przejście na duży zus

Jak zaksięgować zwrot z polisy ubezpieczeniowej po sprzedaży samochodu

Do opłacania ubezpieczenia OC jest zobowiązany każdy właściciel pojazdu. Jest to ustawowy obowiązek, którego należy dopełnić po zakupieniu pojazdu. Ubezpieczenie OC zapewnia ochronę w sytuacji spowodowania kolizji, w której powstaną szkody majątkowe lub osobowe.

Podatnik, który nabył pojazd na potrzeby działalności gospodarczej np. jako środek trwały lub na podstawie umowy najmu czy dzierżawy, ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki związane z jego ubezpieczeniem komunikacyjnym.

Księgowanie ubezpieczenia OC

Polisę OC pojazdu księgujemy w dacie jej wystawienia przez zakładkę:

“Pojazdy” ➡ “rozliczenie pojazdu” ➡ “dodaj koszt pojazdu” ➡ “Inne koszty” ➡ “inny”.

Dodając wydatek samochodowy na formularzu w pozycji “Rodzaj dokumentu” wybieramy z listy “umowa”.

W jakiej sytuacji można otrzymać zwrot składki OC za niewykorzystany okres ubezpieczenia:

  • wyrejestrowanie pojazdu,
  • zupełna i trwale udokumentowana utrata pojazdu w okolicznościach niepowodujących zmiany dotychczasowego właściciela (np. w sytuacji, gdy właściciel pojazdu po kolizji drogowej zdecyduje się na wyrejestrowanie uszkodzonego pojazdu),
  • odstąpienie od umowy OC w sytuacji, gdy umowa ubezpieczenia pomiędzy nabywcą pojazdu a towarzystwem ubezpieczeniowym została zawarta przed rejestracją pojazdu (tzn. jeżeli pojazd nie został zarejestrowany w ciągu 30 dni od jej zawarcia),
  • rozwiązanie umowy ubezpieczeniowej w momencie sprzedaży pojazdu przez nabywcę (zwrot składki OC przysługuje poprzedniemu właścicielowi pojazdu). Sprzedaż pojazdu należy zgłosić w ciągu 30 dni od dnia sprzedaży w wydziale komunikacji, a w ciągu 14 dni od dnia sprzedaży powinniśmy powiadomić towarzystwo ubezpieczeniowe,
  • rozwiązanie umowy w związku z jej wypowiedzeniem przez obecnego właściciela pojazdu w przypadku, gdy nabywca pojazdu zdecyduje się korzystać z umowy ubezpieczenia OC zbywcy i jej nie wypowie. Towarzystwo ubezpieczeniowe może rozliczyć z nowym nabywcą pojazdu składkę w wyniku ponownej kalkulacji jej wysokości.

Przedsiębiorca, który zaliczył ubezpieczenie OC w koszty, po zbyciu pojazdu lub wypowiedzeniu polisy towarzystwu ubezpieczeniowemu, otrzyma zwrot nadpłaconej składki ubezpieczenia komunikacyjnego. Taki zwrot ubezpieczenia podatnik powinien uznać za przychód w sytuacji, kiedy uprzednio zaliczył wydatek do kosztów uzyskania przychodów.

Księgowanie zwrotu nadpłaconej składki OC

Zwrot składki OC z towarzystwa ubezpieczeniowego księgujemy w dacie otrzymania w zakładce:

“Faktury” ➡ “Inne przychody” ➡ “Przychód Uniwersalny nie VAT”. Na dokumencie w polu Wpis do KPiR wybieramy “Pozostałe przychody”.

Na blogu

Biuro rachunkowe
już od 89zł/mc.

  • Pełna odpowiedzialność za prowadzoną dokumentację.
  • Wygodne formy dostarczania dokumentów (online, poczta, kurier)
dowiedz się więcej