Główny Urząd Statystyczny

Urząd Statystyczny jest organem, który dokonuje wpisu do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, czyli nadaje numer REGON – dziewięciocyfrowy identyfikator przedsiębiorcy.

Jeśli działalność jest prowadzona w formie spółki cywilnej, REGON jest nadawany spółce.

Zgodnie z zasadą „jednego okienka” wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej CEIDG-1, składany w Urzędzie Gminy (Miasta), jest przekazywany do Urzędu Statystycznego i na tej podstawie firma uzyskuje numer identyfikacyjny REGON.

Cały proces dokonywania wpisu bądź jego zmiany w rejestrze REGON zakłada brak konieczności bezpośredniego kontaktu przedsiębiorcy z urzędami statystycznymi. Urząd Statystyczny przesyła do przedsiębiorcy zaświadczenie o nadanym mu numerze identyfikacyjnym REGON.

Od 19 grudnia 2008 r. został zniesiony wymóg posługiwania się w kontaktach urzędowych i związanych z obrotem gospodarczym zaświadczeniem o numerze identyfikacyjnym REGON oraz podawanie tego numeru w pieczęciach firmowych oraz drukach urzędowych.

Spółki cywilne chcąc uzyskać numer REGON muszą udać się do Urzędu Statystycznego osobiście, gdzie należy przedstawić (oryginał i kserokopię):

  • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej dla każdego ze wspólników,
  • umowę spółki.

W urzędzie spółka składa druk RG-1. Zaświadczenie o nadaniu numeru REGON jest wydawane od razu.