Wpisy oznaczone jako:

korekta faktury rozliczenie VAT