Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 19.04.2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie – porządek obrad:
 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i sporządzenie listy obecności
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
 4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku
 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego w okresie od 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku
 7. Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki w okresie od 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w okresie od 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku zawierającego: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku i ocenę swojej pracy
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku
 13. Podjęcie uchwał w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 3 NWZ Power Media Spółka Akcyjna z dnia 3 września 2013 roku w sprawie ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego
 15. Wolne głosy i wnioski
 16. Zamknięcie Zgromadzenia

Szczegóły w Raporcie bieżącym nr 03/2016.

Sprawozdanie