Czy należy zrobić biznesplan działalności?

Każdy przedsiębiorca powinien zdawać sobie sprawę, że bardzo ważną rzeczą jest wykonanie ogólnego planu rozwojowego działalności gospodarczej. Z całą pewnością właściwie zrobiony biznesplan ułatwi przyszłe funkcjonowanie firmy i określi możliwości zarobkowania.

Planowanie

Planowanie jest systematycznym postępowaniem ukierunkowanym na działalność rozwojową, prowadzącym do osiągnięcia celów założonych w biznesie, które w ostatecznym rachunku prowadzą do osiągnięcia wysokich dochodów lub zysków. Podstawowym zadaniem planowania w firmie jest wyszukiwanie okazji i prowadzenie analizy oraz dokonywanie oceny i wyboru różnorodnych propozycji wprowadzenia na rynek własnej produkcji lub świadczonych usług.

Przedsiębiorcy winni pamiętać, że biznesplan to forma szczegółowego przedstawienia sposobu postępowania dla przedsiębiorcy, określającego przede wszystkim, jak przedsiębiorstwo może osiągnąć szczegółowe cele, określając jednocześnie przestrzeń zysku przy osiągnięciu poszczególnych celów. Biznesplan to innymi słowy określenie założeń i zadań możliwych do zrealizowania przez przedsiębiorcę.

Po przygotowaniu biznesplanu przedsiębiorca powinien dostosować strategie zarządzania firmą do konkretnych działań. Ważne jest, aby zarządzający oraz zainteresowani inwestorzy wiedzieli, w jaki sposób zarządzający wykorzystywać będą pieniądze na dalsze założenia strategiczne firmy zawarte w biznesplanie . To właśnie przedsiębiorca określający założenia swojej działalności w biznesplanie zapewnić powinien właściwy rozwój przedsiębiorstwa w przyszłości. Wymagania strategiczne w biznesplanie nie powinny wynikać ze zwykłego przypadku, lecz powinny być wynikiem głębokiej analizy rynku.

Biznesplan powinien być pomocny zarządzającym w oszacowaniu kosztów oraz w określeniu koncepcji i ocenie konkurencji i ryzyka.

Przykładowy biznesplan

Czyli co przedsiębiorca powinien poddać analizie:

1) wizja przyszłości firmy,
2) orientacyjne koszty przedsięwzięcia w początkowej fazie,
3) cele i zasady działania przedsiębiorstwa, 4) plan strategiczny, w tym analiza SWOT,

5) analiza mocnych i słabych stron firmy w porównaniu z konkurentami,
6) warunki marketingowe,
7) plan marketingowy,
8 ) analiza rynku,
9) strategia cen towarów,
10) reklamy,
11) plan finansowy przedsięwzięcia,
12) bilans,
13) przepływy pieniężne (cash flow),
14) końcowe wnioski.

Technika analityczna SWOT

Polega na posegregowaniu posiadanej informacji o danej sprawie na cztery grupy (cztery kategorie czynników strategicznych):

S (Strengths) – mocne strony: wszystko to, co stanowi atut, przewagę, zaletę analizowanego obiektu,

W (Weaknesses) – słabe strony: wszystko to, co stanowi słabość, barierę, wadę analizowanego obiektu,

O (Opportunities) – szanse: wszystko to, co stwarza dla analizowanego obiektu szansę korzystnej zmiany,

T (Threats) – zagrożenia: wszystko to, co stwarza dla analizowanego obiektu niebezpieczeństwo zmiany niekorzystnej.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOK