Obowiązki pracownika – czego może wymagać pracodawca?

To, że pracownik powinien sumiennie i starannie wykonywać swoją pracę oraz stosować się do poleceń przełożonego, wie każdy. Co jednak zrobić w sytuacji, gdy pracownik nie przestrzega porządku w miejscu pracy? Warto wówczas wiedzieć, co dokładnie na temat obowiązków pracownika mówią przepisy prawa.

W ubiegłym tygodniu pisaliśmy o tym, jak zatrudnić pracownika. W tym tygodniu przybliżamy obowiązki pracownika wobec pracodawcy.

Podstawowe obowiązki pracownika

Podstawowym obowiązkiem pracownika jest przestrzeganie czasu pracy, sumienne i staranne wykonywanie zadań oraz stosowanie się do poleceń przełożonego, które dotyczą pracy, jeśli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę.
Jeśli więc Pracownik powinien przestrzegać obowiązującego w firmie regulaminu, przepisów przeciwpożarowych i zasad bhp (m.in. dbać o należyty stan maszyn, dbać o ład i porządek w miejscu pracy, zakładać odzież i obuwie robicze itd.).

Zgodnie z § 2 pkt. 4 pracownik powinien również dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.

Obowiązek zakazu konkurencji

Jeśli pracodawca zawarł z pracownikiem umowę o zakazie konkurencji, pracownik nie może wówczas prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy, jak i świadczyć pracy (w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie) na rzecz innego pracodawcy. Narażenie pracodawcy na szkodę w skutek złamania takiej umowy może skutkować tym, że pracodawca zażąda od pracownika odszkodowania. Odszkodowanie nie może być niższe od 25% wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika przed ustaniem stosunku pracy przez okres odpowiadający okresowi obowiązywania zakazu konkurencji.

Naruszenie obowiązków przez pracownika

W przypadku naruszenia przez pracownika obowiązków pracodawca może – w zależności od sytuacji – zastosować karę upomnienia, karę nagany, karę pieniężną bądź wypowiedzieć mu umowę o pracę. Warto więc już od początku ustalić z pracownikiem jasne zasady współpracy i dbać o dobre relacje, aby uniknąć w przyszłości przykrych, niepotrzebnych zdarzeń.

Podobne wpisy:

Jak zatrudnić pracownika
Zwolnienie pracownika krok po kroku
Zatrudnienie pracownika na okres próbny

Biuro rachunkowe
już od 89zł/mc.

  • Jednolity Plik Kontrolny bez dodatkowych opłat.
  • Pełna odpowiedzialność za prowadzoną dokumentację.
  • Wygodne formy dostarczania dokumentów (online, poczta, kurier)

dowiedz się więcej


Sprawdź ofertę,
którą mamy dla Ciebie

Biuro Rachunkowe

89zł/mc

ZALOGUJ SIĘ