Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 26.04.2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w sprawie:
 1. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.
 2. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego w okresie od 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.
 3. Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki w okresie od 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w okresie od 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku zawierającego: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku i ocenę swojej pracy.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zagospodarowania wyniku na korekcie deklaracji za rok obrotowy 2007 i 2008.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przeznaczenia akcji Spółki nabytych w ramach skupu akcji własnych.

Szczegóły w Raporcie bieżącym nr 5/2013.