Urząd Gminy

Zakładanie firmy rozpoczynamy od wypełnienia i złożenia w Urzędzie Miasta lub Gminy wniosku CEIDG-1, w którym podajemy swoje dane oraz dane przyszłej firmy.

Wniosek CEIDG-1 jest jednocześnie:

 • wnioskiem o wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
 • wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON),
 • zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym (nadanie NIP, gdy nie jest nadany),
 • zgłoszeniem płatnika składek albo jego zmiany lub zgłoszeniem oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników (ZUS lub KRUS).

Wnioskiem CEIDG-1 zgłaszamy również zmianę w danych już istniejącej firmy lub jej zawieszenie czy też likwidację. Wszystkie zmiany dotyczące stanu faktycznego i prawnego należy zgłosić w Urzędzie Miasta lub Gminy w ciągu 7 dni od ich zaistnienia. Gdy działalność gospodarczą będziemy prowadzili w formie spółki cywilnej, zgłoszenia do ewidencji dokonuje każdy ze wspólników z osobna. W tym przypadku, “przedsiębiorcą” jest każdy ze wspólników spółki cywilnej, a nie spółka jako taka. Podobnie, gdy firma ma być prowadzona wspólnie przez małżonków – każdy z nich musi uzyskać wpis do ewidencji na swoje imię i nazwisko.

Darmowy generator wniosków zawiera bazę adresów do wszystkich:

 • Urzedów Gmin,
 • GUS,
 • Urządów Skarbowych,
 • Zakładów Ubezpieczeń Społecznych.

Dodatkowo otrzymasz: pomoc ekspertów w pierwszych krokach z działalnością gospodarczą, darmowy program do faktur, promocyjny pakiet usług księgowych.

Wniosek CEIDG-1 można złożyć w 4 trybach:

 • złożenie formularza papierowego osobiście przez przedsiębiorcę lub jego notarialnie upoważnionego pełnomocnika;
 • wysłanie formularza papierowego listem poleconym wraz z notarialnym potwierdzeniem własnoręczności podpisu wnioskodawcy;
 • wysłanie elektronicznie formularza niepodpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznym;
 • wysłanie elektronicznie formularza podpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Przed wypełnieniem druku CEIDG-1, warto zapoznać się z instrukcją wypełniania druku CEIDG-1, zamieszczoną na stronie Ministerstwa Gospodarki.

Przepisy nie nakładają na gminy konkretnego terminu dokonania wpisu, ale przewidują niezwłoczne wydanie przedsiębiorcy zaświadczenia o wpisie do ewidencji. W zależności od gminy, przedsiębiorcy składający wnioski osobiście w wersji papierowej, mogą otrzymać zaświadczenie „od ręki”, w innych przypadkach niezwłocznie.

Stworzony przez nas interaktywny formularz wypełniania wniosku CEIDG-1 o założenie działalności gospodarczej zawiera dane adresowe wszystkich Urzędów Miasta/Gminy, Urzędów Skarbowych, oraz oddziałów ZUS i GUS.

Klasyfikacja PKD

Polska Klasyfikacja Działalności jest spisem nazwanych czynności, które mogą być wykonywane przez przedsiębiorstwo. Każda nowo powstająca firma jest zobowiązana wybrać z istniejącej klasyfikacji te czynności, które będą wykonywane w ramach działania firmy lub są planowane w niedalekiej przyszłości. Nie może wykonywać czynności nie zgłoszonych.

Przedsiębiorca może wybrać więcej niż jeden rodzaj działalności. W pierwszej kolejności podajemy jej przeważające rodzaje. Dodatkowe rodzaje prowadzonej działalności są przydatne wówczas, gdy spodziewamy się, że firma może zacząć prowadzić działalność gospodarczą w danym zakresie w niedalekiej przyszłości.

Nie ma limitu numerów PKD, może być ich wymieniona dowolna ilość. Gdy podanych rodzajów działalności jest więcej niż 10, należy dołączyć druk CEIDG-1 RD.

W trakcie prowadzenia działalności, jest możliwość dodania kolejnego numeru PKD i nawet jeśli przy rejestrowaniu firmy numer nie został wskazany, można go dodać składając ponownie formularz CEIDG-1 jako aktualizację. Podobnie jak w przypadku założenia działalności, zmiana w niej nie jest objęta żadną opłatą.

Nasz interaktywny formularz wypełniania wniosku CEIDG-1 o założenie działalności gospodarczej zawiera bazę wszystkich kodów PKD wraz z wyszukiwarką.

Dane przeznaczone do Urzędu Skarbowego

Już w momencie wypełniania wniosku CEIDG-1 należy zastanowić się nad rodzajem prowadzonej księgowości. Widnieją na nim opcje: księgi rachunkowe, podatkowa księga przychodów i rozchodów, inne ewidencje lub brak prowadzenia księgowości. Przy jednoosobowych działalnościach gospodarczych, najczęściej są wybierane:

 • podatkowa księga przychodów i rozchodów” – daje możliwość rozliczania się za pomocą podatku dochodowego rozliczanego na zasadach ogólnych (według skali) oraz podatku liniowego. Jest to forma opłacalna dla przedsiębiorców, których działalność będzie się wiązała z ponoszeniem określonych kosztów. Są one bowiem odejmowane od przychodu, zmniejszając przez to kwotę podatku dochodowego.
 • „inne ewidencje” – do tego rodzaju należy np. ryczałt ewidencjonowany.

Pierwsza pozycja na CEIDG-1 „księgi rachunkowe” jest wybierana przez podmioty, które są zobowiązane do prowadzenia pełnej księgowości.

Przed wizytą w Urzędzie Gminy (Miasta) musimy podjąć decyzję, czy chcemy prowadzić księgowość samodzielnie, czy zlecić ją zewnętrznej firmie (jest to wydatek rzędu 150–500 zł miesięcznie, w zależności od liczby księgowanych dokumentów). Prowadzenie księgowości samodzielnie nie jest trudne, ale wymaga pewnej wiedzy i samodyscypliny.

My proponujemy skorzystanie z serwisu małej księgowości internetowej ifirma.pl, gdzie każdy użytkownik prowadzący księgowość może bezpłatnie i dowolną liczbę razy korzystać z pomocy ekspertów małej księgowości. Są to osoby z wyższym wykształceniem ekonomicznym i odpowiednim doświadczeniem zawodowym (biura rachunkowe, urzędy skarbowe). Dzięki doświadczeniu i sporej bazy wiedzy obsługują oni od 5 do 10tys.zapytań miesięcznie (czat, e-mail i telefon). Szczególnej opiece poddawani są nowi użytkownicy systemu ifirma.pl – mogą się oni zwrócić o sprawdzenie poprawności wprowadzania dokumentów.

Za cenę 45 zł netto miesięcznie otrzymują Państwo wsparcie ekspertów małej księgowości oraz dostęp do serwisu ifirma.pl, który automatycznie:

 • prowadzi Księgę Przychodów i Rozchodów,
 • prowadzi Ewidencję Przychodów Zryczałtowanych,
 • prowadzi ewidencję sprzedaży i zakupów VAT,
 • prowadzi rejestry środków trwałych i wyposażenia,
 • po zamknięciu miesiąca tworzy deklaracje VAT-7, PIT-5 i ZUS DRA,
 • na koniec roku generuje roczne zeznania podatkowe.

A wszystko to na podstawie wystawianych w systemie faktur i księgowanych wydatków.

W zgłoszeniu CEIDG-1, korzystanie z ifirma.pl jest traktowane jako samodzielne prowadzenie księgowości.