Biuro Rachunkowe

od 89 zł miesięcznie

  • Obsługa JPK – bez dopłat.
  • Pełna odpowiedzialność za dokumentację.
  • Wygodne dostarczanie dokumentów.

ZLEĆ SWOJĄ KSIĘGOWOŚĆ

Porównaj ceny

Bariery podatkowe – 3. Potwierdzenie otrzymania korekty faktury

Opis problemu
Wymóg posiadania potwierdzenia otrzymania przez kontrahenta korekty faktury dla zmniejszenia postawy opodatkowania.

Przyczyna prawna/ faktyczna

Art. 29 ust. 4A ustawy o VAT.

Rekomendacja PKPP Lewiatan

Likwidacja zapisu sprzecznego z orzecznictwem ETS, które dopuszcza obniżenie obrotu także w sytuacjach, gdzie nie wystawia się żadnych faktur korygujących (np. sprawa C-317/94 Elida
Gibbs).

Stanowisko Ministerstwa Finansów

Likwidacja zapisu, zdaniem PKPP Lewiatan, sprzecznego z orzecznictwem ETS, które dopuszcza obniżenie obrotu, także w sytuacjach, gdzie nie wystawia się żadnych faktur korygujących (np. sprawa C-317/94 Elida Gibbs) nie zasługuje na uwzględnienie. Potwierdzenie otrzymania faktury korygującej przez nabywcę, stanowiące podstawę do zmniejszenia podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług, pełni istotną rolę w systemie VAT opartym na metodzie fakturowej, gdyż zapobiega nieuzasadnionym obniżkom podstawy opodatkowania u dostawcy. Rezygnacja z tego warunku mogłaby rodzić skutki budżetowe i prowadzić wprost do otwarcia „furtki” do nadużyć. Istniałoby bowiem przyzwolenie na obniżanie kwoty podatku należnego u dostawcy bez żadnego zabezpieczenia, że u nabywcy dojdzie do odpowiedniego pomniejszenia kwoty podatku
naliczonego. Wagę tego rozwiązania dla funkcjonowania systemu VAT potwierdził Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 11 grudnia 2007 r. sygn. akt U 6/06. Dlatego też ustawą z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1320) wprowadzono zapisy w art. 29 ust. 4a ustawy o podatku od towarów i usług, stanowiące wykonanie powyższego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Należy również wskazać, iż ustawodawca nie sprecyzował, w jakiej formie nabywca ma dokonać potwierdzenia odbioru faktury korygującej. Potwierdzenie faktu otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towarów i usług może mieć więc formę dowolną, która pozwoli na jednoznaczne stwierdzenie, iż sprzedawca to potwierdzenie otrzymał. Rozwiązanie to nie jest niezgodne z przepisami unijnymi, gdyż w świetle art. 90 ust. 1 dyrektywy 2006/112/WE w przypadku anulowania, wypowiedzenia, rozwiązania, całkowitego lub częściowego niewywiązania się z płatności lub też w przypadku obniżenia ceny po dokonaniu dostawy, podstawa opodatkowania jest stosownie obniżania na warunkach określonych przez państwa członkowskie. Oznacza to, że państwa członkowskie UE mają uprawnienie, a wręcz obowiązek sformułowania w swoim ustawodawstwie rozwiązań warunkujących dokonanie takiego obniżenia podstawy opodatkowania. Dodatkowo należy wskazać, że przepisy ustawy umożliwiają korektę obrotu, gdy nie ma obowiązku wystawienia faktury korygującej.

W ifirma.pl
pełna obsługaJPK

Nowy rok, nowe obowiązki dla przedsiębiorców.

Poznaj zmiany podatkowe w 2018 r.:

Nie czekaj na ostatnią chwilę.

przeczytaj nasz poradnik


  • Michał

    Czasami mam wrażenie, że prawo mógłby tworzyć zespół szympansów po kilkugodzinnym szkoleniu. Wyszłoby na jedno, a z pewnością byłoby taniej.


Sprawdź ofertę,
którą mamy dla Ciebie

Biuro Rachunkowe

89zł/mc

ZAREJESTRUJ SIĘ