jakie są obowiązki właściciela firmy przy zmianie miejsca prowadzenia dzialalności gospodarczej

Zmiana miejsca prowadzenia działalności – obowiązki właściciela firmy

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą dokonując zmiany adresu prowadzenia działalności gospodarczej muszą liczyć się z dopełnieniem formalności.

 

Poniżej zostaną opisane obowiązki związane ze zmianą miejsca prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące działalność indywidualnie lub w formie spółki cywilnej.

 

Aktualizacja CEIDG i Urząd Statystyczny

Przedsiębiorca wypełniając wniosek CEIDG -1 podaje adres zamieszkania, adres prowadzenia działalności (główny i dodatkowe) oraz adres do doręczeń. Zmiana któregokolwiek z tych adresów wiąże się z aktualizacją wniosku CEIDG. Należy jej dokonać w ciągu 7 dni od zmiany. Informacja zgłoszona za pośrednictwem CEIDG jest jednocześnie zgłoszeniem zmiany do GUS, urzędu skarbowego oraz ZUS/ KRUS.

Wniosek CEIDG przedsiębiorca może złożyć:

–  osobiście ( w dowolnym urzędzie miasta/ gminy) – druk można wypełnić np. tu: www.ifirma.pl/ceidg
–  wysłać listem poleconym – podpis na formularzu powinien być potwierdzony notarialnie
– przesłać drogą elektroniczną np. ze strony www.ceidg.gov.pl

Złożenie wniosku CEIDG jest wolne od opłat.

Zmiana miejsca prowadzenia działalności gospodarczej może występować samodzielnie (siedziba i adres zamieszkania przedsiębiorcy nie ulegają zmianie) lub wiązać się ze zmianą siedziby lub/i miejsca zamieszkania. W zależności od zmian jakie miały miejsce w inny sposób następuje aktualizacja zgłoszenia w CEIDG.

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, składając druk CEIDG zaznacza:

 • w części 01, pole nr 2 wraz ze wskazaniem daty powstania zmiany,
 • jeśli zmiana miejsca prowadzenia działalności wiąże się ze zmianą głównej siedziby firmy w części 10.1 podaje nowy adres siedziby firmy,
 • jeśli zmiana dotyczy dodatkowego miejsca prowadzenia działalności, w części 11.3 podaje nowy adres dodatkowego miejsca prowadzenia działalności. Jeśli dodatkowe miejsce prowadzenia działalności przestało istnieć, w CEIDG podaje jego dane i zaznacza, że zostało zlikwidowane,
 • jeśli zmiana wiąże się także ze zmianą adresu zamieszkania przedsiębiorcy – w części 04 wpisuje nowy adres zamieszkania,
 • jeśli zmiana powoduje zmianę US dla celu podatku VAT lub PIT należy uzupełnić część 17.

W przypadku spółki cywilnej aktualizacja jest dokonywana odrębnie przez każdego ze wspólników. Składają oni aktualizację CEIDG-1 (część 11). Dodatkowo wypełniany jest druk NIP -2 i w razie potrzeby załącznik NIP-C. Składany jest on do US dla celów podatku VAT.

 

Aktualizacja w rejestrze działalności regulowanej

Zmiana siedziby prowadzonej działalności przez podmiot podlegający wpisowi do rejestru działalności regulowanej, powoduje konieczność zgłoszenia tej zamiany w ciągu 14 dni od dnia zajścia zdarzenia powodującego zmianę.

W przypadku podmiotów prowadzących sprzedaż alkoholu, zmiana miejsca prowadzenia działalności wiąże się z wygaśnięciem zezwolenia na sprzedaż alkoholu w dotychczasowym punkcie sprzedaży. Konieczne jest wystąpienie o zezwolenie w nowym punkcie sprzedaży. Informację o likwidacji działalności w danym miejscu należy zgłosić wójtowi ( burmistrzowi lub prezydentowi miasta).

 

Aktualizacja w urzędzie skarbowym

Zmiana miejsca prowadzenia działalności gospodarczej może spowodować zmianę dotychczasowego urzędu skarbowego.

W przypadku osób fizycznych właściwość miejscowa urzędu skarbowego w podatku dochodowym określana jest na podstawie miejsca zamieszkania podatnika. Jeśli nie zmieniło się miejsce zamieszkania, zmiana miejsca prowadzenia działalności nie powoduje zmiany US.

 

Dla celów VAT właściwym urzędem skarbowym jest urząd skarbowy ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W takim przypadku zmiana miejsca prowadzenia działalności, tożsama najczęściej ze zmianą siedziby, powoduje zmianę US dla celów podatku VAT. Zmiana taka nie będzie miała miejsca w sytuacji, kiedy podmiot ma więcej niż jedno miejsce prowadzenia działalności lub gdy poprzednie i obecne miejsce prowadzenia działalności znajdują się na terenie działania tego samego US.W przypadku prowadzenia działalności na terenie dwóch lub więcej US, właściwym dla celów podatku VAT jest US wg. miejsca zamieszkania podatnika.

W przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, właściwym dla celów VAT jest US ze względu na siedzibę firmy. Spółka cywilna zmieniająca miejsce prowadzenia działalności bez zmiany siedziby firmy nie naraża się na zmianę US dla celów VAT.

 

W przypadku zmiany US w trakcie roku/okresu rozliczeniowego pojawia się problem właściwego określenia US, do którego mają być kierowane zaliczki, zeznanie roczne lub deklaracje VAT.

Zgodnie z paragrafami od 11 do 13 Rozporządzenia Ministerstwa Finansów w sprawie właściwości organów podatkowych w przypadku zmiany miejsca zamieszkania osoby fizycznej (wspólnika spółki cywilnej) zaliczka na podatek dochodowy za okres, w którym nastąpiła zmiana kierowana jest do naczelnika US właściwego w ostatnim dniu okresu (US po zmianie). Podobnie jest w przypadku składania zeznań rocznych. Jeśli w trakcie roku nastąpi zmiana miejsca zamieszkania, powodująca zmianę US właściwego dla celów podatku dochodowego, zeznanie roczne składane jest do naczelnika US właściwego w ostatnim dniu roku. Jeśli zamieszkanie/pobyt na terytorium Polski ustało przed ostatnim dniem roku, właściwym jest US wg ostatniego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Polski.

Zmiana US dla celów składania deklaracji VAT czy deklaracji akcyzowych w trakcie okresu rozliczeniowego powoduje, że deklaracja za okres w którym miała miejsce zmiana jest składana do US właściwego w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego.

 

Przykład:

Zmiana miała miejsce 4 lutego.

– za styczeń (do 25/02) złożymy deklarację VAT-7 do „starego” US (w ostatnim dniu stycznia właściwy był US przed zmianą)
– za luty złożymy deklarację VAT-7 do „nowego” US.

 

W przypadku, kiedy zmiana właściwego urzędu skarbowego ma miejsce w trakcie prowadzonego postępowania podatkowego lub kontroli, urzędem właściwym w sprawie postępowania czy kontroli pozostaje dotychczasowy urząd skarbowy.

 

Informacja o zmianach zgłoszonych na druku CEIDG jest przekazywana do US. W przypadku, kiedy zmiana miejsca prowadzenia działalności spowoduje zmianę US właściwego dla celów podatku VAT, podatnik ma obowiązek w ciągu 7 dni od zmiany złożyć w US druk VAT-R. Druk ten jest składany do nowego naczelnika US. W składanym formularzu należy zaznaczyć:

 • w poz. 4 – kwadrat nr 2 (aktualizacja danych);
 • w poz. 5 i wpisać nowego naczelnika US
 • w poz. 8 – kwadrat nr 2 (zmiana spowodowała zmianę właściwości organu podatkowego)
 • w poz. 9 podajemy dane dotychczasowego naczelnika US.

Aktualizacja druku VAT-R konieczna jest także wówczas, kiedy zmieniły się inne dane widoczne na druku VAT-R czyli miejsce zamieszkania osoby fizycznej lub siedziba spółki cywilnej.

 

Kasa rejestrująca i towary handlowe

Zmiana miejsca prowadzenia działalności bardzo często powoduje zmianę miejsca użytkowania kasy. Postępowanie w takim przypadku reguluje rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących (paragraf 14, ust. 5 -7). Zgodnie z tymi przepisami:

 • należy poinformować naczelnika US o zmianie miejsca użytkowania kasy. Zgłoszenie następuje w terminie 7 dni od zmiany, przez złożenie zgłoszenia aktualizacyjnego;
 • nanieść zmianę w książce kasy oraz w pamięci kasy (informacja odnośnie adresu punktu sprzedaży) – zmiany dokonuje serwis kas;
 • zmiana nie powoduje konieczności odczytu zawartości pamięci fiskalnej kasy.

W przypadku zmiany miejsca prowadzenia działalności, ale bez zmiany miejsca używania kasy (np. podatnik zgłasza dodatkowe miejsce prowadzenia działalności), które spowoduje zmianę US dla celów podatku VAT, podatnik składa do US wniosek o zarejestrowanie prowadzonej przez naczelnika US ewidencji kasy, pod dotychczasowym numerem ewidencyjnym, w ciągu 7 dni od zmiany. Do wniosku należy dołączyć informację o dotychczas właściwym naczelniku US.

W przypadku podmiotów dokonujących sprzedaży towarów warto sporządzić dowód przesunięcia towarów z dotychczasowego punktu sprzedaży do nowego. Zasady sporządzenia takiego dowodu przesunięcia określone zostały w paragrafie 9 ust. 4 rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

 

Obowiązki w ZUS

Wszelkie zmiany dotyczące danych zgłaszanych przez płatników składek należy zgłosić wciągu 14 dni od zmiany. Wynika to z ar. 44 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Zasady zgłaszania zmian w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność (zatrudniających pracowników lub nie) oraz spółek cywilnych są bardzo zbliżone:

W przypadku zmiany siedziby firmy – przedsiębiorca lub wspólnicy spółki cywilnej zgłaszają zmianę w drodze aktualizacji druku CEIDG -1. Informacje te są przesyłane do ZUS. W przypadku spółek cywilnych ZUS przygotowuje automatycznie druk ZUS ZPA. Podobnie jest w przypadku zmiany miejsca prowadzenia działalności bez zmiany siedziby firmy. Jeśli zmiany miejsca prowadzenia działalności dotyczą dodatkowych miejsc prowadzenia działalności, przedsiębiorca lub wspólnicy spółki cywilnej składają w ZUS druk ZUS ZAA. Jeśli spółka nie zatrudnia pracowników wówczas druk ZUS ZAA składa każdy ze wspólników osobno, jeśli spółka zatrudnia pracowników składa ZUS ZAA jako płatnik składek.

Zmiana miejsca zamieszkania wiąże się zarówno w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność indywidualną jak i w formie spółki cywilnej ze złożeniem w ZUS druku ZUS ZUA w trybie zmiany.

 

Obowiązki wobec pracowników

Zmiana miejsca prowadzenia działalności a w konsekwencji zmiana miejsca wykonywania pracy przez pracowników powoduje, że pracodawca ma obowiązek zawrzeć z pracownikami porozumienie zmieniające. Jeśli takie porozumienie nie jest możliwe, pracodawca przedstawia zatrudnionym wypowiedzenie zmieniające miejsce pracy.

W przypadku, kiedy zmiana siedziby firmy lub miejsca prowadzenia działalności nie powoduje zmiany miejsca pracy pracowników, nie zachodzi konieczność zmiany podpisanych umów. Pracodawca musi jednak poinformować pracowników o zaistniałej zmianie. Przekazanie takiej informacji może nastąpić np. poprzez wysłanie wiadomości e-mail do pracowników czy zorganizowanie spotkania informacyjnego dla pracowników. Informacja taka musi być przekazana.

 

Obowiązki wobec kontrahentów

Zmieniając adres prowadzenia działalności należy taką zmianę zgłosić kontrahentom. Pozwoli to uniknąć konieczności sporządzania not korygujących w przypadku błędnie wystawionych dokumentów kosztowych. W przypadku podpisania umów z kontrahentami, zmiana adresu pociąga konieczność sporządzenie aneksów do umów wcześniej zawartych. Z kolei podmiot który zmienił miejsce prowadzenia działalności na skutek np. zmiany siedziby firmy powinien nowy adres umieszczać na fakturach wystawianych przez siebie od momentu faktycznej zmiany.

Na blogu

Biuro rachunkowe
już od 89zł/mc.

 • Pełna odpowiedzialność za prowadzoną dokumentację.
 • Wygodne formy dostarczania dokumentów (online, poczta, kurier)
dowiedz się więcej