Ewidencja wynagrodzeń


Dla każdego pracownika należy założyć i prowadzić imienną kartę wypłacanego wynagrodzenia za pracę oraz innych świadczeń związanych z pracą.

Jeżeli pracownik otrzymuje:

  • odzież i obuwie robocze,
  • środki ochrony indywidualnej,
  • wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za używanie własnej odzieży i obuwia oraz ich pranie i konserwację,

to należy prowadzić ewidencję przydziału.F jak firma, F jak fajne życie