Biuro Rachunkowe

od 89 zł miesięcznie

 • Obsługa JPK – bez dopłat.
 • Pełna odpowiedzialność za dokumentację.
 • Wygodne dostarczanie dokumentów.

PORÓWNAJ CENY

Zleć swoją księgowość

Jak założyć firmę budowlaną krok po kroku

Branża budowlana w Polsce ma się bardzo dobrze. Choć konkurencja rośnie, a firmy budowlane narzekają na różne trudności i nieustanne wojny cenowe, to zleceń nie brakuje – według GUSu jeszcze nigdy deweloperzy nie rozpoczynali tak wielu nowych inwestycji jak teraz. Podpowiadamy, jak założyć własną firmę budowlaną krok po kroku.

Przed założeniem działalności warto zrobić rozpoznanie rynku i opracować wstępny biznesplan. Potrzebny będzie też spory kapitał na start, przede wszystkim na zakup niezbędnego sprzętu, ale też jako zaplecze finansowe. Według raportu KRD firmy budowlane czekają na zapłatę za fakturę średnio 4 miesiące i 24 dni. W tym czasie firma musi na bieżąco opłacać podatki, składki, wypłacać pencje pracownikom i ponosić wiele innych kosztów. Łatwo więc jest stracić płynność finansową, jeśli nie ma się zapasowych pieniędzy.

Na początku dobrze jest więc zacząć od małych zleceń i tego, co umie się najlepiej, a dopiero z czasem – w miarę rozwoju działalności – poszerzać zakres usług, przyjmować większe zlecenia i zatrudniać kolejnych pracowników.

Wymagania wstępne

Firmę budowlaną może założyć każda osoba. Nie potrzeba do tego licencji, koncesji ani zezwoleń. Nie jest też konieczne ukończenie szkoły budowlanej lub specjalnych kursów.

Niektóre czynności wymagają posiadania uprawnień (np. samodzielne funkcje techniczne w budownictwie jako architekt lub inżynier budownictwa), lecz takie uprawnienia może mieć pracownik odpowiedzialny za te zadania, a nie sam właściciel.

Dodatkowo niektóre urządzenia podlegają dozorowi technicznemu, np. dźwigi, wciągniki, żurawie czy układnice.

Rejestracja działalności

Firmę budowlaną można prowadzić w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki.

Jednoosobowa działalność gospodarcza to najczęstsza i najprostsza do założenia forma działalności. Za zobowiązania firmy odpowiada się całym swoim majątkiem. Każdy podatnik może prowadzić tylko jedną jednoosobową działalność gospodarczą.

Aby zarejestrować działalność wystarczy:

 1. Złożyć wniosek CEIDG-1 do dowolnego Urzędu Miasta/Gminy (osobiście, listownie lub drogą elektroniczną, np. przez naszą stronę ifirma.pl/ceidg).

  Wniosek CEIDG-1 jest jednocześnie wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wnioskiem o nadanie numeru REGON i NIP, zgłoszeniem do US i ZUS oraz oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania.

 2. W ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia działalności złożyć w ZUS druk ZUA lub ZZA. Pierwszy jest zgłoszeniem jedynie do ubezpieczenia zdrowotnego, drugi do ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego.

  Uwaga! Osoby prowadzące działalność pozarolniczą mają obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny, którzy nie posiadają tytułu do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego.

Dodatkowo:

 • W przypadku rejestracji do VAT: najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia sprzedaży należy złożyć w urzędzie skarbowym wniosek VAT-R.
 • W przypadku zatrudnienia pracowników: w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę należy zgłosić pracownika do ZUS.
 • Przydaje się: założenie firmowego rachunku bankowego i wyrobienie pieczątki.

Założenie firmy jest bezpłatne, ale samo prowadzenie już nie. Z chwilą założenia działalności przedsiębiorca staraje się zobligowany do odprowadzania składek ZUS i opłacania podatków. Warto też pamiętać o kosztach związanych z księgowością: można zlecić prowadzenie księgowości biuru rachunkowemu lub korzystać z programu do samodzielnego prowadzenia księgowości.

Kasa fiskalna

Jeśli firma przekroczy 20 tys. zł obrotu ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, wówczas konieczne będzie zainstalowanie kasy fiskalnej. Przedsiębiorca ma na to dwa miesiące od dnia końca miesiąca, w którym przekroczono limit.

Jeśli firma przekroczy 20 tys. zł obrotu ze sprzedaży, lecz każdą sprzedaż dokumentuje na fakturze, a zapłatę otrzymuje bezpośrednio na rachunek bankowy, to nie musi instalować kasy.

Siedziba działalności

Siedzibą firmy może być mieszkanie przedsiębiorcy z wydzieloną powierzchnią pod działalność lub wynajęte biuro. Dla przedsiębiorców wykonujących usługi w siedzibie klienta lub będących podwykonawcami innych firm nie ma to dużego znaczenia. Jeśli firma zatrudnia pracowników, miejsce pracy powinno spełniać odpowiednie wymogi BHP.

Przeznaczenie mieszkania (lub jego części) do celów prowadzenia działalności należy zgłosić do spółdzielni lub administratora budynku – takie zgłoszenie spowoduje wzrost podatku od nieruchomości, ale tylko dla tej części, która służy celom firmowym.

Warto też zadbać o jakiś magazyn, garaż lub schowek dla posiadanego sprzętu.

Ewidencja odpadów

Firmy budowlane, które wytwarzają podpady z budowy, remontów i demontaży obiektów budowlanych (np. odpady betonu, usunięte tynki, tapety, okleiny, drewno, szkło, tworzywa sztuczne oraz inne odpady z budowy, remontów i demontażu) mają obowiązek prowadzić ewidencję odpadów i co roku – w terminie do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy – składać sprawozdanie Marszałkowi Województwa.

Zatrudnianie cudzoziemców

Warunkiem legalnego wykonywania pracy jest zawarcie pisemnej umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych (umowa zlecenia czy umowa o dzieło).

Cudzoziemcy spoza Unii Europejskiej muszą mieć pozwolenie na pracę, ważną wizę lub inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Polski. Taka osoba może wykonywać tylko pracę wskazaną w zezwoleniu.

Bez zezwolenia mogą pracować obywatele Unii Europejskiej albo osoby, które mają status uchodźcy/ zezwolenie na osiedlenie się/ zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE/ zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony w związku zawarciem małżeństwa z obywatelem polskim/ kontynuują stacjonarne studia wyższe/ posiadają Kartę Polaka/ są absolwentami polskiej szkoły ponadgimnazjalnej. Takie osoby mogą wykonywać pracę przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Jeśli pracodawca jest zainteresowany zatrudnieniem cudzoziemca przez dłuższy czas niż 6 miesięcy, to po 3 miesiącach wykonywania przez cudzoziemca pracy może złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na pracę.

Wniosek składa się do właściwego dla siedziby pracodawcy urzędu wojewódzkiego do 30 dni przed zaplanowanym zatrudnieniem cudzoziemca. Koszt wydania zezwolenia wynosi od 50 do 100 zł w zależności od jego długości (od 1 do 3 lat).

Jeśli pracodawca stwierdzi, że z tytułu zawartej umowy o pracę lub umowy zlecenie cudzoziemiec podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym, to taką osobę należy zgłosić do ZUS w ciągu 7 dni od dnia rozpoczęcia pracy.

Zobacz: Umowa zlecenie/o dzieło z obcokrajowcem

Warto spróbować

Pomimo wysokiego progu wejścia, czyli dużej konkurencji, wymagających klientów i potrzebnych pieniędzy na start, własna firma budowlana może być bardzo dobrym i opłacalnym biznesem. To świetny pomysł dla tych, którzy mają doświadczenie i chcieliby zacząć pracować według własnych zasad.

Najbliższe lata zapowiadają się bardzo dobrze. Według Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa czeka nas ożywienie zarówno w budownictwie mieszkaniowym, jak i przemysłowym. Przed założeniem działalności warto jednak zrobić rozpoznanie rynku i opracować wstępny biznesplan.

Warto też postarać się o dotację na założenie działalności gospodarczej.

Sprawdź: Jak dostać dofinansowanie na startPobierz nasz darmowy e-book o prowadzeniu biznesu:

F jak firma, F jak fajne życie
Przystępny poradnik dla zakładających firmę


W ifirma.pl
pełna obsługaJPK

Nowy rok, nowe obowiązki dla przedsiębiorców.

Poznaj zmiany podatkowe w 2018 r.:

Nie czekaj na ostatnią chwilę.

przeczytaj nasz poradnik


 • Czy kasę fiskalną muszą zainstalować przedsiębiorcy, którzy przekroczą przychody 20 tys. zł i korzystają ze zwolnienia VAT, ale wszystkie płatności otrzymują na konto?

  • Jeśli otrzymują płatność w formie bezgotówkowej bezpośrednio na konto, a każdą sprzedaż dokumentują na fakturze i prowadzą ewidencję, to nie muszą.

Sprawdź ofertę,
którą mamy dla Ciebie

Biuro Rachunkowe

89zł/mc

ZAREJESTRUJ SIĘ