odliczenia” nie ma wpływu na sam wydruk KPiR, ale posłuży do prawidłowego zastosowania ulgi B+R w zeznaniu rocznym utworzonym przy pomocy serwisu pitroczny.pl.


UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

W ifirma.pl
pełna obsługaJPK

Nowy rok, nowe obowiązki dla przedsiębiorców.

Poznaj zmiany podatkowe w 2018 r.:

Nie czekaj na ostatnią chwilę.

przeczytaj nasz poradnik


Sprawdź ofertę,
którą mamy dla Ciebie

Biuro Rachunkowe

89zł/mc

ZAREJESTRUJ SIĘ