Biuro Rachunkowe

od 89 zł miesięcznie

 • Obsługa JPK – bez dopłat.
 • Pełna odpowiedzialność za dokumentację.
 • Wygodne dostarczanie dokumentów.

ZLEĆ SWOJĄ KSIĘGOWOŚĆ

Porównaj ceny

Koszt zatrudnienia na umowę zlecenie

Zatrudniając osobę na umowę zlecenie koszt zatrudnienia będzie uzależniony od tego czy przy takiej umowie będą składki ZUS, czy nie i jakie będą to składki.

Koszt przy umowie zlecenie bez składek ZUS np. umowa zlecenie ze studentem.

Przykład 1:
Z Adamem Nowakiem, który jest studentem i nie ma ukończonych 26 lat została podpisana umowa zlecenie na kwotę brutto 1000 zł. Umowa jest bez przeniesienia praw autorskich.

Kwota brutto: 1000 zł
Kwota kosztów uzyskania przychodu: 20% – 1000 x 20% = 200 zł
Kwota do opdatkowania: 1000 – 200 = 800 zł
Podatek 18% : 800 x 18% = 144 zł
Płatnik (zatrudniający) odprowadza w imieniu osoby zatrudnionej podatek do swojego Urzędu Skarbowego. Podatek jest obciążeniem po stronie pracownika i nie jest kosztem dla pracodawcy.
Kwota netto do wypłaty: 1000 – 144 = 856 zł
Całkowity koszt zatrudnienia : 1000 zł

Przykład 2:
Z Piotrem Gruszką, który również jest studentem i nie ma ukończonych 26 lat została podpisana umowa zlecenie, która jest z przekazaniem praw autorskich. Kwota brutto na umowie to 1000 zł.

Kwota brutto: 1000 zł
Kwota kosztów uzyskania przychodu: 50% – 1000 x 50%=500 zł
Kwota do popdatkowania: 1000 – 500 = 500 zł
Podatek 18% : 500 x 18 % = 90 zł
Kwota netto do wypłaty: 1000 – 90 = 910 zł
Całkowity koszt zatrudnienia : 1000 zł

Koszt przy umowie zlecenie z pełnym oskładkowaniem.

Przykład 3:
Z Anną Gąską, która nie ma innego tytułu do ubezpieczeń została podpisana umowa zlecenie na kwotę brutto 1000 zł. Pani Anna z umowy zlecenie obowiązkowo będzie podlegać do składek: emerytalnej, rentowej, wypadkowej i do składki zdrowotnej. Jako dobrowolna składka będzie opłacana składka chorobowa, ponieważ zleceniobiorca został zgłoszony do dobrowlnej składki chorobowej.

Kwota brutto: 1000zł
Składka emerytalna pracownik 9,76% – 1000 x 9,76% = 97,60 zł
Składka emerytalna pracodawca 9,76% – 1000 x 9,76% = 97,60 zł
Składka rentowa pracownik 1,5% – 1000 x 1,5% = 15 zł
Składka rentowa pracodawca 6,50% – 1000 x 6,50% = 65 zł
Składka wypadkowa (pracodawca) 1,80% – 1000 x 1,80% = 18 zł
Składka na FGŚP (pracodawca) 0,10% – 1000 x 0,10% = 1 zł
Skladka na FP (pracodawca) brak, ponieważ zleceniodawca nie zatrudnia oprócz umów zlecenie nikogo na umowę o pracę.

Składka chorobowa (pracownik) 2,45% – 1000 x 2,45% = 24,50 zł
Podstawa do wyliczenia składki zdrowotnej 9%: kwota brutto – składka emerytalna – rentowa – chorobowa (pracownik) 1000 – 97,60 – 15 – 24,50 = 862,90 zł
Składka zdrowotna 9% – 862,90 x 9% = 77,66 zł
Składka zdrowotna 7,75% (podlegająca odliczeniu od podatku) – 862,90 x 7,75% = 66,87 zł
Razem składki społeczne pracownik: 97,60 +15 + 24,50 =137,10 zł
Składki ZUS pracodawca: emerytalna + rentowa + wypadkowa + FGŚP 97,60 + 65 + 18 + 1 = 181,60 zł

Tabela nr.1 z zestawienim składek po stronie pracownika i pracodawcy.Kwota kosztów uzyskania przychodu: 20% – 862,90 x 20% = 172,58 zł
Podstawa do popdatkowania: kwota brutto – składki razem (pracownik) – koszty 20%
1000 – 137,10 – 172,58 = 690,32 (zaokrąglamy do pełnych złotych) = 690 zł
Naliczony podatek 18% – podstawa opodatkowania x 18%
690 x 18% = 124,20 zł
Podatek do Urzędu Skarbowego: obliczony podatek – zdrowotna 7,75%
124,20 – 66,87 = 57,33 (zaokrąglamy do pełnych złotych) 57 zł
Kwota netto do wypłaty: kwota bruto – razem składki społeczne – minus składka zdrowotna 9% – podatek
1000 – 137,10 – 77,66 -57 = 728,24 zł
Całkowity koszt zatrudnienia : kwota brutto + składki ZUS płatnik
1000 + 181,60 = 1181,60 zł

Przykład 4:
Pan Adam Nowak został zatrudniony na umowę zlecenie z wynagrodzeniem brutto 1000 zł. Nie jest to jedyny tytuł do ubezpieczeń dla tej osoby. Pan Adam jest jeszcze zatrudniony na umowę o pracę z wynagrodzeniem miesięcznym brutto 1200 zł. Zleceniodawca zatrudnia osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę i umowy zlecenie.

Zleceniobiorca został zgłoszony do ubezpieczenia: emerytalnego, rentowego, wypadkowego i do ubezpieczenia zdrowotnego. Składka dobrowolna chorobowa nie będzie opłacana. Składka na FP w tym przypadku jest obowiązkowa.

Kwota brutto: 1000 zł
Składka emerytalna pracownik 9,76% – 1000 x 9,76% = 97,60 zł
Składka emerytalna pracodawca 9,76% -1000 x 9,76% = 97,60 zł
Składka rentowa pracownik 1,5% – 1000 x 1,5% = 15 zł
Składka rentowa pracodawca 6,50% – 1000 x 6,50% = 65 zł
Składka wypadkowa(pracodawca) 1,80% – 1000 x 1,80% = 18 zł
Składka na FGŚP(pracodawca) 0,10% – 1000 x 0,10% = 1 zł
Skladka na FP(Pracodawca) 2,45% – 1000 x 2,45% = 24,50 zł

Składka chorobowa (pracownik) 2,45% – 1000 x 2,45% = 24,50 zł
Podstawa do wyliczenia składki zdrowotnej 9%: kwota brutto – składka emerytalna – rentowa – chorobowa (pracownik)
1000 – 97,60 – 15 – 24,50 = 862,90 zł
Składka zdrowotna 9% – 862,90 x 9% = 77,66 zł
Składka zdrowotna 7,75% (podlegająca odliczeniu od podatku) – 862,90 x 7,75% = 66,87 zł
Razem składki społeczne ubezpieczony: 97,60 +15+24,50=137,10 zł
Składki ZUS pracodawca: emerytalna + rentowa + wypadkowa + FGŚP + FP
97,60 + 65 + 18 + 1 + 24,50 = 206,10 zł

Tabela nr.1 z zestawienim składek po stronie pracownika i pracodawcy.Kwota kosztów uzyskania przychodu: 20% – 862,90 x 20% = 172,58 zł
Podstawa do popdatkowania: kwota brutto – składki razem (pracownik) – koszty 20%
1000 – 137,10 – 172,58 = 690,32 (zaokrąglamy do pełnych złotych) = 690 zł
Naliczony podatek 18% – podstawa opodatkowania x 18%
690 x 18% = 124,20 zł
Podatek do Urzędu Skarbowego: obliczony podatek – zdrowotna 7,75%
124,20 – 66,87 = 57,33 (zaokrąglamy do pełnych złotych) 57 zł
Kwota netto do wypłaty: kwota bruto – razem składki społeczne – minus składka zdrowotna 9% – podatek
1000 – 137,10 – 77,66 -57 = 728,24 zł
Całkowity koszt zatrudnienia : kwota brutto + składki ZUS pracodawca
1000 + 206,10 = 1206,10 zł

Umowa zlecenie tylko ze składką zdrowotną

Przykład 5:
Pani Barbara Śliwka została zatrudniona na umowę zlecenie. Oprócz tej umowy ta Pani jest jeszcze zatrudniona w innej firmie na podstawie umowy o pracę, gdzie osiąga minimalne wynagrodzenie (2000 zł brutto). Zleceniobiorca złożył w tym zakresie stosowne oswiadczenie. Z tytułu umowy zlecenia będzie odprowadzana tylko składka zdrowotna.

Kwota brutto: 1000 zł
Podstawa składki zdrowotnej – 1000 zł
Składka zdrowotna 9% – 1000 x 9% = 90 zł
Składka zdrowotna 7,75% – 1000 x 7,75% = 77,50 zł
Koszty uzyskania przychodu 20% – 1000 x 20% = 200 zł
Podstawa opodatkowania – 1000 – 200 = 800 zł
Naliczony podatek 18% – 800 x 18% = 144 zł
Podatek do Urzędu Skarbowego: naliczony podatek – składka zdrowotna 7,75%
144 – 77,50 = 66,50 zł (po zaokragleniu do pełnych złotych) = 67 zł
Kwota netto do wypłaty: kwota bruto – składka zdrowotna 9% – podatek do Urzędu Skarbowego
1000 – 90 – 67 = 843 zł
Całkowity koszt zatrudnienia : kwota brutto 1000 złDodatkowe koszty jakie mogą być przy umowie zlecenie

1) Koszty związane z wyjazdami zleceniobiorców.

W przypadku umów zlecenie nie ma takiego pojęcia jak podróż służbowa, która jest w przypadku umowy o pracę. Jednak zleceniodawca ma prawo do zwrotu takich kosztów, które poniósł zleceniobiorca jeśli taki zapis jest zawarty w umowie.

2) Kilometrówka.

Kilometrówka, to inaczej ewidencja przebiegu pojazdu. Prowadzą ją np. pracownicy, którzy wykorzystują własny pojazd do celów firmy dla której pracują. Ewidencja taka określa rzeczywistą liczbę kilometrów przejechanych i stawkę za jeden kilometr przejechany.

Elementy jakie powinny się znaleźć w kilometrówce:

 • nazwisko, imię i adres zamieszkania osoby używającej pojazdu,
 • numer rejestracyjny pojazdu
 • pojemność silnika,
 • kolejny numer wpisu,
 • datę i cel wyjazdu,
 • opis trasy (skąd – dokąd),
 • liczbę faktycznie przejechanych kilometrów,
 • stawkę za 1 km przebiegu,
 • kwotę wynikającą z przemnożenia liczby faktycznie przejechanych kilometrów i stawki za 1 km przebiegu oraz
 • podpis podatnika (pracodawcy) i jego dane.

Zwrot kosztów jazdy/podróży własnym samochodem do celów wykonania zlecenia można rozliczyć na podstawie sporządzonej kilometrówki przez zleceniobiorcę. Dodatkowo strony muszą zawrzeć umowę o wykorzystywaniu własnego pojazdu zleceniobiorcy do wykonania zlecenia. Jeśli użytkowanie pojazdu będzie w ramach podróży służbowej, to taka kilometrówka jest zwolniona z opodatkowania i składek ZUS. W przeciwnym razie kilometrówka jest przychodzem dla zleceniobiorcy i jest opodatkowana, ale tylko do wysokości limitu kilometrówki. Kilometrówka jest kosztem dla pracodawcy w kwocie brutto. Wynika ona z przeliczenia stawki razy ilość przejechanych kilometrów.

Koszt zatrudnienia przy umowie o pracę – dowiedz się więcej na ten temat.


Autor: Aneta Sobkowicz – ifirma.pl


UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

W ifirma.pl
pełna obsługaJPK

Nowy rok, nowe obowiązki dla przedsiębiorców.

Poznaj zmiany podatkowe w 2018 r.:

Nie czekaj na ostatnią chwilę.

przeczytaj nasz poradnikSprawdź ofertę,
którą mamy dla Ciebie

Biuro Rachunkowe

89zł/mc

ZAREJESTRUJ SIĘ