Biuro Rachunkowe

od 89 zł miesięcznie

  • Obsługa JPK – bez dopłat.
  • Pełna odpowiedzialność za dokumentację.
  • Wygodne dostarczanie dokumentów.

ZLEĆ SWOJĄ KSIĘGOWOŚĆ

Porównaj ceny

Procedura VAT-marża.

Ustawa o podatku od towarów i usług dla przedsiębiorców sprzedających towary używane oraz usługi turystyczne przewiduje szczególną procedurę opodatkowania podatkiem VAT. Procedura polega na innym niż standardowe określenie podstawy opodatkowania, i każe naliczać podatek nie od całej kwoty należnej z tytułu sprzedaży lecz tylko od marży sprzedającego. Taka sprzedaż określana jest mianem sprzedaży w systemie VAT marża.

Marża to kwota, która stanowi różnicę między ceną dla nabywcy a ceną nabycia przez przedsiębiorcę towarów i usług (art. 119 ust. 1 i art. 120 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług).

I. Usługi turystyczne.
System sprzedaży VAT można stosować bez względu na to, kto jest nabywcą towaru lub usługi.
Aby możliwe było opodatkowanie samej marży, podatnik sprzedający usługi turystyczne musi spełnić poniższe warunki:
– ma siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju;
– działa na rzecz nabywcy usługi we własnym imieniu i na własny rachunek;
– przy świadczeniu usługi nabywa towary i usługi od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty;
– prowadzi ewidencję, z której wynikają kwoty wydatkowane na nabycie towarów i usług od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty, oraz posiada dokumenty, z których wynikają te kwoty.

W przypadku kiedy podatnik stosujący VAT marżę wykonuje usługi dla bezpośredniej korzyści turysty poza terytorium Wspólnoty, wówczas podlegają one opodatkowaniu stawką w wysokości 0%. Stawkę tą można zastosować również proporcjonalnie, jeżeli usługi dla korzyści turysty są świadczone poza terytorium Wspólnoty, jak i na jej terytorium. Oczywiście jednym z warunków zastosowania stawki 0% jest posiadanie dokumentów potwierdzających świadczenie tych usług poza terytorium Wspólnoty.

Jedną z wad tego systemu jest fakt, iż podatnik rozliczający marżę nie ma prawa odliczenia podatku naliczonego od towarów i usług nabytych dla bezpośredniej korzyści turysty.

II. Towary używane.
System sprzedaży VAT marża ma własną, odrębną definicję towaru używanego, obowiązującą tylko w tym systemie. Są to zatem:
dzieła sztuki,

przedmioty kolekcjonerskie,

antyki

inne ruchome dobra materialne

Aby podatnik mógł naliczyć VAT należy tylko od marży, w/w towary używane muszą zostać nabyte od:

– osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, niebędącej podatnikiem VAT wymienionym w art. 15 lub niebędącej podatnikiem podatku od wartości dodanej (czyli podatnikiem unijnym);
– podatników VAT, jeżeli dostawa tych towarów (używanych) była zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113 ustawy (towary zakupione od nievatowca);
– podatników, jeżeli dostawa tych towarów była opodatkowana metodą marży (art. 120 ust. 4 i 5);
– podatników podatku od wartości dodanej, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona od podatku na zasadach odpowiadających polskim regulacjom (zawartym w art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113);
– podatników podatku od wartości dodanej, jeżeli dostawa tych towarów była opodatkowana podatkiem od wartości dodanej na zasadach odpowiadających regulacjom zawartym w art. 120 ust. 4 i 5, a nabywca posiada dokumenty jednoznacznie potwierdzające nabycie towarów na tych zasadach (art. 120 ust. 10 ustawy).

Podobnie jak w przypadku systemu sprzedaży VAT marża dla usług turystycznych, VAT należny od marży nie ulega obniżeniu o kwotę VATu naliczonego od zakupów związanych z nabyciem towarów i usług związanych ze sprzedażą towaru używanego. Również jeżeli podatnik eksportuje towar – poza granice Wspólnoty, do opodatkowania marży stosuje się stawkę 0%.

III. Ewidencje.
Podatnik może zrezygnować ze stosowania systemu sprzedaży VAT marża i stosować ogólne zasady opodatkowania do dostaw bądź stosować obie jednocześnie. W takim wypadku jest on obowiązany prowadzić ewidencję VAT z uwzględnieniem podziału w zależności od sposobu opodatkowania; w odniesieniu do dostawy opodatkowanej marżą ewidencja musi zawierać w szczególności kwoty niezbędne do określenia wysokości marży.
Podatnik stosujący sprzedaż w systemie VAT marża ewidencjonuje ją za pomocą faktur VAT marża lub za pomocą kasy fiskalnej.

a. Kasa fiskalna.
Przepisy nie przewidują możliwości szczegółowego ewidencjonowania za pomocą kasy opodatkowania VATem samej marży. W praktyce przyjął się sposób ewidencjonowania takiej sprzedaży w kasach fiskalnych w oparciu o przyporządkowanie tej sprzedaży jednej z wolnych liter kasy fiskalnej (D – G) i stosowanie do niej stawki 0% lub zwolniony.

b. Faktura VAT marża.
Faktura VAT dokumentująca sprzedaż w tym systemie różni się od zwykłych faktur VAT kilkoma istotnymi szczegółami.
Przede wszystkim zamiast “faktura VAT” jest oznaczona “faktura VAT marża” (lub zawiera wyraźny odnośnik do przepisów art. 119 ustawy lub art. 306 dyrektywy, bądź też przepisów art. 120 ustawy lub art. 313 dyrektywy). Nie zawiera ceny jednostkowej i wartości sprzedaży netto, stawek podatku od wartości czy chociażby podziału sprzedaży na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku czy niepodlegających podatkowi VAT. Pod tym względem jest podobna do rachunku.
Faktura VAT marża musi zawierać:
1) imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy;
2) numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy (z kilkoma wyjątkami);
3) numer kolejny faktury oznaczonej jako “FAKTURA VAT” (z odnośnikiem do przepisów) lub “FAKTURA VAT MARŻA”;
4) dzień, miesiąc i rok wystawienia faktury, a w przypadku, gdy data ta różni się od daty sprzedaży, również datę sprzedaży;
5) nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;
6) miarę i ilość sprzedanych towarów lub zakres wykonanych usług;
7) kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem.

Joanna Pindelska

W ifirma.pl
pełna obsługaJPK

Nowy rok, nowe obowiązki dla przedsiębiorców.

Poznaj zmiany podatkowe w 2018 r.:

Nie czekaj na ostatnią chwilę.

przeczytaj nasz poradnikSprawdź ofertę,
którą mamy dla Ciebie

Biuro Rachunkowe

89zł/mc

ZAREJESTRUJ SIĘ