Jakie sankcje karne grożą po zmianie przepisów podatkowych w roku 2013

W zakresie podatku dochodowego z dniem 1 stycznia 2013 r weszły nowe regulacje, dotyczące obowiązku korekty niezapłaconych kosztów podatkowych. Dotyczą podatników, którzy kwoty wynikające z faktury (lub innego dokumentu), zaliczyli do kosztów podatkowych a nie zostały one opłacone w odpowiednich terminach. Nieuregulowanie kwoty wynikającej z faktury (lub innego dokumentu) powoduje obecnie obowiązek korygowania kosztów podatkowych.

Korekta kosztów uzyskania przychodów

W przypadku nieuregulowania kwoty wynikającej z faktury (lub innego dokumentu) mamy obowiązek dokonać jej w ciągu 30 dni od daty upływu terminu płatności, a w przypadku gdy termin płatności jest dłuższy niż 60 dni – nieuregulowania jej w ciągu 90 dni od dnia wystawienia faktury (lub innego dokumentu).

Wprowadzone zmiany mają wpływ na zmniejszenie kosztów w danym miesiącu a co za tym idzie na wysokość zaliczek na podatek dochodowy. Jest to doskonałe narzędzie do „łapania” podatnika i należy spodziewać się wzmożonych kontroli organów podatkowych. Brak wyksięgowania nieopłaconych kosztów będzie się wiązać z koniecznością zapłacenia wyższej zaliczki oraz odsetek od części zaległości. Dodatkowo możemy podlegać karze z ustawy Kodeks karny skarbowy. Konieczne staje się kontrolowanie zaksięgowanych kosztów pod względem ich zapłaty, żeby dokonać zmniejszenia kosztów w miesiącu, w którym upływają wskazane terminy. Jeżeli po wyksięgowaniu kosztu opłacimy całość lub część faktury mamy prawo zwiększenia kosztów uzyskania przychodu w miesiącu zapłaty.

W zakresie podatku od towarów i usług

Zgodnie z nowymi regulacjami podatnik, ma obecnie obowiązek skorygowania całości lub części uprzednio odliczonego podatku naliczonego wynikającego z faktury, jeżeli nie ureguluje całości lub części należności w terminie 150 dni od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze. Obowiązek dokonania korekty ciąży na dłużniku niezależnie od faktu, czy jego wierzyciel skorzystał z ulgi na złe długi, czy też nie.

W przypadku stwierdzenia, że podatnik naruszył obowiązek dokonania korekty, naczelnik urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej ustala dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 30% kwoty podatku wynikającego z nieuregulowanych faktur, który nie został skorygowany zgodnie z przepisami. Wymierzona sankcja nie zostanie nam zwrócona po dokonaniu zapłaty i korekty podatku naliczonego. Należy mieć na uwadze, że sankcje podatkowe są dolegliwością finansową i pogarszają sytuację przedsiębiorcy a niekiedy decydują o bycie gospodarczym. Dodatkowe zobowiązanie nie jest ustalane, jeżeli za ten czyn kwalifikowany jako wykroczenie skarbowe albo przestępstwo skarbowe zostanie wymierzona kara na podstawie ustawy Kodeks karny skarbowy.

Należy jednak pamiętać, że mamy prawo do zwiększenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym należność uregulowano. W przypadku częściowego uregulowania należności podatek naliczony może zostać zwiększony w odniesieniu do tej części.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

Ponad 30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOKI