Wpisy oznaczone jako:

faktura podatnika zwolnionego z VAT