Eksport i dostawa wewnątrzwspólnotowa

W serwisie, w zakładce “Faktury”, jest możliwość wystawienia dwujęzycznych, polsko-angielskich faktur eksportowych, dostawy wewnątrzwspólnotowej (WDT) i eksportu usług (w rozbiciu na sprzedaż podatnikowi z terenu UE i sprzedaż poza Unię Europejską). Wystawiane faktury są automatycznie księgowane zarówno w księdze przychodów i rozchodów, jak i w ewidencji sprzedaży VAT oraz wykazane w odpowiednich polach deklaracji VAT-7 (VAT-7K), a transakcje z kontrahentami z terenu UE dodatkowo na deklaracji VAT-UE.

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT)

WDT podlega opodatkowaniu stawką VAT 0%

Pod warunkiem, że:

 • podatnik dokonał dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacji VAT-UE. Kontrahenta można sprawdzić na stronie VAT-UE.
 • podatnik przed złożeniem deklaracji VAT-7, posiada w swojej dokumentacji dowody, że towar został wywieziony z terytorium kraju i dostarczony do nabywcy na terytorium innego niż Polska państwa członkowskiego.

Dokumenty wywozu

Gdy przewoźnikiem nie jest bezpośrednio dostawca lub nabywca:

 1. Dokumenty przewozowe otrzymane od przewoźnika (spedytora) odpowiedzialnego za wywóz towarów z terytorium kraju (Polski), z których jednoznacznie wynika ze towary zostały dostarczone do miejsca ich przeznaczenia w innym kraju członkowskim – w przypadku gdy przewóz towarów jest zlecany przewoźnikowi (spedytorowi).
 2. Kopia faktury dostawy.
 3. Specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku.
 4. Dokument potwierdzający przyjęcie przez nabywcę towaru na terytorium innego kraju wspólnotowego.

Gdy płatnik dokonuje dostawy towarów bezpośrednio, przy użyciu własnego środka transportu

Powinien posiadać następujące dokumenty wywozu:

 1. Kopię faktury dostawy.
 2. Specyfikację poszczególnych sztuk ładunku.
 3. Dokument zawierający co najmniej:
  – imię i nazwisko oraz adres siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz nabywcy tych towarów,
  – adres, pod który są przewożone towary w przypadku gdy jest inny niż adres siedziby lub miejsca zamieszkania nabywcy,
  – określenie towarów i ich ilości,
  – potwierdzenie przyjęcia towarów przez nabywcę w miejscu znajdującym się na terytorium państwa wspólnotowego innego niż Polska,
  – rodzaj oraz numer rejestracyjny środka transportu którym są wywożone towary.

W eksporcie towarów obowiązek podatkowy powstaje z chwilą potwierdzenia przez urząd celny wywozu towaru poza terytorium Wspólnoty. Od 1 stycznia 2014 r. w VAT każda zaliczka otrzymana na poczet eksportu towarów skutkować będzie koniecznością rozpoznania obowiązku podatkowego.

Zaliczka

Zastosowanie stawki VAT 0% do otrzymanej zaliczki, będzie możliwe po spełnieniu dwóch warunków:

 • wywóz towarów (czyli eksport) nastąpi w terminie dwóch miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym podatnik otrzymał te zapłatę, oraz
 • podatnik otrzyma w tym terminie dokument potwierdzający wywóz towarów poza terytorium UE.

W sytuacji braku dokumentu potwierdzającego wywóz eksportowy podatnik będzie mógł wykazać zaliczkę w deklaracji VAT-7 (VAT-7K) o jeden okres rozliczeniowy później. Jeżeli podatnik w dalszym ciągu nie będzie w posiadaniu dokumentów potwierdzających wywóz, należy zastosować stawkę właściwą dla danego towaru w kraju.

Po otrzymaniu dokumentów potwierdzających wywóz towarów poza terytorium UE, podatnik będzie mógł dokonać korekty podatku należnego w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym otrzymał ten dokument.

Podatnik będzie mógł zastosować stawkę VAT 0%, również wtedy, gdy eksport nastąpi w terminie późniejszym niż dwa miesiące, ale będzie to wynikało ze specyfiki realizacji tego rodzaju dostawy i będzie ujęte w warunkach dostawy, w których zostaną zawarte terminy wywozu towarów.

Dokumentem potwierdzającym eksport towarów, stosowanych w przypadku przepływu towarów pomiędzy Wspólnotą Europejską a państwami trzecimi, jest Jednolity Dokument Administracyjny SAD ze stosownym potwierdzeniem na jego odwrocie, co do faktycznego wywozu towaru ze Wspólnoty – opatrzony pieczęcią z nazwą urzędu oraz datą.

Eksport usług

To transakcje opodatkowane w kraju nabywcy, który zobowiązuje się do rozliczenia podatku VAT.

Dotyczy to transakcji:

 • dostawy usług na rzecz podatnika zarejestrowanego w innym kraju UE,
 • usług związanych z nieruchomościami, które są opodatkowane w kraju położenia nieruchomości,
 • usług cateringowych opodatkowanych w miejscu ich konsumpcji.

W wymienionych przypadkach transakcja nie podlega pod polską ustawę o podatku VAT.

Księgowanie różnic kursowych

Jeżeli zapłaty za fakturę otrzymujemy przelewem bankowym to w momencie wpłynięcia pieniędzy na konto informację o tym wprowadzamy do serwisu:

 • zmieniamy miesiąc księgowy na ten, w którym była wystawiona faktura,
 • edytujemy fakturę,
 • w części dotyczącej “Różnic kursowych” podajemy otrzymaną kwotę w walucie, datę wpłaty oraz kurs bankowy waluty z dnia wpłaty.

Jeżeli zapłata wpływa w transzach, to każdą z transz księgujemy oddzielnie. Księgowanie różnic kursowych jest obowiązkiem podatnika.

Jeżeli zapłata została dokonana gotówką, to różnice kursowe nie powstają (ale w momencie wymiany gotówki na złotówki trzeba zaksięgować powstałe Różnice kursowe).

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOK