zakładanie firmy

Koszty zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej

Obecnie założenie działalności nie jest tak kosztowne, jak to bywało w poprzednich latach. Sukcesywnie zmieniano przepisy i tworzono ułatwienia w zakładaniu własnej firmy.

Rejestracja działalności gospodarczej nie wymaga opłat – wpis do CEIDG (także każda jego zmiana) jest darmowy (do 30.03.2009 wpis kosztował 100 zł, a zmiana 50 zł). W przypadku ZUS nowi przedsiębiorcy mają możliwość skorzystania z tzw. „preferencyjnych” składek ZUS przez pierwsze 24 miesiące działalności (do 01-07-2005 każdy przedsiębiorca opłacał pełne składki ZUS).

Koszty działalności możemy podzielić na 2 typy: opłaty administracyjno-skarbowe oraz bieżące koszty prowadzenia firmy.

Opłaty administracyjno-skarbowe

Do pierwszej grupy możemy zaliczyć następujące opłaty:

1. rejestracyjne:

– jako czynny podatnik VAT lub podatnik VAT-UE – 170 zł. W planach jest zlikwidowanie tej opłaty, jednak w roku 2014 obowiązuje ona nadal,

– rejestracja szczególnej formy działalności, np. spółki jawnej: wpis do KRS – 500 zł oraz 100 zł za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,

– za rejestrację samochodu,

– za dokonanie wpisu do rejestru agentów ubezpieczeniowych – 110 zł,

– za dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej, np.:

– podmiotu wykonującego działalność kantorową – 1087 zł,

– podmiotu wykonującego działalność gospodarczą na podstawie przepisów o usługach turystycznych w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz pośredniczenia na zlecenie klientów w – zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych – 514 zł,

2. za wydanie zaświadczeń i pozwoleń:

– zaświadczenie o numerze nadania NIP (np. jeśli zgubimy taki dokument. Przy zakładaniu działalności jest on wysyłany podatnikowi bez pobierania opłaty) – 21 zł,

– zaświadczenie potwierdzające brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu nabywanych z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pojazdów, które mają być dopuszczone do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (VAT-23 lub VAT-24) – 160 zł,

– zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości – 21 zł (za każdy egzemplarz),

– pozwolenia lub koncesje, np. za zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń albo reasekuracji – 1087 zł,

– zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,

3. podatki:

– podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) – przy zakładaniu spółki cywilnej 0,5% wartości umowy spółki. Podatek ten płaci także nabywca od umowy kupna-sprzedaży (np. komputera, samochodu lub innego przedmiotu) w wysokości 2%, jednak jeśli wartość umowy kupna jest ≥1000 zł,

– podatek od nieruchomości,

– podatek akcyzowy,

– cło.

4. pozostałe:

– udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, czyli upoważnienie osoby do podpisywania w naszym imieniu np. deklaracji VAT lub innych pism wyjaśniających bądź rejestrację – 17 zł, (w przypadku UPL-1, pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, nie ma dodatkowych opłat),

– notarialna – np. przy zakupie nieruchomości,

– sądowa – np. przy zakupie nieruchomości,

– opłaty członkowskie – np. do Krajowej Izby Lekarskiej, Krajowej Izby Architektów, itp.

Bieżące koszty prowadzenia działalności

Zgodnie z art. 22. ust. 1. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Podatnik powinien ocenić czy między wydatkiem a osiągnięciem przychodu zachodzi związek przyczynowo-skutkowy.

1. Koszty związane z funkcjonowaniem biura/lokalu/hali:

– pieczątka – może kosztować od 15 zł do 50 zł (lub więcej), w zależności jaki rodzaj i format przedsiębiorca wybierze. Na chwilę obecną, kiedy większość dokumentów przesyłamy elektronicznie, pieczątka jest rzadko używana,

– materiały i urządzenia biurowe,

– czynsz za lokal, pomieszczenie biurowe lub halę produkcyjną,

– opłaty za media (prąd, woda, gaz) związane z użytkowaniem pomieszczeń, w których jest prowadzona działalność,

– abonament za internet, telefon, specjalistyczne programy czy dostęp do portali branżowych,

– strona internetowa, opłaty za usługi informatyczne czy reklamowe,

– raty leasingowanych maszyn, urządzeń lub samochodów.

2. Rachunek bankowy

Wiele banków oferuje klientom posiadającym firmy, bezpłatne prowadzenie konta i/lub darmowe przelewy. Jeśli jednak na koncie firmowym pobierane są prowizje lub inne dodatkowe opłaty możemy je zaliczyć do kosztów prowadzenia działalności.

3. Ubezpieczenie działalności/lokalu/samochodu

Księgujemy w koszty na podstawie polisy. Ważne jest czy ubezpieczenie jest płatne jednorazowo czy w ratach. W przypadku płatności ratalnej po 90 dniach od terminu wystawienia następuje tzw. korekta kosztów, czyli wyksięgowanie nieopłaconej części. Stanie się ona ponownie kosztem w dacie opłacenia raty.

4. Samochody – mogą być używane na 3 sposoby:

– środek trwały – oprócz wydatków eksploatacyjnych tj. paliwo, płyny, części czy naprawy kosztem będzie także amortyzacja,

– pojazd w leasingu – w ciężar kosztów będą zaliczane raty leasingowe, w tym duża opłata wstępna, oraz bieżące wydatki na utrzymanie pojazdu,

– samochód prywatny używany do celów służbowych – kosztem będą wydatki rozliczone na podstawie uzupełnionego przebiegu kilometrów, przejechanych w ramach działalności.

5. Środki trwałe, wyposażenie

Środkami trwałymi są przedmioty o wartości początkowej powyżej 3500 (dla płatników VAT liczy się cena netto z faktury), do ewidencji wyposażenia wpisywać należy przedmioty w wartości między 1500 a 3500 (dla płatników VAT liczy się cena netto z faktury). Przedmioty o wartości poniżej 1500 zł możemy księgować bezpośrednio w KPiR jako „Pozostałe wydatki”. Wyposażenie staje się od razu kosztem w cenie zakupu, natomiast przy środkach trwałych kosztem są odpisy amortyzacyjne.

6. Pracownicy

W przypadku zatrudniania pracowników na umowę o pracę, zlecenia czy dzieło, kosztem będzie wartość brutto wynagrodzenia. Dodatkowym kosztem będą także składki ZUS opłacane przez pracodawcę (pracodawca finansuje część składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz składkę wypadkową, Fundusz Pracy i składkę na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych) oraz inne wydatki np. na badania okresowe, szkolenia bhp lub podnoszące kwalifikacje zawodowe zatrudnianych osób.

7. ZUS – ze składek preferencyjnych mogą skorzystać osoby, które:

– zakładają pierwszy raz działalność,

– w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziły działalności pozarolniczej,

– nie będą świadczyć usług na rzecz byłego pracodawcy, u którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały
w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

8. Obsługa księgowa

Prowadzenie działalności wymaga sporządzania odpowiednich ewidencji: zakupu, sprzedaży, środków trwałych, wyposażenia, a także składania deklaracji VAT, VAT-UE czy miesięcznych raportów osób ubezpieczonych. Przedsiębiorcy najchętniej zlecają swoją księgowość do biura rachunkowego. Jednak coraz bardziej popularne staje się korzystanie z księgowości internetowej. W ifirma.pl proponujemy oba te rozwiązania: zarówno biuro rachunkowe, gdzie klient ma przypisaną księgową, która zajmuje się wyliczeniami podatków, jak i możliwość samodzielnego wprowadzania swoich dokumentów w opcji księgowości internetowej.

Autor: Magdalena Rojewska, ifirma.pl

Na blogu

Biuro rachunkowe
już od 89zł/mc.

  • Pełna odpowiedzialność za prowadzoną dokumentację.
  • Wygodne formy dostarczania dokumentów (online, poczta, kurier)
dowiedz się więcej