Ryczałt czy VAT?

Z pytaniem ‘ryczałt czy VAT?’ nierzadko spotykam się rozmawiając z przyszłymi przedsiębiorcami, dlatego warto szerzej wyjaśnić te dwa jakże różne podatki.

Ryczałt

Ryczałt obok podatku liniowego, na zasadach ogólnych czy też karty podatkowej jest podatkiem dochodowym. Formę podatku dochodowego osoba rozpoczynająca działalność gospodarczą wybiera na wniosku CEIDG-1. Podstawą opodatkowania jest tu przychód pomniejszony o zapłacone składki społeczne; nie mamy możliwości odliczenia kosztów. Stawki ryczałtu wynoszą 3%, 5,5%, 8,5%, 17 i 20% w zależności od rodzaju prowadzonej działalności.

Wybierając daną formę nie możemy rozliczać się wspólnie ze współmałżonkiem ani skorzystać z ulgi na dzieci.

Przedsiębiorca, który chciałby wybrać podatek ryczałtowy powinien najpierw sprawdzić czy nie jest z niego wyłączony. Lista usług powodujących wyłączenie z ryczałtu znajduje się w załączniku nr 2 ustawy z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Ryczałtu nie mogą również wybrać osoby, które będą świadczyć usługi na rzecz byłego pracodawcy (umowa o pracę) w tym samym zakresie.

Więcej przeczytasz tutaj.

VAT

VAT jest podatkiem od towarów i usług. Osoba rozpoczynająca działalność gospodarczą może skorzystać ze zwolnienia z rejestracji jako czynny płatnik VAT do momentu osiągnięcia 200 tys. zł sprzedaży w danym roku podatkowym. Jeśli rozpoczynamy działalność w trakcie roku,wówczas limit przeliczamy proporcjonalnie.

Więcej informacji na temat podatku VAT: w tym artykule oraz tutaj.

Zwolnienia nie stosuje się do podatników:

dokonujących dostaw:
 • towarów wymienionych w załączniku nr 12 do ustawy,
 • towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, z wyjątkiem:
 • energii elektrycznej (PKWiU 35.11.10.0),
 • wyrobów tytoniowych,
 • samochodów osobowych, innych niż wymienione w lit. e, zaliczanych przez podatnika, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do środków trwałych
 • podlegających amortyzacji,
 • budynków, budowli lub ich części, w przypadkach, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a i b,
 • terenów budowlanych,
 • nowych środków transportu;
świadczących usługi:
 • prawnicze,
 • w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego,
 • jubilerskie.

Obok zwolnienia związanego z obrotem istnieje również tzw. zwolnienie przedmiotowe. Do tej grupy należą m.in. usługi w zakresie opieki medycznej świadczone przez lekarzy czy pielęgniarki, usługi nauczania języków obcych, usługi ubezpieczeniowe; pełna lista znajduje się w art. 43 ustawy o VAT. W tym przypadku rejestracja jako czynny płatnik VAT nie jest konieczna nawet po przekroczeniu 200 tys. zł sprzedaży.
Jeśli nie musimy i nie chcemy się rejestrować jako czynny podatnik VAT, wówczas do Urzędu Skarbowego nie składamy żadnego dokumentu.

Jeśli będziemy rejestrować się do VAT-u, należy złożyć formularz VAT-R. Dokument składamy najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia sprzedaży towarów lub świadczenia usług objętych VAT w Urzędzie Skarbowym właściwym w sprawach VAT.

Przedsiębiorca zarejestrowany jako czynny płatnik VAT składa co miesiąc lub co kwartał deklaracje VAT (VAT-7 lub VAT-7K), ma prawo odliczenia VAT-u z faktur kosztowych ( jeśli przysługuje).

Reasumując – możemy być ”ryczałtowcem-nievatowcem” lub ”ryczałtowcem-vatowcem”, gdyż są to dwa różne podatki, nie związane ze sobą.

Przykład

Przedsiębiorca rozpoczął swoją pierwszą działalność 1 lutego 2014 r. w zakresie handlu obuwiem, w podatku dochodowym wybrał ryczał (stawka ryczałtu w zakresie handlu 3%), korzysta również z ZUS-u preferencyjnego. W marcu zakupił towar na łączną kwotę 6150 zł (5000 zł netto +1150 zł VAT). W marcu również sprzedał cały towar, przychody wyniosły 10 000 zł (netto). Rozważmy dwie sytuacje:

 • Ryczałtowiec-nievatowiec

Podatnik zapłaci tylko zryczałtowany podatek dochodowy. Nie ma możliwości odliczenia vat’u z faktur kosztowych, nie narzuca również podatku VAT na swoją sprzedaż.

10 000 zł – 160,78 zł = 9839,22 zł (przychód pomniejszony o zapłacone składki społeczne)

9 839 zł * 0,03 = 295,17 zł (podatek; stawka ryczałtu 3%)

295,17 zł – 232,85 zł (możliwa do odliczenia składka zdrowotna)= 62,32 zł

Zryczałtowany podatek należny wynosi 62 zł.

 • Ryczałtowiec-vatowiec

Podatnik ma możliwość odliczenia VAT-u z faktury za towar handlowy, ale również sprzedaje po cenie brutto czyli de facto w marcu zarobi 12300 zł ( 10 000 zł netto + 2 300 zł VAT-u)

VAT

2300 zł – 1150 zł = 1150 zł (nadwyżka podatku należnego nad naliczonym z faktur kosztowych)

W przypadku rozliczenia miesięcznego do US wpłacamy 1150 zł z tytułu podatku VAT i składamy deklaracje VAT-7 (do 25 kwietnia za marzec).

Ryczałt

Zaliczka na podatek należny wynosi 62 zł

W pierwszej sytuacji nasz przedsiębiorca nievatowiec zarobi na czysto w marcu 3418,82 zł (przychód pomniejszony o zakup towaru i składki ZUS).

W drugiej sytuacji przedsiębiorca vatowiec zarobi na czysto 4506,82 zł, tylko należy pamiętać, iż sprzedaje swoje towary drożej (o wartość VAT, którą płacą klienci; pytanie czy faktycznie sprzedałby całość towaru po takiej cenie).

Przykład ma na celu przedstawienie tylko schematu działania dwóch różnych podatków.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Zakładasz własną działalność gospodarczą i masz związane z tym pytania?

Skorzystaj z bezpłatnych konsultacji na stronie naszego serwisu

www.ifirma.pl/ceidg od poniedziałku do piątku (9:00-16:00)

Autor – Anna Pietrzak, ifirma.pl

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

Ponad 30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOKI