Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Spółka nie transmituje obrad walnych zgromadzeń ze względu na brak zainteresowania akcjonariuszy Emitenta taką formą.

Spółka jednakże rozważy możliwość transmisji WZ w przypadku zgłaszania takiej potrzeby przez szersze grono jej akcjonariuszy.

Zarząd IFIRMA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241B, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000281947, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402 Kodeksu Spółek Handlowych i § 29 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 24 kwietnia 2018 roku na godzinę 11:00.

W związku z otrzymaniem wniosku od akcjonariuszy: Marty Przewłockiej, Ewy Dąbrowskiej-Prus i Artura Ludwina, w trybie art. 401.1 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd IFIRMA SA podaje zmieniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (ZWZ) zwołanego na 24 kwietnia 2018 roku na godzinę 11:00 wraz z wniesionym przez akcjonariuszy projektem uchwały.

Ww. wniosek dotyczy umieszczenia w porządku obrad ZWZ punktu „Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy z wypracowanych przez Spółkę zysków za lata 2011-2017”, który zostanie dodany jako pkt 17. Porządku obrad przed punktem 18. „Wolne głosy i wnioski”.

Nowy porządek obrad ZWZ przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i sporządzenie listy obecności.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego w okresie od 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
 7. Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki w okresie od 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w okresie od 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku zawierającego: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku i ocenę swojej pracy.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
 13. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
 14. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy z wypracowanych przez Spółkę zysków za lata 2011-2017.
 18. Wolne głosy i wnioski.
 19. Zamknięcie Zgromadzenia.

Pliki do pobrania

Archiwum