Wydatki sfinansowane dotacją nie zawsze są kosztami uzyskania przychodu

Od 1 stycznia 2010 zmieniły się przepisy prawa podatkowego w odniesieniu do wydatków sfinansowanych z otrzymanej dotacji na rozpoczęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej. Zmiany dotykają beneficjentów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 6.2.

Art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wymienia zarówno rodzaje wydatków nie mogących być kosztem podatkowym jak źródła finansowania wydatku, które zabraniają zaliczenia wydatku w koszty.

Po nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pojawił się w niej nowy zapis (art. 23. ust.1 pkt 56 w odniesieniu do art. 21 ust. 1 pkt 137)
Art. 21 ust. 1 pkt 129) dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
137) środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 Art. 23 ust. 1pkt 56).

Kosztem uzyskania przychodów nie mogą być wydatki sfinansowane z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46, 47a, 47c, 47d, 116, 122, 129, 136 i 137), odnoszący się bezpośrednio do “środków finansowych otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych”.

Nowa klasyfikacja środków otrzymanych z Unii Europejskiej powoduje, że przedsiębiorcy od 1 stycznia 2010 nie mogą zaliczać w koszty wydatków, które sfinansowali z dotacji w ramach PO KL 6.2. Z punktu widzenia przepisu nie jest istotne, czy wydatki te zostały najpierw poniesione przez przedsiębiorcę i zrefundowane, czy przedsiębiorca otrzymał te środki przed poniesieniem wydatków. Tym samym zarówno wydatki inwestycyjne o charakterze innym niż środki trwałe (które na mocy innych przepisów już wcześniej nie mogły być zaliczane w koszty) oraz wsparcie pomostowe sfinansowane z dotacji pochodzących ze środków publicznych nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Przypominamy, iż na mocy przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2009 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych od niektórych dochodów (przychodów), środki uzyskane w ramach POKL 6.2 są zwolnione z podatku dochodowego i w tej kwestii żadna zmiana nie ma miejsca.

Przedstawione zmiany nie dotyczą beneficjentów pomocy otrzymanej z Urzędu Pracy przez bezrobotnych rozpoczynających działalność gospodarczą. Zachowują oni prawo do zaliczenia w koszty prowadzonej działalności wydatków (innych niż zakup środków trwałych podlegających amortyzacji) sfinansowanych dotacją.