Główne formy udzielania pomocy de minimis

Zgodnie z ustawą o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej pomoc de minimis to pomoc spełniająca przesłanki, określone we właściwych przepisach prawa Unii Europejskiej innej niż pomoc w rolnictwie i rybołówstwie. Tym aktem prawnym jest Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.

Główne formy udzielania pomocy de minimis:

Dotacje i ulgi podatkowe

 • dotacje,
 • dopłaty do oprocentowania kredytów,
 • refundacje,
 • rekompensaty,
 • zwolnienia z podatku lub opłaty,
 • obniżenie podstawy opodatkowania,
 • zaniechanie poboru podatku lub opłaty,
 • umorzenie zaległości podatkowej wraz z odsetkami,
 • umorzenie kar,

Tzw. miękkie kredytowanie

 • pożyczki i kredyty preferencyjne,
 • odroczenie lub rozłożenie na raty podatku lub zaległości podatkowej,

Poręczenia i gwarancje

Pomoc de minimis – przykłady:

 

Podstawa prawna pomocy
Czego dotyczy pomoc
ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych jednorazowa amortyzacja środków trwałych o wartości powyżej 3500 zł i sklasyfikowanych od 3 do 8 grupy KŚT z wyłączeniem samochodów osobowych
ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ochotnicze Hufce Pracy mogą dokonywać zwrotu kosztów poniesionych na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego
ustawa Ordynacja podatkowa umorzenia podatków, odroczenie podatku, rozłożenie na raty podatku
ustawa o systemie oświaty dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników w celu przygotowania zawodowego

 

Ważne

Na stronach UOKiK została udostępniona baza – System Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej. W bazie można znaleźć informacje przydatne przedsiębiorcom m.in. o wdrażanych w Polsce środkach pomocowych.

 

Zapraszamy do zapoznania się z artykułami:

Pomoc de minimis – kto może się o nią starać?

Pomoc de minimis – komu nie przysługuje i jak można ją stracić?

 

Autor: Mariusz Łoś – ifirma.pl

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOK