Biuro Rachunkowe

od 89 zł miesięcznie

 • Obsługa JPK – bez dopłat.
 • Pełna odpowiedzialność za dokumentację.
 • Wygodne dostarczanie dokumentów.

PORÓWNAJ CENY

Zleć swoją księgowość

Zryczałtowany podatek dochodowy przy umowach zlecenie/dzieło do 200 zł

Zryczałtowany podatek dochodowy ma zastosowanie wtedy, gdy zawarta zostanie umowa zlecenie czy umowa o dzieło do 200 zł brutto i z osobą, która nie jest pracownikiem zleceniodawcy.

Ważne jest, aby obie te przesłanki były spełnione łącznie. Jeżeli w danym miesiącu jest więcej niż jedna taka umowa, to umowy te nie ulegają sumowaniu.

Przy obliczaniu zryczałtowanego podatku przedsiębiorca nie uwzględnia ani składek społecznych, ani kosztów uzyskania przychodów. Podstawę opodatkowania stanowi przychód bez możliwości pomniejszenia go. Na obniżenie podatku nie wpływa też składka zdrowotna. Wynagrodzenia do 200 zł brutto nie łączą się z innymi dochodami podatnika w zeznaniu rocznym i nie są uwzględniane w PIT-11.

Ważne!

W przypadkach, gdy w zawartej umowie zleceniu czy umowie o dzieło zostanie określona stawka godzinowa albo wynagrodzenie prowizyjne, to umowę taką rozliczamy na zasadach ogólnych. I nawet jeżeli w danym miesiącu wynagrodzenie takie nie przekroczy kwoty 200 zł brutto to mamy prawo do obliczenia podatku na zasadach ogólnych, czyli należy potrącić koszty uzyskania przychodu. W takim przypadku będzie to też uwzględniane w PIT-11.

Umowa zlecenia/dzieło do 200 zł w serwisie

Takie umowy możemy wprowadzić i rozliczyć w serwisie ifirma.pl.

Są dwa sposoby wprowadzenia pracownika:

1. Wprowadzanie pracownika

Należy przejść do zakładki ➡ pracownicy ➡ lista pracowników ➡ nowy pracownik ➡ wybieramy jedną z opcji np. “Żadne z powyższych relacji nie zachodzą” ➡ wprowadź dane pracownika ręcznie ➡ uzupełniamy dane takie jak:

 • dane osobowe,
 • adres zameldowania,
 • adres zamieszkania jeżeli jest inny niż zameldowania,
 • rachunek bankowy,
 • urząd skarbowy,
 • w przypadku umowy zlecenia wybieramy kod tytułu ubezpieczenia – 04 11 XX,
 • w przypadku umowy o dzieło zaznaczamy “Nie wykazuj pracownika na deklaracjach ZUS”,
 • dane ubezpieczeniowe – wybieramy rodzaj umowy zlecenia/dzieło i w przypadku umowy zlecenia wskazujemy właściwy oddział NFZ, wg adresu zamieszkania,
 • w pozycji “wynagrodzenie chorobowe” Liczba wykorzystanych dni wynagrodzenia chorobowego wpisujemy „zero” zarówno w przypadku umowy zlecenia jak i umowy o dzieło,
 • po uzupełnieniu tych danych “zapisujemy”.

Wprowadzanie pracownika przez kwestionariusz

Należy przejść do zakładki ➡ pracownicy ➡ lista pracowników, wybieramy ikonę nowy pracownik. Zaznaczamy odpowiednie pole w zależności czy jest to osoba spokrewniona, czy też obca. Wybieramy opcję ➡ prześlij kwestionariusz osobowy.

Pojawi się formularz Wysyłanie kwestionariusza i tutaj uzupełniamy dane pracownika i podajemy jeo adres e-mail, na który zostanie wysłany kwestionariusz do uzupełnienia dla pracownika. Wysłanie kwestionariusza nastąpi po wybraniu opcji zatwierdź.

Pracownik w otrzymanej wiadomości wchodzi na link ➡ kwestionariusz osobowy i go uzupełnia. Po odesłaniu uzupełnionego przez pracownika kwestionariusza zapisze się on automatycznie w danych pracownika. Jednocześnie o tym fakcie zostaniemy poinformowani mailowo.

Po wypełnieniu kwestionariusza przez pracownika przechodzimy do zakładki ➡ pracownicy ➡ lista pracowników klikamy na imię i nazwisko pracownika i u dołu w danych pracownika zatwierdzamy przesłane dane przez przyciśnięcie opcji ➡ zatwierdź.

Następnie zatrudniający uzupełnia jeszcze takie informacje jak: kod tytułu ubezpieczeń, dane ubezpieczeniowe i liczbę wykorzystanych dni wynagrodzenia chorobowego. W pozycji “wynagrodzenie chorobowe” Liczba wykorzystanych dni wynagrodzenia chorobowego – wpisujemy „zero” zarówno w przypadku umowy zlecenia jak i umowy o dzieło.

Po uzupełnieniu tych danych ➡ zapisujemy.

2. Dodawanie umowy zlecenia/o dzieło

Dodanie umowy może nastąpić w serwisie w sposób następujący:

 • po wprowadzeniu danych pracownika do serwisu i ich zatwierdzeniu można od razu dodać umowę poprzez wybranie w prawym górnym rogu opcji ➡ dodaj umowę, a następnie wybierając z listy ➡ nowa umowa zlecenia/nowa umowa o dzieło,
 • lub:

 • pracownicy ➡ lista pracowników ➡ wybieramy imię i nazwisko pracownika ➡ następnie prawy górny róg ➡ dodaj umowę, wybieramy z listy ➡ nowa umowa zlecenia/nowa umowa o dzieło,
 • lub:

 • pracownicy ➡ umowy ➡ wybieramy rodzaj umowy nowa umowa zlecenia/nowa umowa o dzieło ➡ następnie należy w polu Pracownik wybrać z listy imię i nazwisko pracownika, dla którego umowa ma być wypełniona.

Po wybraniu odpowiedniego rodzaju umowy należy wypełnić warunki umowy.

W przypadku umowy zlecenia:

 • w polu Przedmiot umowy należy wpisać, co osoba będzie robić/wykonywać,
 • w polu Stawka kosztów uzyskania przychodów zostawiamy standardowe (20%), ale koszty przy takiej umowie nie będą uwzględniane,
 • w polu Składki ZUS wybieramy odpowiednie opcje, w zależności czy to jest jedyny tytuł do ubezpieczeń dla tej osoby,
 • w polu Składka wypadkowa zaznaczamy tak, jeśli są opłacane składki społeczne, a gdy jest opłacana tylko składka zdrowotna, to wybieramy opcję nie,
 • w polu Składka na Fundusz zaznaczamy zawsze, gdy mamy innych pracowników na umowę o pracę i ta osoba będzie osiągać przynajmniej minimalne wynagrodzenie, w przeciwnym razie zaznaczamy nigdy,
 • w polu Składka na Fundusz Emerytur Pomostowych zaznaczamy nie.

Następnie uzupełniamy pola:

 • data podpisania,
 • data rozpoczęcia,
 • podajemy w jaki sposób jest rozliczana umowa kwotowo czy ze stawką godzinową,
 • podajemy kwotę wynagrodzenia brutto,
 • po wypełnieniu wszystkich pól poprawnie zatwierdzamy.

W przypadku umowy o dzieło:

 • w polu Przedmiot umowy wpisujemy, to co ta osoba będzie wykonywać,
 • w polu Stawka kosztów uzyskania przychodu wybieramy Standardowa – 20%,
 • w polu Sposób rozliczenia umowy wybieramy kwotowo lub godzinowo,
 • podajemy kwotę wynagrodzenia brutto,
 • po wypełnieniu wszystkich pól zatwierdzamy.

3. Wystawianie rachunku w serwisie

W serwisie rachunek możemy wystawić w następujący sposób:

 • po dodaniu umowy do serwisu i jej zatwierdzeniu można od razu wystawić rachunek poprzez wybranie w prawym górnym rogu opcji ➡ wystaw rachunek,
 • lub:

 • pracownicy ➡ lista pracowników ➡ wybieramy imię i nazwisko pracownika ➡ następnie po lewej stronie zakładka “Umowy i rachunki” ➡ Rachunki – wystaw nowy,
 • lub

 • pracownicy ➡ umowy ➡ w części “Umowy zlecenia”/Umowy o dzieło” ➡ Rachunki – wystaw nowy.

Następnie należy uzupełnić poszczególne pola formularza nowy rachunek:

 • wskazujemy datę wystawienia rachunku,
 • termin płatności – tutaj istotne jest wpisanie poprawnego terminu płatności, ponieważ od tej daty zależy w jakim miesiącu w zakładce ➡ zobowiązania ➡ wynagrodzenia będzie to wynagrodzenie widoczne,
 • sprawdzamy czy jest właściwa kwota brutto,
 • zaznaczamy checkbox opodatkowania ryczałtem w stawce 18%,
 • po wypełnieniu wszystkich pól poprawnie zatwierdzamy.

4. Wprowadzanie daty zapłaty

Po wystawieniu rachunku należy wpisać datę zapłaty tego wynagrodzenia.
Uzupełnić datę zapłaty w serwisie można:

 • po wystawieniu rachunku i zatwierdzeniu otwiera się strona z wynagrodzeniem. Po prawej stronie pod wynagrodzeniem wpisujemy datę opłacenia ➡ zapisujemy ➡ Zapisze się Numer DK,
 • lub:

 • zobowiązania ➡ wynagrodzenia ➡ data opłacenia – uzupełniamy datę zapłaty tego wynagrodzenia ➡ następnie zatwierdź tę płatność.

Po zatwierdzeniu płatności utworzy się Dowód księgowy (DK), który będzie widoczny w zakładce ➡ wydatki ➡ lista wydatków ➡ dowody wewnętrzne i księgowe i jednocześnie zostanie ujęty w zakładce ➡ ewidencje ➡ KPiR.

Na podstawie wygenerowanego rachunku utworzy się automatycznie lista płac widoczna w zakładce ➡ pracownicy ➡ lista płac.

Generowanie deklaracji Pit-8a i Pit-8AR

Od umowy zlecenia/o dzieło należy odprowadzić podatek-18 proc. za miesiąc, w którym był naliczony i wpłacić do właściwego Urzędu Skarbowego do 20 następnego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Wyliczyć zaliczkę możemy w zakładce ➡ deklaracje ➡ deklaracje ➡ PIT-8a.

W deklaracji są sumowane podatki od wszystkich takich wynagrodzeń, które zostały w danym miesiącu wypłacone. Jest to widoczne w miesiącu w którym przypada termin płatności, czyli w miesiącu następnym w zakładce ➡ zobowiązania ➡ podatki i inne ➡ np. wynagrodzenie z umowy o dzieło zostało wypłacone 30 listopada 2015 r., w związku z tym wypłaty podatku należy dokonać do 20 grudnia 2015 r. i w serwisie będzie to widoczne w miesiącu grudniu 2015 r. w zakładce ➡ zobowiązania ➡ podatki i inne.

Za dany rok należy złożyć deklaracje PIT-8AR

Deklarację Pit-8AR należy wygenerować i złożyć do urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania jeżeli zleceniodawca jest osobą fizyczną lub ze względu na miejsce siedziby gdy jest osobą prawną, np. spółka kapitałowa.

Termin złożenia deklaracji PIT-8AR upływa z końcem stycznia roku następującego po roku podatkowym. Jedynie w razie zaprzestania przez płatnika prowadzenia działalności przed tą datą, PIT-8AR należy złożyć do dnia zaprzestania tej działalności.

Deklarację Pit-8AR można wygenerować w naszym serwisie: ➡ zakładka deklaracje ➡ deklaracje ➡ PIT-8AR.

Deklarację tę generujemy będąc w miesiącu księgowym grudniu.

Aby deklaracja została poprawnie wygenerowana to wcześniej musi być wpisana data opłacenia wynagrodzenia – zakładka ➡ zobowiązania ➡ wynagrodzenia ➡ i muszą być wygenerowane deklaracje PIT-8a za poszczególne miesiące, tzn. za miesiące w których była taka umowa zlecenie czy umowa o dzieło do 200 zł brutto.

W deklaracji Pit-8AR uzupełniona zostanie część 14 “inne należności niewymienione w wierszach 1-13”, gdzie wykazane zostaną zaliczki za poszczególne miesiące.

Składki ZUS

W przypadku umowy zlecenia opłacane są składki ZUS społeczne i zdrowotna albo sama składka zdrowotna. Zależy to czy ubezpieczony posiada już inny tytuł do ubezpieczeń czy nie.

Przykład:

Osoba zatrudniona w innej firmie, z wynagrodzeniem równym bądź wyższym od minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2016 r.-1850,00 zł brutto) – opłaca obowiązkowo tylko składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

Osoba taka powinna złożyć pisemne oświadczenie, że jest zatrudniona w innej firmie i osiąga tam przychód równy co najmniej minimalne wynagrodzenie.

Od stycznia 2016 r. zostaną wprowadzone zmiany związane z oskładkowaniem niektórych umów zleceń, a mianowicie zostaje wprowadzona zasada oskładkowania umowy zlecenia do pułapu płacy minimalnej, która będzie w wynosiła w 2016 r. – 1.850,00 zł brutto.
Więcej informacji na temat tych zmian zawartych będzie w naszym artykule na blogu eksperckim.

W przypadku, gdy do serwisu zostanie wprowadzona data wypłaty wynagrodzenia to automatycznie powstają przelewy do ZUS z tytułu składek za pracownika. Składki wszystkich pracowników, których wynagrodzenia były wypłacone w danym miesiącu (niezależnie od tego jakiego miesiąca przepracowanego dotyczą), są sumowane. Przelewy do ZUS są umieszczone w miesiącu, w którym przypada termin ich płatności. Wprowadzenie daty opłacenia w zakładce: ➡ zobowiązania ➡ wynagrodzenia ➡ powoduje zaksięgowanie składek powstałymi Dowodami Księgowymi (widocznymi w zakładce “Wydatki” i w KPiR), wg zasad:

 • ubezpieczenie społeczne

  Przelewy do ZUS za pracownika z tytułu ubezpieczenia społecznego składa się z kwot potrąconych z pensji pracownika i z części płaconej przez pracodawcę. Gdy do przelewu wprowadzimy datę opłacenia, to zaksięgowaniu podlega tylko część składki na ubezpieczenie płacona przez pracodawcę, ponieważ część potrącana z pensji brutto pracownika została zaksięgowana jako kwota brutto wypłaty.

 • ubezpieczenie zdrowotne

  Składka została zaksięgowana poprzez przelew “Wynagrodzenie”, ponieważ w całości jest opłacana z pensji pracownika.

 • wpłata na FGŚP

  Jest w całości zaksięgowana, ponieważ tę składkę opłaca pracodawca. W przypadku małych kwot do 200 zł brutto nie opłacamy FP.


UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

W ifirma.pl
pełna obsługaJPK

Nowy rok, nowe obowiązki dla przedsiębiorców.

Poznaj zmiany podatkowe w 2018 r.:

Nie czekaj na ostatnią chwilę.

przeczytaj nasz poradnik


Sprawdź ofertę,
którą mamy dla Ciebie

Biuro Rachunkowe

89zł/mc

ZAREJESTRUJ SIĘ