VAT e-commerce w pytaniach i odpowiedziach Ministerstwa Finansów – WSTO i OSS

WSTO i OSS odpowiedzi Ministerstwa Finansów

Dokonujesz transakcji z konsumentami na terenie UE? Przeczytaj, do jakich ważnych zagadnień ustosunkowało się Ministerstwo Finansów.

WSTO i OSS w pytaniach i odpowiedziach MF - omówione zagadnienia:

Obowiązujący od 1 lipca 2021 roku pakiet VAT e-commerce w dalszym ciągu pozostaje tematem numer 1 dla wielu przedsiębiorców. Pomimo wcześniejszych informacji na temat wprowadzanych zmian, brak wytycznych czy szczegółowych wyjaśnień bardzo utrudniał i w dalszym ciągu utrudnia zarówno pracę księgowych, jak i prowadzenie firmy. Na wiele pytań wciąż brakuje odpowiedzi. W dzisiejszej publikacji opiszemy niektóre z pytań i odpowiedzi na temat WSTO i OSS, które pojawiły się na stronach Ministerstwa Finansów po webinarze, na którym omówione zostały zasady opodatkowania VAT w handlu zagranicznym od 1 lipca 2021 r.

Sesja pytań i odpowiedzi Ministerstwa Finansów

Tematy, które zostaną poruszone w serii artykułów będą obejmowały następujące zagadnienia:

 1. Transakcji wewnątrzunijnych WSTO i OSS (procedury uproszczonej).
 2. Nowych obowiązków dotyczących platform cyfrowych.
 3. Transakcji SOTI, IOSS i USZ.
 4. Sprzedaży WSTO.
 5. Sprzedaży przez firmę z Wielkiej Brytanii.
 6. Sprzedaży przez podatnika zwolnionego z VAT.

Transakcje WSTO i OSS

 1. Czego dotyczy system OSS?

  Od 1 lipca 2021 r. system MOSS został przekształcony w OSS. W ramach OSS są obecnie rozliczane następujące transakcje:

  • wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość (WSTO),
  • wszystkie usługi świadczone na rzecz konsumentów (transakcje B2C), których miejscem opodatkowania jest kraj konsumenta, inny niż siedziba usługodawcy. Ministerstwo Finansów nie przewiduje w chwili obecnej stworzenia rejestru usług objętych procedurą OSS. Przykładowe usługi rozliczane w OSS będą to: usługi telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne, związane z nieruchomościami, niektóre usługi transportowe, w dziedzinie kultury, sztuki, sportu, nauki, edukacji, rozrywki.
 2. Czy w związku ze zmianą przepisów od 1 lipca 2021 roku, dotyczących sprzedaży wysyłkowej i wdrożeniem systemu OSS przedsiębiorca będzie zobligowany do informowania urzędów w poszczególnych państwach, w których posiada numer VAT o przejściu na VAT OSS?

  W odpowiedzi MF poinformowało, że nie dysponuje w tym zakresie informacjami. Dlatego należy sprawdzić regulacje obowiązujące w poszczególnych państwach członkowskich. Taki obowiązek nie wynika z przepisów prawa unijnego (dyrektywa, rozporządzenie 282/2011). Dla przykładu Polska nie obliguje podatników do przedkładania odrębnych informacji o rozliczaniu VAT poprzez OSS. Nie można jednak wykluczyć, że niektóre państwa członkowskie takie regulacje wprowadziły.

 3. Czy jeżeli przedsiębiorca posiada stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej za granicą, to ma to wpływ na możliwość rozliczania VAT w ramach procedury OSS?

  Tak, w takim przypadku ma to znaczenie. Procedura OSS dotyczy VAT należnego z tytułu usług świadczonych na rzecz konsumentów (B2C), dla których miejscem świadczenia jest państwo członkowskie, w którym przedsiębiorca nie posiada siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej (SMPD). Usługi, dla których miejscem świadczenia jest państwo członkowskie, w którym przedsiębiorca ma siedzibę lub SMPD, nie mogą być rozliczone w systemie OSS, lecz muszą być zadeklarowane w krajowej deklaracji podatkowej odpowiedniego państwa członkowskiego. W ocenie MF, jeżeli przedsiębiorca zdecyduje się na korzystanie z OSS, powinien również deklarować i opłacać VAT z tytułu WSTO za pośrednictwem OSS, należny w państwie członkowskim, w którym posiada SMPD.

 4. Jeżeli został przekroczony próg 10.000 euro na 30.06.2021 r. i przedsiębiorca jest zarejestrowany do VAT w Niemczech, jeżeli od 01.08.2021 r. rozpocznie sprzedaż B2C z Polski do Hiszpanii i Włoch, to w takim przypadku termin rejestracji do OSS też upływa w dniu 30.06.2021 r., czy można się zarejestrować w późniejszym terminie?

  Termin rejestracji do procedury OSS przy przekroczeniu progu 42.000 zł na 30.06.2021 r. był już dyskusyjny na etapie wchodzenia nowych przepisów w życie. Ustawa została podpisana 29.06.2021 r. i nie było żadnych szczegółowych informacji na temat dokonywania rejestracji w okresie przejściowym, o czym również pisaliśmy na łamach publikacji: Jaki jest termin rejestracji do OSS?

  Aktualnie MF w materiałach opublikowanych 29.07.2021 r. stoi na stanowisku, że w tym przypadku termin złożenia zgłoszenia rejestracyjnego do OSS upłynął 30.06.2021 r. W przypadku nie złożenia zgłoszenia rejestracyjnego w ww. terminie, przedsiębiorca może rozpocząć rozliczanie VAT poprzez OSS od kolejnego kwartału tj. od IV kwartału 2021 r., pod warunkiem, że złoży zgłoszenie rejestracyjne do procedury szczególnej do końca III kwartału 2021 r. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż kontaktując się z Drugim Urzędem Skarbowym Warszawa – Śródmieście na to samo pytanie można uzyskać odpowiedź iż termin minął 10 sierpnia 2021 r.

 5. Od kiedy należy naliczać VAT kraju konsumenta przy przekraczaniu progu 42.000 zł?

  Jeżeli przekroczenie progu następuje transakcją przeprowadzoną np. 15 sierpnia 2021 r., to już VAT naliczany od takiej sprzedaży powinien być zgodny ze stawką obowiązującą w kraju konsumenta.

 6. Jak należy zakwalifikować dostawę towarów (dropshipping) od dostawcy bazowego z terenu państwa UE innego niż Polska do odbiorcy indywidualnego na terenie Polski. Czy dla sklepu internetowego realizującego takie zlecenie będzie to WNT, a następnie sprzedaż krajowa, czy też należy ją rozliczyć w ramach procedury OSS i czy wówczas WNT ma miejsce?

  Przy założeniu, że dostawy towarów do konsumenta dokonuje dostawca z siedzibą w innym państwie członkowskim UE i towary te w momencie rozpoczęcia wysyłki znajdują się w tym państwie sklep internetowy jako podmiot, który ułatwia dostawę, nie będzie uznawany za dokonujący dostawy tych towarów (w związku z jej ułatwianiem). Nie będzie miał więc obowiązku rozliczania podatku VAT przy założeniu, że dostawca bazowy posiada siedzibę działalności gospodarczej na terytorium UE. Za rozliczenie VAT od transakcji WSTO, dostawa towarów B2C z magazynu w innym państwie członkowskim do polskiego konsumenta, odpowiedzialny będzie dostawca bazowy, który będzie mógł skorzystać z procedury szczególnej OSS lub zarejestrować się w Polsce do VAT i dokonać rozliczenia VAT na zasadach ogólnych.

 7. W jaki sposób powinny być wystawiane faktury przy stosowaniu procedury OSS? Czy faktura zawiera stawki VAT każdego kraju konsumenta?

  W odpowiedzi MF napisało, że faktura jest wystawiana zgodnie z regulacjami państwa członkowskiego identyfikacji, jeżeli przedsiębiorca jest zarejestrowany w Polsce, to będą to przepisy polskie. Na fakturze znajdzie się oczywiście stawka VAT właściwa dla kraju konsumpcji. W Polsce zostały wprowadzone dodatkowe uproszczenia, które polegają na tym, że w OSS nie ma obowiązku wystawienia faktury. Jeżeli jednak przedsiębiorca będzie chciał je wystawiać, to może to robić.

 8. Czy w deklaracji kwartalnej rozliczającej transakcje w ramach procedury OSS w poszczególnych krajach UE wykazywane kwoty będą wyrażane w walucie euro?

  W Polsce deklaracja w systemie OSS sporządzana jest w euro, jednak w innych państwach może to wyglądać inaczej.

 9. Jaki kurs należy zastosować do przeliczenia płatności w innej walucie niż euro do celu ujęcia w deklaracji kwartalnej w VAT-OSS?

  Jeżeli płatności z tytułu dostaw towarów lub świadczenia usług dokonywane są w innych walutach niż euro, to do ich przeliczenia na euro stosuje się kurs wymiany opublikowany przez Europejski Bank Centralny (EBC) w ostatnim dniu danego okresu rozliczeniowego, a jeżeli nie zostanie opublikowany w tym dniu – kurs wymiany opublikowany następnego dnia.

 10. Czy ewidencja w VAT-OSS może być prowadzona w formie kilku plików (elektronicznie) czy musi być to jeden zbiorczy dokument?

  Przedsiębiorca może prowadzić jedną ewidencję dla wszystkich państw członkowskich. W ewidencji należy jednak wyszczególnić m.in. państwo członkowskie konsumpcji.

 11. Czy sprzedaż w ramach WSTO należy rejestrować na kasie fiskalnej?

  Jeżeli sprzedaż będzie dokonywana na terytorium Polski do limitu 42.000 zł, to będzie ewidencjonowana na kasie lub może korzystać ze zwolnienia na podstawie rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, o ile nie podlega obowiązkowo pod kasę fiskalną, np. nie jest to sprzedaż telefonów komórkowych.

  Natomiast po przekroczeniu progu, gdy WSTO jest opodatkowane w kraju konsumenta, to taka sprzedaż nie podlega ewidencjonowaniu na kasie fiskalnej. Została to również uregulowane w rozporządzeniu zmieniającym ww. rozporządzenie.

 12. Czy rachunek bankowy na formularzu VIU-R musi być w walucie euro?

  Przedsiębiorca sam decyduje, czy poda rachunek w złotych, czy w euro. Wpłata dokonywana w innej walucie będzie przewalutowana na euro, co może spowodować powstanie niedopłaty lub nadpłaty po stronie przedsiębiorcy. W celu uniknięcia przewalutowania i powstania różnic kursowych, rekomendowane jest podanie numeru rachunku w euro.

 13. Czy dokumenty potwierdzające dostarczenie towarów do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego zakończenia wysyłki lub transportu towarów powinien gromadzić również podmiot, który zarejestruje się do OSS, czy tylko ten, który będzie rozliczał się i rejestrował w każdym państwie osobno?

  Obowiązek posiadania dokumentów potwierdzających dokonanie dostawy na terytorium państwa członkowskiego zakończenia wysyłki lub transportu towarów do nabywcy, dotyczy każdego, a więc zarówno podmiotu korzystającego z OSS jak również tego, który jest zarejestrowany do celów podatku VAT w państwie członkowskim konsumpcji.

Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Nowoczesna

Rzetelna

Księgowość