Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 27.04.2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w następujących sprawach:
  1. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku,
  2. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego w okresie od 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku,
  3. Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku,
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku,
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki w okresie od 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku,
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w okresie od 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku zawierającego: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku i ocenę swojej pracy,
  7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku,
  8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku,
  9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014.

Szczegóły w Raporcie bieżącym nr 05/2015.

Sprawozdanie