Biuro Rachunkowe

od 89 zł miesięcznie

 • Obsługa JPK – bez dopłat.
 • Pełna odpowiedzialność za dokumentację.
 • Wygodne dostarczanie dokumentów.

ZLEĆ SWOJĄ KSIĘGOWOŚĆ

Porównaj ceny

Wspólne rozliczenie roczne z małżonkiem, lub dzieckiem

logopr
Skorzystaj z naszej internetowej, bezpłatnej, dającej możliwość złożenia deklaracji drogą elektroniczną aplikacji do rozliczeń rocznych.

Wspólne rozliczenie podatników może występować w trzech sytuacjach:

 1. wspólnego rozliczenia małżonków
 2. wspólnego rozliczenia podatnika ze zmarłym małżonkiem
 3. wspólnego rozliczenia podatnika z dzieckiem

Wspólne rozliczenie małżonków
Małżonkowie podlegający obowiązkowi podatkowemu mogą rozliczać się wspólnie, jeśli między nimi istnieje przez cały rok podatkowy wspólność majątkowa i pozostają w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy.
Wspólne rozliczenie jest niemożliwe, gdy  jedno z małżonków prowadzi działalność gospodarczą i rozlicza ją liniowo, ryczałtem lub kartą podatkową.

Wspólne rozliczenie ze zmarłym małżonkiem

Podatnik może się rozliczyć wspólnie ze zmarłym małżonkiem, jeśli:

 • zawarł związek małżeński przed rozpoczęciem roku podatkowego, a jego małżonek zmarł w trakcie roku podatkowego,
 • pozostawał w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, a jego małżonek zmarł po upływie roku podatkowego przed złożeniem zeznania podatkowego.

Jeśli jedno z małżonków prowadzi działalność gospodarczą i rozlicza ją liniowo, ryczałtem lub kartą podatkową nie może rozliczać się wspólnie z małżonkiem.

Wspólne rozliczenie z dzieckiem
Osoba samotnie wychowująca dzieci ma prawo do ulgowego rozliczenia podatku. Za osobę samotnie wychowującą dzieci uważa się jednego z rodziców albo opiekuna prawnego, jeżeli osoba ta jest panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której sąd orzekł separację w rozumieniu odrębnych przepisów. Za osobę samotnie wychowującą dzieci uważa się również osobę pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.

Informację o wyborze wspólnego rozliczenia wprowadza się do formularza PIT-36, lub PIT-37. O obliczenie podatku w sposób przewidziany dla osoby samotnie wychowującej dzieci może wystąpić osoba, która w roku podatkowym łącznie spełniała niżej wymienione warunki:

1. samotnie wychowywała dzieci:

 • małoletnie,
 • bez względu na ich wiek, na które zgodnie z odrębnymi przepisami, otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
 • do ukończenia 25 lat, uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub w przepisach o szkolnictwie wyższym lub przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym dzieci te nie uzyskały dochodów, z wyjątkiem dochodów wolnych od podatku dochodowego, renty rodzinnej oraz dochodów w wysokości niepowodującej obowiązku zapłaty podatku (dochód ten w 2009 r. Wynosi 3091 zł) oraz

2. ani do tej osoby, ani do jej dziecka w roku podatkowym nie mają zastosowania przepisy:

 • art. 30c ustawy, (dotyczące opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz z działów specjalnych produkcji rolnej 19% stawką podatku)
 • ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, regulujące opodatkowanie niektórych przychodów (dochodów) osób fizycznych w formie karty podatkowej, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych. Warunek ten nie dotyczy podatników, o których mowa w art. 1 pkt 2 w związku z art. 6 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, tj. podatników osiągających przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej,
 • ustawy o podatku tonażowym

3. wniosek o opodatkowanie dochodów w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci został przez tę osobę złożony nie później niż w terminie określonym dla złożenia zeznania za rok podatkowy.

Dochody pełnoletniego dziecka
Pełnoletnie dziecko, które w roku podatkowym uzyskało dochody podlegające opodatkowaniu jest obowiązane do samodzielnego złożenia zeznania podatkowego o wysokości dochodów osiągniętych od dnia uzyskania pełnoletności (również w sytuacji, gdy dochód uzyskany od tego dnia nie przekroczył w 2009 r. Kwoty 3091 zł).

Korzyści ze wspólnego rozliczenia

Korzyścią ze wspólnego opodatkowania może być zmniejszenie kwoty podatku.Tak się dzieje w szczególności gdy jedno z małżonków nie uzyskuje dochodu i przy wspólnym opodatkowaniu razem z dzieckiem a jest to wynikiem uwzględnienia przy wyliczaniu podatku dwóch kwot dochodu zwolnionego z podatku. Korzyści ze wspólnego rozliczania czerpią również pary,  w których dochody jednego z podatników w trakcie roku przekroczyły  próg skali podatkowej  i płacą od nadwyżki 32% podatek. Wspólne rozliczenie pozwala “na powrót” do stawki podstawowej 18% przynajmniej dla części dochodu.

podwójna kwota wolna od podatku, 3091 * 2 = 6182
spłaszczenie skali, jeżeli jedno z małżonków osiągnie dochód większy niż 85 528 zł

Wspólne rozliczenie = wyższy podatek

Taka sytuacja też może wystąpić. Ma ona miejsce wówczas, gdy jedno z małżonków uzyskiwało za granicą dochody zwolnione w Polsce z podatku dochodowego na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.  Mimo, że dochód zagraniczny nie jest w Polsce opodatkowany to przy jego udziale wylicza się indywidualną skalę podatkową (wyższą) dla dochodów w Polsce opodatkowanych i tym samym współmałżonek zapłaci wyższy podatek od swoich dochodów.

W ifirma.pl
pełna obsługaJPK

Nowy rok, nowe obowiązki dla przedsiębiorców.

Poznaj zmiany podatkowe w 2018 r.:

Nie czekaj na ostatnią chwilę.

przeczytaj nasz poradnikSprawdź ofertę,
którą mamy dla Ciebie

Biuro Rachunkowe

89zł/mc

ZAREJESTRUJ SIĘ