Rodzaje umów o pracę

Umowa na okres próbny

Pierwsza umowa z nowym pracownikiem zazwyczaj jest umową na okres próbny. Zawarcie takiej umowy umożliwia sprawdzenie przyszłego pracownika. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydat na każde nasze pytanie odpowie twierdząco, bo zależy mu na znalezieniu pracy. Dopiero potem okazuje się ile rzeczywiście potrafi.

Z pracownikiem można podpisać tylko jedną umowę na okres próbny, ale nie dłuższy niż 3 miesiące. Inną z korzyści zawarcia takiej umowy są skrócone okresy wypowiedzenia, które wynoszą odpowiednio:

 • a. 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni,
 • b. 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie,
 • c. 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.

Umowa na czas określony

Umowa na czas określony ma umożliwić pracodawcy krótkotrwałe zatrudnienie pracownika. Podstawową różnicą między umową o pracę na czas określony a umową na czas nieokreślony, jest łatwość zakończenia stosunku pracy. Umowa na czas określony może zostać rozwiązana:

 • z upływem terminu na jaki została zawarta i nie wymaga dodatkowego oświadczenia woli żadnej ze stron,
 • na skutek porozumienia stron,
 • za wypowiedzeniem, jeżeli umowa została zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy i przy zawieraniu umowy o pracę przewidziano możliwość jej wcześniejszego rozwiązania. Okres wypowiedzenia wynosi dwa tygodnie.

Kodeks Pracy nie wprowadza ograniczeń co do długości umów o pracę na czas określony. Nie powinny jednak być zawierane na okres zbyt długi, nieuzasadniony gospodarczo lub organizacyjnie.

Należy pamiętać, że trzecia umowa o pracę na czas określony, wywiera takie skutki jak umowa na czas nieokreślony.

Zawierając umowę na czas określony należy w umowie określić czas jej trwania. Należy to zrobić poprzez:

 • określenie czasu obowiązywania umowy (np. 4 miesiące),
 • oznaczenie momentu jej rozwiązania datą kalendarzową (np. do 31-10-2015),
 • ustalenia końcowego terminu trwania umowy wskazaniem przyszłego zdarzenia, którego data znana jest w przyszłości.

Umowa na czas wykonania określonej pracy

Umowa zawierana na czas wykonania określonej pracy. Przydatna, gdy pracodawca nie jest w stanie dokładnie określić terminu, jaki potrzebny jest do wykonania zadania. Czas jest określony pośrednio, poprzez określenie zadania, na czas którego wykonania zatrudnia się pracownika. Takie określenie upodabnia ją do umowy o dzieło, jednak z uwagi na inne cechy w dalszym ciągu jest to zatrudnienie na umowę o pracę.

Umowa na czas wykonania określonej pracy rozwiązuje się:

 • w momencie wykonania zadania,
 • za porozumieniem stron,
 • z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia w przypadku ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy.

Umowa na czas nieokreślony

Umowa o pracę na czas nieokreślony jest najkorzystniejsza dla pracownika. Przepisy gwarantują mu konkretne korzyści i uprawnienia szczególnie przy rozwiązywaniu umowy. Są też najmilej widziane przez banki przy określaniu zdolności kredytowej.

Umowa na czas nieokreślony to bezterminowe związanie stron. Daje pracownikowi gwarancję stałego zatrudnienia. Z drugiej strony sam pracodawca może kreować trwałe relacje z pracownikiem, wzmacniać jego lojalność i przywiązanie do firmy.

Umowa na zastępstwo

Umożliwia pracodawcy zatrudnienie pracownika na czas nieobecności innego pracownika, bez konieczności trwałego wiązania się z nowym pracownikiem. Określenie terminu na jaki zawarta jest tego typu umowa może stanowić trudność (np. trudno ustalić, czy po skomplikowanej operacji pracownik będzie na zwolnieniu 3 miesiące czy 5).

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

Dzielimy się wiedzą nie tylko na blogu

Ponad 30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOKI