Jakie są koszty założenia działalności?

Przed założeniem działalności warto jest oszacować koszty jakie będziemy musieli ponieść przynajmniej na początku. Jak to poprawnie zrobić? Jakie czynniki należy wziąć pod uwagę? Jakie są koszty założenia działalności? Dowiedz się więcej na ten temat.

Jak oszacować koszty działalności?

Na wstępie trzeba podkreślić , że szacowanie kosztów podejmowania działalności gospodarczej warunkowane jest tym:

  1. czy mówimy o założeniu spółki albo
  2. czy skłaniamy się ku jednoosobowej firmie.

W każdym z tych dwóch przypadków będziemy mieli do czynienia z różnymi kosztami. Poradnik ten stworzony został na potrzeby małych przedsiębiorców, chcących rozpocząć swój mikrobiznes. Zatem szacunkowe kwoty są jedynie pewnym ogólnym rozeznaniem. Przedsiębiorca dokonujący zgłoszenia o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej podlega opłacie w kwocie 100 zł, a jeżeli zgłoszenie dotyczy zmiany wpisu, opłata wynosi 50 zł. Wniosek o wpis do KRS kosztuje 1000 zł, dodatkowo należy uiścić opłatę za ogłoszenie podmiotu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – koszt 500 zł.

Zmiana wpisu dotyczy stanu faktycznego i prawnego odnoszącego się do przedsiębiorcy i wykonywanej przez niego działalności gospodarczej w zakresie danych zawartych w zgłoszeniu o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

Ważne

Wójt, burmistrz albo prezydent miasta, zwany „organem ewidencyjnym”, dokonuje wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Warto podkreślić, że to dopiero początek wydatków dla przedsiębiorcy zainteresowanego własną działalnością gospodarczą.

Jeżeli przedsiębiorca zamierza zostać VAT-owcem, to w Urzędzie Skarbowym musi wydać kolejne swoje oszczędności, tym razem rzędu 152 złotych. Taki jest bowiem koszt złożenia formularza VAT-R.

Deklaracja VAT-R (formularz VAT-R) to zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług – wzór wprowadzony rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 211, poz. 1331).

Opłata skarbowa wynosi:

  • 17 zł – za wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do ewidencji działalności gospodarczej
  • 5 zł (od strony) – za wydanie duplikatu zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

Do tego wszystkiego w dalszej kolejności niezbędne są: pieczątka, firmowe konto bankowe, druki faktury VAT . Warto skorzystać z usług proponowanych przez ifirma.pl, zwłaszcza w zakresie księgowości internetowej. Ifirma.pl ponadto proponuje szereg darmowych programów niezbędnych dla każdego przedsiębiorcy. Powracając jeszcze do faktur, należy dodać, że druk faktur to wydatek rzędu 6 zł. Przy prowadzeniu faktur on-line płacimy za każdorazowe wystawienie faktury w granicach 0,20-0,40 zł.

W sumie koszt założenia własnej działalności gospodarczej to ok. 400 lub 1750 zł. Warto zaznaczyć, że są to tylko koszty początkowe, obejmujące samo założenie działalności gospodarczej. Przeciętna firma zaczyna zarabiać przeważnie po okresie 6 miesięcy, licząc od dnia rozpoczęcia działalności

Niezbędne informacje

Ewidencję działalności gospodarczej prowadzi gmina właściwa dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy. Miejscem zamieszkania jest miejscowość, w której przedsiębiorca przebywa z zamiarem stałego pobytu. Ewidencja działalności gospodarczej jest jawna i dane osobowe w niej zawarte nie podlegają przepisom ustawy o ochronie danych osobowych.

Z dniem 20 września 2008 r. zaczęła obowiązywać nowa instytucja prawna, jaką jest zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorca ma prawo zawieszenia działalności na okres nie mniejszy niż 1 miesiąc i nie dłuższy niż 24 miesiące, o czym musi powiadomić organ rejestrowy, jak również ma obowiązek poinformować organ o wznowieniu działalności pod rygorem wykreślenia wpisu z ewidencji.

Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy:

  1. stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
  2. jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 euro przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji.

Podstawa prawna:
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 ze zm.)

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOK