Biuro Rachunkowe

od 89 zł miesięcznie

  • Obsługa JPK – bez dopłat.
  • Pełna odpowiedzialność za dokumentację.
  • Wygodne dostarczanie dokumentów.

PORÓWNAJ CENY

Zleć swoją księgowość

MOSS – nowa zakładka w ifirma.pl

Od 1 stycznia 2015 roku uległy zmianie rozliczenia świadczonych usług elektronicznych, telekomunikacyjnych oraz nadawczych sprzedawanych przez polskiego przedsiębiorcę na rzecz osób fizycznych zamieszkałych w Unii Europejskiej.

Do końca roku 2014 transakcje były opodatkowane podatkiem VAT wg polskich stawek, od 1 stycznia zgodnie z art. 28k ustawy o VAT należy je opodatkować podatkiem VAT zgodnym z krajem gdzie przebywa nabywca.

Kogo dotyczy procedura MOSS

MOSS tj. mały punkty kompleksowej obsługi dotyczy jedynie ściśle określonej grupy podatników.

Z MOSS korzystają podatnicy VAT-UE świadczące usługi:

  • elektroniczne, telekomunikacyjne lub nadawcze,

na rzecz:

  • osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, posiadających na terenie Unii Europejskiej siedzibę, miejsce zamieszkania, lub miejsce zwykłego pobytu.

Czym jest MOSS?

MOSS to specjalna procedura mająca na celu uproszczenie rozliczenia dając przedsiębiorcy szansę złożenia deklaracji rozliczeniowej w swoim kraju bez rejestracji w wielu krajach UE jednocześnie.

Sprzedając w/w usługi przedsiębiorca ma dwie opcje:

1) zarejestrować się do VAT w każdym z krajów, gdzie ma być odprowadzony VAT od sprzedaży,

2) zarejestrować się do procedury MOSS w kraju, gdzie prowadzi działalność gospodarczą.

Rejestracja i wyrejestrowanie z procedury MOSS

Rejestracja wiąże się ze złożeniem drogą elektroniczną formularza VIU-R do Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa – Śródmieście. Wysyłkę dokumentu należy dokonać korzystając z podpisu kwalifikowanego. Nie posiadając własnego podpisu elektronicznego można skorzystać z dodatkowych pełnomocnictw UPL-1, jednakże w związku z ich złożeniem do urzędu należy również złożyć ogólne pełnomocnictwo na rzecz osoby upoważnionej do podpisu, wnosząc przy tym opłatę skarbową 17 zł.

Rejestracja za pomocą ifirma.pl: opcja jest możliwa dla klientów opłacających serwis, którzy złożyli UPL-1 dla pracowników ifirma.pl. Więcej informacji w linku poniżej:

Rejestracja do MOSS

Terminy złożenia:

1) kiedy podatnik zaczyna świadczyć usługi podlegające pod MOSS ma czas na złożenie druku do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu kiedy rozpoczęto świadczenie usług,

2) dla podatnika już świadczącego usługi rejestracja jest skuteczna od pierwszego dnia kwartału kalendarzowego następującego po kwartale, w którym podatnik złożył VIU-R.

Wyrejestrowanie również następuje na druku VIU-R składanym w analogiczny sposób do urzędu.

Terminy złożenia:

co najmniej na 15 dni przed końcem kwartału poprzedzającego kwartał, w którym podatnik zamierza zaprzestać rozliczania VAT w systemie MOSS.

Aktywacja w serwisie

Opcja MOSS dostępna jest w serwisie zarówno na kontach podatników czynnych, jak i zwolnionych z VAT, prowadzących Podatkową Książkę Przychód i Rozchodów. Jej aktywacji dokonuje się poprzez zakładkę Pulpit ➡ Konfiguracja ➡ Deklaracje ➡ VAT ➡ VAT MOSS. Po aktywacji ikona „MOSS” pokaże się na lewym bocznym pasku zakładek pod Wydatkami.

Jak to działa?

Na zakładkę MOSS składają się:

1) Faktury ze stawkami wszystkich krajów UE, które dają możliwość wybrania odpowiedniej waluty oraz języka właściwego dla kraju nabywcy.

2) Dowody sprzedaży wystawiane dla klientów, którzy nie żądają wystawienia faktury.

3) Ewidencja MOSS prowadzona zgodnie z przepisami w formie elektronicznej. Niezależnie od tego, czy podatnik będzie dalej korzystał z procedury, to ewidencja ma być przechowywana przez okres 10 lat od zakończenia roku, w którym przeprowadzono transakcje.

4) Deklarację dla MOSS – VIU-D, tworzy się przez opcję „generuj deklarację za KW/RRRR”, przy czym deklarację można generować dopiero w momencie kiedy Europejski Bank Centralny ogłosi kurs na ostatni dzień rozliczanego kwartału. W punkcie Deklaracje dostępne jest również generowanie korekty deklaracji MOSS.

Każdy z wystawionych dla klienta dokumentów księguje się w Ewidencji MOSS oraz KPIR. Z uwagi na to, iż transakcje nie podlegają opodatkowaniu VAT w Polsce nie są księgowane w Ewidencji sprzedaży VAT.

Do KPIR przychód zostaje przeliczony po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego datę dostawy, w Ewidencji MOSS zapisy są dokonane w walucie w jakiej dokument został wystawiony. Serwis umożliwia wprowadzenie różnicy kursowej do wystawionych dokumentów, które po wprowadzeniu danych dot. zapłaty za fakturę spowodują powstanie dokumentu księgowego, który zostanie rozliczony w KPIR jako dodatkowy przychód bądź koszt.

Ewidencja MOSS dzieli się na kwartały, w każdym kwartale obroty są podzielone z uwagi na kraj nabywcy.

Faktury

Wystawione w ramach procedury MOSS faktury posiadają własną odrębną od pozostałych, serię numeracji. Nową serię dla MOSS można dodać w zakładce „Pulpit” ➡ „Konfiguracja” ➡ „Faktury” ➡ „Serie numeracji” ➡ „+ dodaj serię numeracji” ➡ wybierając rodzaj dokumentu „faktura MOSS”, bądź „dowód sprzedaży MOSS”.

Fakturę wystawiamy w serwisie przez opcję „MOSS” ➡ „Dodaj fakturę”. Nie wszystkie dane jakie wybieramy wystawiając fakturę pokażą się na samym dokumencie.

M.in. rodzaj usługi, kraj usługobiorcy jak i ustalenie miejsca usługi są potrzebne do wykazania w prowadzonej dla MOSS Ewidencji i nie będą widoczne w żaden sposób na przekazanym dla klienta dokumencie. W Ewidencji MOSS obok kraju świadczenia usługi znajduje się pole z podpowiedzią na jakiej podstawie zostało określone miejsce pobytu nabywcy.

W przypadku MOSS jest to o tyle istotne, iż przedsiębiorca został zobligowany w przepisach do posiadania dwóch niesprzecznych ze sobą dowodów dot. ustalenia miejsca pobytu nabywcy.

W przypadku integracji ifirma.pl przez API nie ma możliwości zintegrowania na poziomie faktur MOSS. Obecnie serwis nie jest przystosowany do wystawienia korekt faktur MOSS.

Deklaracje

Termin złożenia deklaracji:

Deklaracja dla MOSS jest deklaracją kwartalną składaną drogą elektroniczną do 20 dnia miesiąca następujący po każdym kolejnym kwartale, termin obowiązuje również w przypadku, gdy dzień ten przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy.

Co ważne podatnik nie może złożyć deklaracji przed końcem okresu rozliczeniowego, oznacza to że deklaracja ma trafić do urzędu między 1-20 dnia miesiąca stycznia, kwietnia, lipca bądź października.

Termin opłacenia podatku:

W przypadku wpłaty podatku VAT, termin opłaty będzie wydłużony, gdy 20 dzień miesiąca przypada w dzień wolny od pracy. Wpłata zrealizowana w pierwszym dniu roboczym po 20 dniu miesiąca, kiedy 20 był dniem wolnym od pracy będzie traktowana jako wpłata terminowa.

Przeliczenie kwot w deklaracji

Kwoty wykazane w deklaracji VAT wyrażane są w EUR i nie podlegają zaokrągleniu w górę ani w dół. Podatnik wykazuje i uiszcza dokładną kwotę VAT. Faktury i dowody sprzedaży wykazane w Ewidencji MOSS są przeliczane na EUR po kursie opublikowanym przez Europejski Bank Centralny z ostatniego dnia rozliczanego kwartału. Jeżeli w tym dniu kurs nie jest publikowany to z dnia następnego.

Zapłata podatku

Każdej złożonej deklaracji VAT zostanie przypisany jednostkowy, unikatowy numer referencyjny (UNR). Podatnik – za pomocą środków komunikacji elektronicznej – zostanie poinformowany o nadaniu takiego numeru. Numer referencyjny deklaracji należy zawsze podawać podczas dokonywania płatności. Podatek jest wpłacany na konto Drugiego Urzędu Skarbowego w walucie deklaracji tj. EUR.

Brak obrotu w kwartale:

W przypadku, kiedy zarejestrowany podatnik nie świadczył w kwartale określonych dla MOSS usług, nie zwalnia go to ze złożenia tzw. deklaracji zerowej.

Korekta deklaracji

Korygując sprzedaż w przypadku MOSS podatnik zawsze odnosi się do pierwotnego okresu kiedy była wykazana sprzedaż. Korekta jest możliwa do 3 lat od dnia, w którym przypadał wymagany termin złożenia pierwotnej deklaracji. Składając korektę nie składa się dodatkowych wyjaśnień dot. przyczyn składania korekty.

JAK WYKAZAĆ SPRZEDAŻ DLA OSOBY FIZYCZNEJ SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ, GDZIE NIE MOŻNA ZASTOSOWAĆ MOSS

Uproszczenie dotyczące rozliczeń zostało przygotowane dla świadczenia usług na rzecz osób fizycznych z Unii Europejskiej, w przypadku osób fizycznych spoza Unii podatnik powinien się dowiedzieć we własnym zakresie na jakich zasadach jest zobligowany do naliczenia VAT w kraju nabywcy. Zgodnie z powołanym na samym początku art. 28k ustawy o VAT wymienione w tym artykule transakcje nie podlegają ovatowaniu w Polsce.

W serwisie sprzedaż usług nadawczych, elektronicznych, oraz telekomunikacyjnych dla osób spoza UE dodajemy przez zakładkę „Faktury” ➡ „Inne przychody” ➡ „Przychód uniwersalny nie VAT”.

Podmioty zwolnione z VAT a MOSS

Podatnicy „podmiotowo” zwolnieni od podatku od towarów i usług świadcząc usługi omówione w art. 28k ustawy o VAT również mają obowiązek odprowadzenia VAT w krajach Unii Europejskiej.

VAT od usług elektronicznych, nadawczych i telekomunikacyjnych świadczonych na rzecz osób fizycznych spoza Polski obowiązuje bowiem już od pierwszej transakcji, brak tutaj jakichkolwiek limitów obrotu.

Podatnicy ci mogą skorzystać z MOSS pod warunkiem, iż zarejestrują się na VAT-R do transakcji unijnych, by zostać podatnikami unijnymi. Dana rejestracja nie zobowiązuje do rezygnacji z bycia nievatowcem w Polsce.


UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

W ifirma.pl
pełna obsługaJPK

Nowy rok, nowe obowiązki dla przedsiębiorców.

Poznaj zmiany podatkowe w 2018 r.:

Nie czekaj na ostatnią chwilę.

przeczytaj nasz poradnik


  • Hubert

    Czy pakiet biura rachunkowego ifirma.pl obejmuje wysyłkę deklaracji MOSS czy jest to dodatkowo płatna usługa?

Sprawdź ofertę,
którą mamy dla Ciebie

Biuro Rachunkowe

89zł/mc

ZAREJESTRUJ SIĘ