Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 24.04.2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie – porządek obrad:
 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i sporządzenie listy obecności.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego w okresie od 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
 7. Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki w okresie od 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w okresie od 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku zawierającego: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku i ocenę swojej pracy.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
 13. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
 14. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy z wypracowanych przez Spółkę zysków za lata 2011-2017.
 18. Wolne głosy i wnioski.
 19. Zamknięcie Zgromadzenia.

Szczegóły w Raporcie bieżącym nr 15/2018.


Dodatkowe dokumenty