Rolnik prowadzący działalność gospodarczą: ZUS czy KRUS

Rolnik, który opłaca składki w KRUS i dodatkowo prowadzi lub rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, nie musi rezygnować z ubezpieczenia rolniczego w KRUS i przejść na ubezpieczenie ZUS. W czasie kiedy będzie prowadził firmę nadal może podlegać ubezpieczeniom jako rolnik w KRUS.

Warunki, które muszą być spełnione

Na podstawie postanowień art. 5a ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, rolnik lub domownik który rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej lub rozpoczyna współpracę przy prowadzeniu tej działalności, może nadal podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników, jeśli:

  1. podlegał temu ubezpieczeniu w pełnym zakresie z mocy ustawy nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata i nadal prowadzi działalność rolniczą lub stale pracuje w gospodarstwie rolnym, obejmującym obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego, lub w dziale specjalnym;
  2. złoży w KRUS oświadczenie o kontynuowaniu tego ubezpieczenia w terminie 14 dni od rozpoczęcia wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej lub rozpoczęcia współpracy przy prowadzeniu tej działalności;
  3. nie jest pracownikiem i nie pozostaje w stosunku służbowym;
  4. nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych;
  5. kwota należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej (jeżeli działalność ta była prowadzona) nie przekracza określonej kwoty granicznej ( za rok 2011 wynosi 2929 zł, za rok 2012 będzie wynosiła 3011 zł);

Kwotę należnego podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za poprzedni rok podatkowy rolnik lub domownik obowiązany jest udokumentować zaświadczeniem naczelnika właściwego urzędu skarbowego i złożyć w KRUS do 31 maja każdego roku. Tak więc wysokość dochodu uzyskanego z prowadzonej działalności gospodarczej, od którego zależy kwota podatku ma decydujące znaczenie przy ustalaniu prawa do dalszego podlegania ubezpieczeniu w KRUS.

Jakie składki należy opłacać w KRUS

Rolnik lub domownik prowadzący dodatkowo pozarolniczą działalność gospodarczą będzie zobowiązany do opłacania miesięcznej składki podstawowej na ubezpieczenie emerytalno – rentowe w jej podwójnym wymiarze. Zmiany w ubezpieczeniu zdrowotnym, zobowiązują rolników do samodzielnego opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne. Rolnik jak i każda osoba w gospodarstwie rolnym powyżej 6 ha wzwyż będzie opłacać składkę na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 1zł miesięcznie od każdego hektara raz na kwartał. Z kolei rolnikom posiadającym mniej niż 6 ha składkę tą będzie finansować budżet Państwa. Natomiast na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie składka za te osoby opłacana będzie w pojedynczej wysokości, tak samo jak za pozostałych ubezpieczonych, którzy pozarolniczej działalności gospodarczej nie prowadzą.

Wysokość składek KRUS

Składki KRUS na ubezpieczenia społeczne są płacone w okresach kwartalnych a ich wysokość jest uzależniona od wielkości gospodarstwa rolnego.

Status ubezpieczonego i wielkość gospodarstwa rolnego

Wysokość składki na ubezpieczenie w zł

emerytalno-rentowe

wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie

Składki
łącznie
od jednego ubezpieczonego kwartalnie

podstawowa składka miesięczna

dodatkowa składka miesięcz-na

razem składka miesięczna (2+3)

kwartalnie

składka miesięczna

kwartalnie

1

2

3

4

5

6

7

8

Rolnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą i gospodarstwo rolne
składki za II, III i IV kw. 2012 oraz I kw. 2013

do 50 ha

160

160

480

126

606

powyżej 50 ha
do 100 ha

160

96

256

768

42

126

894

powyżej 100 ha
do 150 ha

160

192

352

1056

42

126

1182

powyżej 150 ha
do 300 ha

160

288

448

1344

42

126

1470

powyżej 300 ha

160

384

544

1632

42

126

1758

Domownik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą
(w każdej grupie obszarowej gospodarstwa rolnego)

