Czy można zamortyzować jednorazowo pojazd osobowy o wartości poniżej 50 000 euro?

Przedsiębiorcy, którzy w bieżącym roku rozpoczęli działalność gospodarczą oraz tzw. mali podatnicy mają prawo do jednorazowej amortyzacji środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 KŚT, z wyłączeniem samochodów osobowych.

Limit jednorazowej amortyzacji wynosi 50000 euro. Mały podatnik to podatnik, u którego wartość przychodu, licząc wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług, w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła 1 200 000 euro wg średniego kursu euro z dnia pierwszego dnia roboczego października roku poprzedniego, ogłaszanego przez NBP, w zaokrągleniu do 1000 zł.

W związku z powyższym można podzielić zagadnienie jednorazowej amortyzacji samochodu osobowego na:

1) Amortyzacja samochodu osobowego o wartości początkowej powyżej 3500 zł

W obecnym stanie prawnym nie wolno jednorazowo amortyzować samochodów osobowych o wartości powyżej 3500 zł. W przypadku takich pojazdów ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych dopuszcza inne metody amortyzacji:

  1. liniowa – okres amortyzacji wynosi 60 miesięcy, stawka roczna to 20%. Środek trwały zużywa się równomiernie w ciągu całego okresu użytkowania.
  2. indywidualna – okres amortyzacji nie może być krótszy niż 30 miesięcy, stawka amortyzacyjna roczna nie większa niż 40%. Metoda ta dotyczy samochodów używanych lub ulepszonych po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji środków trwałych.
  3. przyspieszona – okres amortyzacji nie może być dłuższy niż 43 miesiące, stawka amortyzacyjna roczna nie większa niż 28%. Metoda ta dotyczy pojazdów  osobowych używanych intensywnie w stosunku do warunków przeciętnych lub wymagających szczególnej sprawności technicznej.

2) Jednorazowa amortyzacja samochodu osobowego o wartości początkowej nieprzekraczającej 3500 zł

Ustawa o pdof umożliwia jednorazową amortyzację samochodu osobowego, jeżeli jego wartość początkowa nie przekracza 3500 zł.

Odpisu amortyzacyjnego można dokonać w miesiącu oddania do używania środka trwałego lub w miesiącu następnym. Jednorazowa amortyzacja samochodu osobowego o wartości początkowej nieprzekraczającej 3500 zł nie stanowi pomocy de minimis.

Więcej o pomocy de minimis przeczytaj w artykułach:

 

Autor: Mariusz Łoś – ifirma.pl

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

Ponad 30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOKI