Zatrudnianie i teczka osobowa

Po wyborze kandydata na pracownika właściciel firmy ma sporo obowiązków (i papierów) do wypełnienia.

Prowadzenie akt osobowych jest obowiązkiem. Dokumenty tam zgromadzone mogą służyć jako dowody, szczególnie w przypadku sporów. Gdy dojdzie do konfliktu i pracownik pozwie pracodawcę do Sądu Pracy, aby dochodzić swoich praw, sędziego nie będzie interesować czy pracownik to miły człowiek. Będzie zainteresowany wyłącznie zawartością akt pracownika.

Wszystkie dokumenty pracownika należy przechowywać w jego teczce osobowej. Akta osobowe powinny składać się z trzech części:

 • A – dokumenty związane z ubieganiem się o zatrudnienie,
 • B – dokumenty związane z przebiegiem zatrudnienia,
 • C – dokumenty związane z ustaniem zatrudnienia.

W części A pracodawca ma obowiązek przechowywać:

 • wypełniony kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia, obejmujących okresy pracy przypadające w roku kalendarzowym, w którym pracownik ubiega się o zatrudnienie,
 • dokumenty potwierdzający kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania oferowanej pracy,
 • świadectwo ukończenia gimnazjum – w przypadku osoby ubiegającej się o zatrudnienie w celu przygotowania zawodowego,
 • rzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku,
 • inne dokumenty, jeżeli obowiązek ich przedłożenia wynika z odrębnych przepisów.

W części B powinny znajdować się:

 • umowa o pracę, a jeżeli umowa nie została zawarta na piśmie – potwierdzenie ustaleń co do rodzaju umowy oraz jej warunków,
 • także zakres czynności (zakres obowiązków), jeżeli pracodawca dodatkowo w tej formie określił zadania pracownika wynikające z umowy o pracę,
 • a także dokumenty dotyczące wykonywania pracy w formie telepracy,
 • pisemne potwierdzenie zapoznania się przez pracownika z regulaminem oraz zaświadczenia o ukończeniu wymaganego szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • oświadczenie pracownika będącego rodzicem lub opiekunem dziecka o zamiarze lub o braku zamiaru korzystania z uprawnień związanych z rodzicielstwem,
 • dokumenty dotyczące powierzenia pracownikowi mienia z obowiązkiem zwrotu albo do rozliczenia się,
 • dokumenty związane z podnoszeniem przez pracownika kwalifikacji zawodowych,
 • oświadczenia dotyczące wypowiedzenia pracownikowi warunków umowy o pracę lub zmiany tych warunków w innym trybie,
 • dokumenty związane z przyznaniem pracownikowi nagrody, wyróżnienia lub wymierzeniem kary porządkowej,
 • pisma dotyczące udzielenia pracownikowi dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu wychowawczego oraz urlopu bezpłatnego,
 • dokumenty związane z obniżeniem wymiaru czasu pracy,
 • orzeczenia lekarskie wydane w związku z przeprowadzonymi badaniami okresowymi i kontrolnymi,
 • umowa o zakazie konkurencji, jeżeli strony zawarły taką umowę w okresie pozostawania w stosunku pracy,
 • wnioski pracownika dotyczące ustalenia indywidualnego rozkładu jego czasu pracy, stosowania do niego systemu skróconego tygodnia pracy, a także stosowania do niego systemu czasu pracy, w którym praca jest świadczona wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta,
 • wniosek pracownika o poinformowanie właściwego inspektora pracy o zatrudnianiu pracowników pracujących w nocy oraz kopię informacji w tej sprawie skierowanej do właściwego inspektora pracy,
 • korespondencję z reprezentującą pracownika zakładową organizacją związkową we wszystkich sprawach ze stosunku pracy wymagających współdziałania pracodawcy z tą organizacją lub innymi podmiotami konsultującymi sprawy ze stosunku pracy.

W części C powinny znajdować się:

 • oświadczenie o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę,
 • dotyczące żądania wydania świadectwa pracy oraz związane z niewypłaceniem pracownikowi ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy,
 • kopię wydanego pracownikowi świadectwa pracy,
 • potwierdzenie dokonania czynności związanych z zajęciem wynagrodzenia za pracę w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym,
 • umowa o zakazie konkurencji po rozwiązaniu stosunku pracy, jeżeli strony zawarły taką umowę,
 • orzeczenia lekarskie wydane w związku z przeprowadzonymi badaniami okresowymi po rozwiązaniu stosunku pracy.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOK