Zmiany w dobrowolnym ubezpieczeniu emerytalno-rentowym

Od 1 września 2009 roku zmieniły się zasady podlegania dobrowolnemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu. Osoby, które będą chciały dobrowolnie kontynuować ubezpieczenia emerytalne i rentowe, będą mogły do nich przystąpić w dowolnym, dogodnym dla siebie terminie.

Kogo to dotyczy

Prawo do dobrowolnej kontynuacji podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym przysługuje osbom które:
– nie posiadają innych tytułów rodzących obowiązku ubezpieczeń,
– były objęte obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi (np. pracownicy po ustaniu stosunku pracy)
-są obywatelami Polski, którzy podlegali dobrowolnym ubezpieczeniom społecznym w okresie wykonywania pracy za granicą w podmiotach zagranicznych lub na terytorium Polski w podmiotach zagranicznych nieposiadających w Polsce swojej siedziby ani przedstawicielstwa.

Jak było przed zmianą

Do 31.08.2009 r. osoby które chciały być objęte tymi ubezpieczeniami koniecznie musiały złożyć wniosek o kontynuowanie ubezpieczeń w terminie 30 dni od daty ustania ubezpieczeń.

Co się zmieniło

Od 1 września 2009 r. nie będzie w powyższym zakresie żadnych ograniczeń czasowych, a co za tym idzie, osoba, która wyrazi wolę kontynuacji ubezpieczeń emerytalnego i rentowych będzie mogła złożyć wniosek o objęcie tymi ubezpieczeniami w dowolnym terminie (czyli może to być zarówno jeden dzień po ustaniu np. stosunku pracy jak i 3 miesiące później).

Ważne

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób dobrowolnie podlegających ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż kwota najniższego wynagrodzenia, które od 1 stycznia 2009 r. wynosi 1276 zł.

Wniosek należy złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych na formularzu ZUS ZUA- zgłoszenie do ubezpieczeń/ zmiany danych osoby ubezpieczonej.
Najczęściej podaje się kod 190000 – jest to kod osoby kontynuującej ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Osoby podlegające dobrowolnie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym są zobowiązane do złożenia deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA oraz do opłacenia składek na ubezpieczenia za dany miesiąc w terminie do 10 dnia następnego miesiąca. Deklaracja rozliczeniowa powinna być składana za każdy miesiąc kalendarzowy, nawet wówczas, gdy w stosunku do poprzedniego miesiąca nie zaszły żadne zmiany.

Małgorzata Michalak

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOK