Ryczałt czy VAT?

Z tym pytaniem nierzadko spotykam się rozmawiając z przyszłymi przedsiębiorcami, dlatego warto szerzej wyjaśnić te dwa jakże różne podatki.

Ryczałt_VAT

Ryczałt

Ryczałt obok podatku liniowego, na zasadach ogólnych czy też karty podatkowej jest podatkiem dochodowym. Formę podatku dochodowego osoba rozpoczynająca działalność gospodarczą wybiera na wniosku CEIDG-1.

Podstawą opodatkowania jest tu przychód pomniejszony o zapłacone składki społeczne; nie mamy możliwości odliczenia kosztów. Stawki ryczałtu wynoszą 3%, 5,5%, 8,5%, 17 i 20% w zależności od rodzaju prowadzonej działalności.

Wybierając daną formę nie możemy rozliczać się wspólnie ze współmałżonkiem ani skorzystać z ulgi na dzieci.

Przedsiębiorca, który chciałby wybrać podatek ryczałtowy powinien najpierw sprawdzić czy nie jest z niego wyłączony. Lista usług powodujących wyłączenie z ryczałtu znajduje się w załączniku nr 2 ustawy z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Ryczałtu nie mogą również wybrać osoby, które będą świadczyć usługi na rzecz byłego pracodawcy (umowa o pracę) w tym samym zakresie.

VAT

VAT jest podatkiem od towarów i usług. Osoba rozpoczynająca działalność gospodarczą może skorzystać ze zwolnienia z rejestracji jako czynny płatnik VAT do momentu osiągnięcia 150 tyś. zł sprzedaży w danym roku podatkowym. Jeśli rozpoczynamy działalność w trakcie roku,wówczas limit przeliczamy proporcjonalnie.

Zwolnienia nie stosuje się do podatników:

 1. dokonujących dostaw:
  • towarów wymienionych w załączniku nr 12 do ustawy,
  • towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, z wyjątkiem:
  • • energii elektrycznej (PKWiU 35.11.10.0),
   • wyrobów tytoniowych,
   • samochodów osobowych, innych niż wymienione w lit. e, zaliczanych przez podatnika, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do środków trwałych podlegających amortyzacji,

  • budynków, budowli lub ich części, w przypadkach, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a i b,
  • terenów budowlanych,
  • nowych środków transportu;
 2. świadczących usługi:
  • prawnicze,
  • w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego,
  • jubilerskie.

Obok zwolnienia związanego z obrotem istnieje również tzw. zwolnienie przedmiotowe, do tej grupy należą m.in. usługi w zakresie opieki medycznej świadczone przez lekarzy czy pielęgniarki, usługi nauczania języków obcych, usługi ubezpieczeniowe; pełna lista znajduje się w art. 43 ustawy o VAT. W tym przypadku rejestracja jako czynny płatnik VAT nie jest konieczna nawet po przekroczeniu 150 tyś zł sprzedaży.
Jeśli nie musimy i nie chcemy się rejestrować jako czynny podatnik VAT, wówczas do Urzędu Skarbowego nie składamy żadnego dokumentu.

Jeśli będziemy rejestrować się do VAT-u, należy złożyć formularz VAT-R. Dokument składamy najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia sprzedaży towarów lub świadczenia usług objętych VAT w Urzędzie Skarbowym właściwym w sprawach VAT. Opłata skarbowa za rejestrację wynosi 170 zł.

Przedsiębiorca zarejestrowany jako czynny płatnik VAT składa co miesiąc lub co kwartał deklaracje VAT (VAT-7 lub VAT-7K), ma prawo odliczenia VAT-u z faktur kosztowych ( jeśli przysługuje).

Reasumując – możemy być ”ryczałtowcem-nievatowcem” lub ”ryczałtowcem-vatowcem”, gdyż są to dwa różne podatki, nie związane ze sobą.

Przykład

Przedsiębiorca rozpoczął swoją pierwszą działalność 1 lutego 2014 r. w zakresie handlu obuwiem, w podatku dochodowym wybrał ryczał (stawka ryczałtu w zakresie handlu 3%), korzysta również z ZUS-u preferencyjnego.

W marcu zakupił towar na łączną kwotę 6150 zł (5000 zł netto +1150 zł VAT).

W marcu również sprzedał cały towar, przychody wyniosły 10 000 zł (netto).

Rozważmy dwie sytuacje:

 1. Ryczałtowiec-nievatowiec
 2. Podatnik zapłaci tylko zryczałtowany podatek dochodowy. Nie ma możliwości odliczenia vat’u z faktur kosztowych, nie narzuca również podatku VAT na swoją sprzedaż.

  10 000 zł – 160,78 zł = 9839,22 zł (przychód pomniejszony o zapłacone składki społeczne)

  9 839 zł * 0,03 = 295,17 zł (podatek; stawka ryczałtu 3%)

  295,17 zł – 232,85 zł (możliwa do odliczenia składka zdrowotna)= 62,32 zł

  Zryczałtowany podatek należny wynosi 62 zł.

 3. Ryczałtowiec-vatowiec
 4. Podatnik ma możliwość odliczenia VAT-u z faktury za towar handlowy, ale również sprzedaje po cenie brutto czyli de facto w marcu zarobi 12300 zł ( 10 000 zł netto + 2 300 zł VAT-u)

VAT

2300 zł – 1150 zł = 1150 zł (nadwyżka podatku należnego nad naliczonym z faktur kosztowych)

W przypadku rozliczenia miesięcznego do US wpłacamy 1150 zł z tytułu podatku VAT i składamy deklaracje VAT-7 (do 25 kwietnia za marzec).

Ryczałt

Zaliczka na podatek należny wynosi 62 zł

W pierwszej sytuacji nasz przedsiębiorca nievatowiec zarobi na czysto w marcu 3418,82 zł (przychód pomniejszony o zakup towaru i składki ZUS).

W drugiej sytuacji przedsiębiorca vatowiec zarobi na czysto 4506,82 zł, tylko należy pamiętać, iż sprzedaje swoje towary drożej (o wartość VAT, którą płacą klienci; pytanie czy faktycznie sprzedałby całość towaru po takiej cenie).

Przykład ma na celu przedstawienie tylko schematu działania dwóch różnych podatków.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Zakładasz własną działalność gospodarczą i masz związane z tym pytania?

Skorzystaj z bezpłatnych konsultacji na stronie naszego serwisu

www.ifirma.pl/ceidg od poniedziałku do piątku (9:00-16:00)

Autor – Anna Pietrzak, ifirma.pl

Biuro rachunkowe
już od 89zł/mc.

 • Pełna odpowiedzialność za prowadzoną dokumentację.
 • Wygodne formy dostarczania dokumentów (online, poczta, kurier)

dowiedz się więcej