Czym charakteryzuje się księgowość internetowa?

Księgowość jest podstawowym elementem składowym rachunkowości. Tym samym stanowi ona część rejestracyjną rachunkowości. Księgowość internetowa jest obecnie bardzo rozpowszechnioną formą prowadzenia własnej firmy pod względem ewidencjonowania wszelkich wpływów pieniężnych oraz ponoszonych kosztów. Jest uznawana za odmienną formę techniki ewidencyjnej, pod względem organizacyjnym i proceduralnym, kierującą się wygodą i nowoczesnością.

Zarządzanie finansami firmy

Warto zaznaczyć, że technika komputerowa czyni z rachunkowości nowoczesny system zarządzania finansami firmy. Służy on podejmowaniu decyzji pod względem szczegółowości, szybkości i formy przekazu informacji do użytkowników na całym świecie

Tym samym komputerowa forma rachunkowości dostępna przy użyciu serwisu  realizuje się jako:

1) przetwarzanie danych księgowych, które obejmują najbardziej pracochłonne dziedziny ewidencji, np. gospodarkę magazynową, płace, koszty;

2) kompleksowe przetwarzanie danych rachunkowości obejmujące całość prac ewidencyjnych, rachunku kosztów i sprawozdawczości.

Księgowość internetowa

Zbiory danych księgi głównej i pomocniczej muszą być zatem tworzone indywidualnie dla każdej jednostki, co mała księgowość internetowa ifirma.pl świadczy w sposób rzetelny. Warto pamiętać, że prowadząc małą księgowość internetową, należy zadbać, aby księgi rachunkowe były trwale oznaczone nazwą jednostki oraz nazwą danego rodzaju ksiąg i wyraźnie oznaczone co do roku obrotowego. Natomiast wydruki komputerowe muszą być oznaczone także co do miesiąca i daty ich sporządzenia.

Wydruki komputerowe powinny składać się z automatycznie numerowanych stron, z oznaczeniem pierwszej i ostatniej. Powinny być sumowane na kolejnych stronach w sposób ciągły w roku obrotowym i oznaczone nazwą programu przetwarzania danych.

Zapisy dokonane na kontach księgi głównej oraz na kontach ksiąg pomocniczych danej firmy prowadzonych przy użyciu komputera powinno się drukować albo przenosić na inny trwały nośnik danych. Należy także wydrukować na papierze albo przenieść na inny trwały nośnik zestawienie obrotów i sald kont syntetycznych, sporządzane na koniec każdego miesiąca.

To wszystko zapewnia Państwu ifirma.pl jako profesjonalna mała księgowość internetowa.

Podstawa prawna:

Ustawa o rachunkowości (Dz. U. z 1994 r. Nr 121, poz. 591 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2003 r. Nr 152, poz. 1475 ze zm.)

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

Ponad 30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOKI