Samochód firmowy „z kratką” w 2010

Samochód z kratką w ustawie o VAT

Wyrok Trybunału Europejskiego
W grudniu 2008 roku Trybunał Europejski wydał wyrok, mówiący, że zmiany w prawie podatkowym dotyczącym podatku VAT jakie miały miejsce w Polsce w odniesieniu do samochodów służbowych były niekorzystne dla podatnika i tym samym niezgodne z regułami unijnymi.
Ministerstwo Finansów potwierdziło, że w skutek werdyktu Trybunału Europejskiego w sprawie odliczenia podatku VAT od zakupu paliw do pojazdów samochodowych jest zmuszone przywrócić definicję samochodu nieosobowego obowiązującą przed dniem 1 maja 2004 r. Oznacza to, że obecnie, na potrzeby podatku VAT, za samochód ciężarowy można też uznać:
Pojazd samochodowy posiadający homologację producenta lub importera dla danego typu pojazdu samochodowego, z której bezspornie wynika, że nie jest to samochód osobowy i dopuszczalna ładowność tego pojazdu wynosi powyżej 500 kg.
W języku potocznym oznacza to, że samochodom z kratką został przywrócony status samochodu ciężarowego (po spełnieniu wymogów formalnych dotyczących homologacji).

Samochód ciężarowy – obecna definicja w ustawie o VAT.
Samochody bez kratki aby były traktowane jako ciężarowe muszą spełniać warunki obecnie określone w ustawie o podatku VAT czyli posiadać zapis w dowodzie rejestracyjnym o dopuszczalnej ładowności powyżej 3500 kg lub zaświadczenie (VAT-1) wydane przez stację kontroli pojazdów o spełnianiu przez samochód warunków konstrukcyjnych pozwalających na uznanie go za samochód ciężarowy. Otrzymane zaświadczenie musi być przedstawione w US w ciągu 14 dni od jego otrzymania.

Samochody osobowe
Samochody nie spełniające w/w warunków w dalszym ciągu są traktowane jako osobowe i nie dają prawa do odliczenia podatku VAT od zakupionych paliw, oraz dają ograniczone do 60% (nie więcej niż 6 tys. zł) prawo odliczenia podatku VAT z faktury zakupu pojazdu.

Zalety zakupu samochodu ciężarowego w świetle ustawy o podatku VAT
Przy zakupie samochodu ciężarowego na podstawie faktury VAT podatnik ma prawo do odliczenia całego podatku naliczonego wykazanego na fakturze (pod warunkiem, że zakup jest związany ze sprzedażą opodatkowaną).
Odliczeniu podlega również podatek VAT od zakupu paliw silnikowych.

Samochód z kratką w ustawie o podatku dochodowym

Samochód jest środkiem trwałym i podlega amortyzacji. Amortyzacja jest to rozłożone w czasie zaliczanie zakupu w koszty prowadzenia działalności. O czasie trwania amortyzacji decyduje metoda amortyzacji i stawka amortyzacji przypisana przez ustawę do każdego rodzaju środka trwałego.
Również ustawa o podatku dochodowym różnicuje dopuszczalne sposoby amortyzacji stosowane dla samochodów osobowych i ciężarowych traktując te ostatnie w sposób znacznie bardziej atrakcyjny dla podatnika.

Występujące ograniczenia w amortyzacji samochodu z kratką
Wyrok Trybunału Europejskiego nie miał wpływu na definicję samochodu ciężarowego zapisaną w ustawie o podatku dochodowym ponieważ prawo unijne nie ingeruje w zapisy krajowe dotyczące tego podatku. Obecna
definicja

zawarta w ustawie nie pozwala na traktowanie większości samochodów z kratką jako samochodów ciężarowych i tym samym samochody te podlegają takim samym ograniczeniom dotyczącym amortyzacji jak samochody osobowe. W takim przypadku podatnik nie ma prawa do stosowania innych niż liniowa metod amortyzacji przy stawce amortyzacji określonej na 20%. Oznacza to 5 letni okres amortyzacji. Jedynie dla samochodów używanych można zastosować stawkę 40% co oznacza 2,5 letnią amortyzację.
Innym ograniczeniem jest określenie maksymalnej wartości samochodu od której można naliczać odpisy amortyzacyjne na 20 tys euro (przeliczane na złote po średnim kursie NBP z dnia wprowadzenia samochodu do rejestru ŚT). Co oznacza, że ta część wartości samochodu, która przekracza limit nie może być zaksięgowana w koszty podatkowe firmy.

Amortyzacja samochodu ciężarowego
Samochód ciężarowy może być amortyzowany metodami:
1.odpisu jednorazowego (czyli zaliczenia w koszty firmy całej kwoty zakupu w miesiącu zakupu)
2.metodą degresywną
3.metoda liniową
Nie ma też ograniczenia w wartości samochodu, od której jest wyliczana kwota odpisów amortyzacyjnych.

Ubezpieczenie samochodu z kratką
Podobne ograniczenie kwotowe jak przy amortyzacji występuje przy księgowaniu kosztów ubezpieczenia samochodu osobowego i samochodu z kratką. Kosztem firmy jest tylko taka cześć ubezpieczenia, która proporcjonalnie odpowiada ubezpieczeniu do kwoty 20 tys euro. Ubezpieczenie wartości samochodu przekraczającej limit nie jest kosztem firmy.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOK