Jak wyliczyć kwotę limitu dla zwolnienia z podatku VAT

Podatnik rozpoczynając w trakcie roku podatkowego działalność gospodarczą nie musi od razu (poza kilkoma wyjątkami) rejestrować się jako czynny płatnik VAT. Wylicza on wysokość limitu obrotów, do przekroczenia którego może korzystać z tzw. zwolnienia podmiotowego.

Przedsiębiorca rozpoczynający działalność  gospodarczą ma prawo do korzystania z tzw. zwolnienia podmiotowego z podatku VAT.

Zwolnienie uwalnia go go z obowiązku doliczania podatku VAT do swojej sprzedaży (poza kilkoma wyjątkami) o ile wartość sprzedaży nie przekroczy w trakcie roku określonego limitu. Limit roczny wynosi obecnie 150 tys zł.
Gdy działalność jest rozpoczynana w trakcie roku wysokość limitu jest wyliczana indywidualnie – w odpowiedniej  proporcji zależnej od okresu przez jaki działalność będzie prowadzona.

Przedsiębiorca nie musi korzystać z przysługującego mu zwolnienia, może od razu, lub począwszy od dowolnego miesiąca zrezygnować ze zwolnienia i zarejestrować się jako podatnik VAT czynny.

Zasady wyliczania limitu indywidualnego
Aby wyliczyć wartość kwoty-limitu, która powoduje utratę prawa do zwolnienia podmiotowego, stosujemy następujący wzór:
A = 150.000zł * B : C
gdzie:
A -graniczna kwota obrotu w proporcji do okresu prowadzonej działalności, której przekroczenie powoduje utratę zwolnienia,
B-liczba dni prowadzenia działalności, jaka pozostała do końca roku,
C-liczba dni w roku podatkowym.

Przykład
Pan Jan Nowak rozpoczął prowadzenie działalności 1 czerwca 2012 r., natomiast pierwszej sprzedaży opodatkowanej dokonał 20 lipca 2012 r. Okres prowadzenia działalności dla obliczenia proporcji limitu zwolnienia ustala się: od 01.06.2012 r. do 31.12.2012 r. (214dni). Czyli wyliczenie w tej sytuacji wygląda następującą (150.000 zł *214 dni) : 366.

Podstawa prawna
art. 113 ust. 9 ustawy o podatku od towarów i usług, Podatnik rozpoczynający w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5 jest zwolniony od podatku, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty określonej w ust. 1 (czyli 150.000zł).