160

0,00

160

480

42

126

606

Rolnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą i gospodarstwo rolne
składki za I kw. 2012

do 50 ha

146

146

438

42

126

564

powyżej 50 ha
do 100 ha

146

87

233

699

42

126

825

powyżej 100 ha
do 150 ha

146

175

321

963

42

126

1089

powyżej 150 ha
do 300 ha

146

262

408

1 22

42

126

1350

powyżej 300 ha

146

350

496

1488

42

126

1614

Domownik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą
(w każdej grupie obszarowej gospodarstwa rolnego)

146

0,00

146

438

42

126

564

Kiedy rolnik będzie opłacał składkę ZUS z działalności gospodarczej

Rolnik, który przekroczył choćby o jednego złotego limit podatku dochodowego od prowadzonej działalności ( za 2011 rok – była to kwota – 2929 zł), będzie musiał przenieść się do ZUS albo może zrezygnować z tej działalności i dalej korzystać z ubezpieczenia rolniczego w KRUS. W takiej sytuacji dodatkową działalność będzie mógł podjąć dopiero po upływie trzech lat prowadzenia gospodarstwa rolnego i opłacania składek z tego tytułu.

Jakie składki należy opłacać w ZUS

Jeżeli rolnik założy firmę i nie spełni warunków do pozostania w KRUS, wówczas musi płacić składki do ZUS. Podstawę wymiaru składek stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek, czyli prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kraju ogłoszonego na dany rok.
Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne w roku 2012 wynosi 2 115,60 zł.

Rodzaj ubezpieczenia Wysokość składki % Wysokość składki w zł
ubezpieczenie emerytalne

19,52 %

412,97 zł

ubezpieczenie rentowe

8,00%

169,25 zł

ubezpieczenie chorobowe

2,45 %

51,83 zł

ubezpieczenie wypadkowe (od 04-2012)

1,93%

40,83 zł

Składka na FP ta wynosi 2,45% podstawy, zatem obecnie jest to 51,83 zł.

Jeżeli jest to pierwsza działalność gospodarcza rolnika to może on opłacać ZUS preferencyjny.
Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla tych osób w 2012 r. stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa niż 450 zł(30% kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2012r.)
( 1 500 zł*30%= 450 zł zł )

Rodzaj ubezpieczenia Wysokość składki % Wysokość składki w zł
ubezpieczenie emerytalne

19,52%

87, 84 zł

ubezpieczenie rentowe

8,00%

36, 00zł

ubezpieczenie chorobowe

2,45%

11,03 zł

ubezpieczenie wypadkowe (od 04-2012)

1,93%

8,69 zł

Korzystając z ulgi w opłacaniu składek ZUS w ogóle nie płaci się składki na Fundusz Pracy.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne

W 2012 roku podstawa ta wynosi 2828,31 zł. Do ZUS -u przekazujemy 9% podstawy wymiaru składki, czyli 254,55 zł.

Rolnik pobierający emeryturę lub rentę a działalność gospodarcza

Jeżeli rolnik prowadzący działalność gospodarczą ma emeryturę wypłacaną z ZUS – to wtedy z działalności gospodarczej podlega tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu.
Natomiast jeżeli rolnik ma emeryturę wypłacaną z KRUS to prowadząc działalność gospodarczą też opłaca tylko składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Czyli w tym przypadku nie ma znaczenia czy emerytura jest wypłacana z ZUS czy KRUS emeryt zawsze opłaca tylko składkę zdrowotną.

Jeżeli rolnik ma wypłacaną rentę z ZUS i jest to renta z tytułu niezdolności do pracy to wtedy prowadząc działalność gospodarczą opłaca z działalności gospodarczej wszystkie składki na ubezpieczenia społeczne i składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Natomiast jeżeli jest to renta wypłacana z KRUS to wtedy prowadząc działalność gospodarczą rolnik rencista z tego tytułu odprowadza tylko składkę zdrowotną

Zaliczenie zapłaconych składek w koszty prowadzenia działalności

Ponieważ z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej rolnik wpłaca podwojona składkę podstawową (w II kw. 160 zł a nie 80 zł) to połowę zapłaconej składki (80 zł) może wliczyć w koszty prowadzenia działalności gospodarczej.

Małgorzata Michalak

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

Ponad 30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOKI