Wynagrodzenie grudniowe wypłacane w styczniu

Wg Kodeksu pracy wynagrodzenie za pracę płatne jest raz w miesiącu i wypłaca się je z dołu, niezwłocznie po ustaleniu jego pełnej wysokości. Jednak nie później niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego.

Naliczenie wynagrodzenia i pochodnych

Wynagrodzenie jest wyliczane od kwoty brutto ustalonej na grudzień 2009, ale wszystkie pochodne od wynagrodzenia są wyliczane wg zasad obowiązujących w miesiącu jego wypłacenia czyli w styczniu 2010. Przykładem niech będzie wyliczenie wynagrodzenia pracownikowi, który wg umowy zarabia minimalne wynagrodzenie ustawowe, które ulegnie zmianie od stycznia 2010r.

Tak więc, jeżeli wynagrodzenie za miesiąc grudzień 2009 roku wypłacimy 10 stycznia 2010 roku to naliczamy je od podstawy brutto za grudzień, tj. od kwoty 1276,00 zł.
Natomiast składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne odliczamy wg zasad i stawek obowiązujących już w styczniu 2010 roku. Podatek , koszty uzyskania przychodu i kwotę wolną obliczamy również wg stawek ze stycznia 2010 roku.

Wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy (ZUS)

W przypadku gdy 31 grudnia 2009 roku pracownikowi wypłacane jest wynagrodzenie chorobowe na podstawie art. 92 kp, to wypłatę tę należy kontynuować w rozpoczynającym się roku kalendarzowym. Jednakże, z dniem 1 stycznia 2010 roku okres 33 dni (lub 14 dni dla pracowników po 50-tym roku życia) powinien być liczony od nowa. Jest to ważne ponieważ pracodawcy często ustalają nowy limit dopiero po zakończeniu danej niezdolności do pracy.

Jeśli 31 grudnia 2009 roku pracownik ma prawo do zasiłku chorobowego wypłacanego przez ZUS, od 1 stycznia 2010 roku nadal przysługuje mu to świadczenie za cały okres nieprzerwanej niezdolności do pracy. Wynagrodzenie chorobowe będzie wypłacane dopiero wówczas, gdy pracownik ponownie zachoruje po przerwie, nawet jednodniowej. Okres 33 (14) dni liczymy od początku tej drugiej choroby.

Małgorzata Michalak

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOK