Wszystko o KPiR cz. 3

O tym czym jest KPiR i inne podstawowe informacje zawarliśmy w poprzednich częściach z tej serii. Poniżej część trzecia, zawierająca kolejną porcję wiedzy na temat podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Jak obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy?

Podatek rozliczany wg Skali (do chwili przekroczenia pierwszego progu podatkowego tzn. 85528,00 zł):

 1. Przychód od początku roku – koszty od początku roku = dochód
 2. Dochód – możliwa do rozliczenia strata z lat ubiegłych – suma zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne (o ile nie były zaliczane w kosztach w KPiR) = dochód do opodatkowania.
 3. Dochód do opodatkowania zaokrąglamy do pełnych złotych, tworząc podstawę opodatkowania.
 4. Podstawa opodatkowania x 18% – 556,02 zł (kwota wolna od podatku) = podatek od początku roku.
 5. Podatek – suma odliczonych składek na ubezpieczenie zdrowotne (7,75% od podstawy-składki ZUS zdr. również narastająco od początku roku) = podatek liczony od początku roku.
 6. Podatek liczony od początku roku – zaliczki zapłacone w poprzednich miesiącach = zaliczka za dany miesiąc/kwartał.
 7. Zaliczkę za dany miesiąc zaokrągla do pełnych złotych = kwota do wpłaty.

Podatek rozliczany liniowo:

 1. Przychód od początku roku – koszty od początku roku = dochód
 2. Dochód – możliwa do rozliczenia strata z lat ubiegłych – suma zapłaconych składek na ub. społeczne (o ile nie były zaliczane w kosztach w KPiR) = dochód do opodatkowania.
 3. Dochód do opodatkowania zaokrąglamy do pełnych złotych, tworząc podstawę opodatkowania.
 4. Podstawa opodatkowania x 19 % = podatek.
 5. Podatek – suma odliczonych składek na ubezpieczenie zdrowotne (7,75% od podstawy) = podatek liczony od początku roku.
 6. Podatek liczony od początku roku – zaliczki zapłacone w poprzednich miesiącach = zaliczka za dany miesiąc/kwartał.
 7. Zaliczkę za dany miesiąc zaokrągla do pełnych złotych = kwota do wpłaty.

Jak wyliczyć dochód?

Przykład obliczenia dochodu:

zł gr
1) Przychód (kolumna 9) 455.600,75
2) Wysokość kosztów uzyskania przychodów poniesionych w roku podatkowym:
a) wartość spisu z natury na początek roku podatkowego 58.678,28
b) plus wydatki na zakup towarów handlowych i materiałów (kolumna 10) 289.288,56
c) plus wydatki na koszty uboczne zakupu (kolumna 11) 10.320,40
d) minus wartość spisu z natury na koniec roku podatkowego 46.524,32
e) plus kwota pozostałych wydatków (kolumna 14) 78.328,09
f) minus wartość wynagrodzeń w naturze ujętych w innych kolumnach księgi 4.826,00
Razem koszty uzyskania przychodu 385.265,01
3) Ustalenie dochodu osiągniętego w roku podatkowym:
a) przychód (pkt 1) 455.600,75
b) minus koszty uzyskania przychodów (pkt 2) 385.265,01
Dochód (a-b) 70.335,74

Objaśnienia kolumn KPiR

Kolumna 1 dotyczy nadania kolejnego numeru dokumentu w księdze. Wskazany w księdze numer należy zapisać na księgowanym dokumencie.

W kolumnie 2 należy wpisywać dzień miesiąca, którego dokument dotyczy (datę poniesienia wydatku, otrzymania towaru lub uzyskania przychodu albo datę zestawienia sprzedaży).

W kolumnie 3 należy wpisywać numer faktury lub księgowanego dokumentu. Jeżeli zapisów dokonuje się na podstawie dziennego zestawienia sprzedaży, należy wpisywać numer zestawienia faktur.

Kolumny 4 i 5 dotyczą wpisywania imion i nazwisk, nazw firm oraz adresów kontrahentów , z którymi zawarte zostały transakcje np. dotyczące zakupu lub sprzedaży surowców, materiałów, itp., gdy transakcje te udokumentowane są fakturami i paragonami. Nie wymaga się aby uzupełniać te kolumny w przypadku przychodu ze sprzedaży na podstawie dziennych zestawień sprzedaży oraz dowodów wewnętrznych.

W kolumnie 6 wpisujemy rodzaje przychodów lub wydatków. Zapis powinien zwięźle i dokładnie opisywać zdarzenie gospodarcze, np. zakup blachy, zapłata za niklowanie obręczy, wypłata wynagrodzeń za okres………..

W Kolumnie 7 wykazujemy jedynie przychody ze sprzedaży materiałów, towarów i usług.

W przypadku podatników prowadzących działalność kantorową w kolumnie 7 wpisują miesięczną kwotę przychodu (sprzedaży wartości dewizowych) wynikającą z ewidencji kupna i sprzedaży wartości dewizowych.

Natomiast podatnicy świadczący usługę polegającą na udzielaniu pożyczek pod zastaw (w lombardach) w kolumnie 7 wpisują na koniec miesiąca kwotę prowizji stanowiącą wartość spłaconych w danym miesiącu odsetek lub różnicę między kwotą uzyskaną ze sprzedaży zastawionych rzeczy a kwotą udzielonych pożyczek.

Kolumna 8 jest przeznaczona do wpisywania wszystkich przychodów związanych z działalnością gospodarczą, które nie są wymagane w uwzględnieniu w kolumnie 7, np. przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku, wynagrodzenia płatnika, otrzymanie zapłaty od ubezpieczyciela za szkodę kolizyjną pojazdu firmowego.

Kolumna 9 wykazujemy sumę przychodów z kolumny 7 i 8.

W Kolumna 10 wpisujemy zakupu materiałów oraz towarów handlowych według cen zakupu.

Podatnicy prowadzący działalność kantorową w kolumnie tej wpisują miesięczną kwotę zakupionych wartości dewizowych, wynikającą z ewidencji kupna i sprzedaży wartości dewizowych.

Kolumna 11 odnosi się do kosztów ubocznych dotyczących zakupu towarów handlowych i materiałów handlowych, np. kosztów dotyczących transportu towaru handlowego, załadunku i jego wyładunku, ubezpieczenia w drodze.

Kolumna 12 jest przeznaczona do wpisywania wynagrodzeń brutto wypłacanych pracownikom (w gotówce i w naturze). Wynagrodzenia w naturze, jeżeli przedmiotem świadczeń w naturze są rzeczy lub usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej pracodawcy, wpisuje się według przeciętnych cen stosowanych wobec innych odbiorców, a w pozostałych przypadkach – na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia. Wpisu dokonuje się:

a) na podstawie listy płac lub innych dowodów, na których pracownik potwierdza własnym podpisem kwoty otrzymanych wynagrodzeń w gotówce i w naturze – w przypadku wypłaty wynagrodzenia w kasie,

b) na podstawie innych dowodów, np. dowodu potwierdzającego przekazanie wynagrodzenia na rachunek pracownika – jeżeli wynagrodzenie nie jest wypłacane w kasie.

W kolumnie tej ewidencjonuje się również wynagrodzenia wypłacane osobom z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło.

Kolumna 13 jest przeznaczona do wpisywania pozostałych kosztów (poza wymienionymi w kolumnach 10-12), z wyjątkiem kosztów, których zgodnie z art. 23 ustawy o podatku dochodowym nie uznaje się za koszty uzyskania przychodów. W kolumnie tej wpisuje się w szczególności takie wydatki, jak: czynsz za lokal, opłatę za energię elektryczną, gaz, wodę, c.o., opłatę za telefon, zakup paliw, wydatki dotyczące remontów, amortyzację środków trwałych, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe pracowników w części finansowanej przez pracodawcę, składki na ubezpieczenie wypadkowe pracowników, wartość zakupionego wyposażenia. Wydatki z tytułu używania niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych samochodu osobowego, w tym także stanowiącego własność osoby prowadzącej działalność gospodarczą, dla potrzeb działalności gospodarczej podatnika należy wpisywać w tej kolumnie po zakończeniu miesiąca na podstawie miesięcznego zestawienia poniesionych wydatków. Suma wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, w poszczególnych miesiącach, ustalona od początku roku podatkowego, nie może przekraczać kwoty wynikającej z ewidencji przebiegu pojazdu za ten sam okres, to jest kwoty wynikającej z przemnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu oraz stawki za jeden kilometr przebiegu, określonej w odrębnych przepisach przez właściwego ministra.

Zapisów dotyczących kosztów podróży służbowej, w tym również diet właściciela oraz osób z nim współpracujących, dokonuje się na podstawie rozliczenia tych kosztów sporządzonego na dowodzie wewnętrznym, zwanym rozliczeniem podróży służbowej. Do rozliczenia należy dołączyć dowody (faktury) potwierdzające poszczególne wydatki. Jeżeli uzyskanie dowodu (faktury) nie było możliwe, pracownik musi złożyć pisemne oświadczenie o dokonanym wydatku i przyczynach braku jego udokumentowania. Nie wymagają udokumentowania fakturami diety oraz wydatki objęte ryczałtem, a także koszty przejazdu własnym samochodem pracownika.

Kolumna 14 jest przeznaczona do wpisywania łącznej kwoty wydatków wykazanych w kolumnach 12 i 13.

Podatnicy, o których mowa w art. 113 ust. 5 ustawy o VAT, dokonują, po zakończeniu miesiąca, w którym nastąpiło przekroczenie wartości sprzedaży, o której mowa w art. 113 ust. 1 i 2 ustawy o VAT, korekty zapisów dotyczących kosztów uzyskania przychodów o tę część naliczonego podatku od towarów i usług, którą odliczają od podatku należnego.

Kolumna 15 jest wolna. W kolumnie tej można wpisywać inne zaszłości gospodarcze poza wymienionymi w kolumnach 1-13. W kolumnie tej można również wpisywać wydatki odnoszące się do przychodów miesiąca lub roku następnego (lat następnych).

Kolumna 16 jest przeznaczona do wpisywania uwag co do treści zapisów w kolumnach 2-15. Kolumna ta może być także wykorzystywana np. do wpisywania pobranych zaliczek, obrotu opakowaniami zwrotnymi. W kolumnie tej mogą być także ewidencjonowane przychody faktycznie przez podatnika otrzymane. W przypadku wyboru w następnym roku podatkowym opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych limit otrzymanych przychodów w poprzednim roku podatkowym w kwocie stanowiącej równowartość 25.000 euro jest – zgodnie z art. 21 ust. 1b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym – warunkiem korzystania z kwartalnego sposobu wpłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

 

Wszystko o KPiR cz.1cz. 2

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

Ponad 30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOKI