Powrót z urlopu wychowawczego a zmiana czasu pracy

Obecnie urlop wychowawczy może trwać nawet 36 miesięcy. Taki urlop przysługuje rodzicom dziecka do ukończenia przez dziecko 5 roku życia. Jeden z rodziców może maksymalnie wykorzystać 35 miesięcy urlopu wychowawczego, ponieważ jeden miesiąc jest zagwarantowany dla drugiego rodzica.

Wyliczenie ekwiwalentu za urlop

Pracownikowi, z którym ustał stosunek pracy na skutek rozwiązania umowy o prace lub upływu terminu na jaki została zawarta umowa o pracę, przysługuje prawo do wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.

Urlop wychowawczy

Od 1 września 2013 r. podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym stanowi kwota 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek.

Urlop wychowawczy – nowe regulacje od października 2013 r.

  Z dniem 1 października 2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy -Kodeks pracy – Dz. U. z 2013 r., poz. 1028. Celem tej nowelizacji jest dostosowanie polskich przepisów dotyczących urlopu wychowawczego do prawa Unii Europejskiej. Co się zmieniło Najważniejsze zmiany, to zmiany dotyczące sposobu określenia wymiaru […]

Zmiany w urlopach wychowawczych od września 2013

Zmiany w urlopach wychowawczych od września 2013 r.   Z dniem 1 września 2013 r. weszły w życie zmiany dotyczące urlopów wychowawczych. Zmiany te zostały wprowadzone zgodnie z ustawą z 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw – Dz. U. 2013 poz.983.   Nowe przepisy wprowadziły min. […]

Urlop wychowawczy – zmiany w 2012 r.

Od 1 stycznia 2012 r. uległa zmianie podstawa składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym. Od stycznia 2012 r. podstawę taką stanowić będzie kwota 60 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale.

Urlop wychowawczy

Urlop wychowawczy jest udzielany rodzicowi w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do lat 4. Urlop wychowawczy wynosi maksymalnie 3 lata i może być podzielony na 4 części.

Kontakt

pon.-pt.: 9:00 - 20:00

e-mail: bok@ifirma.pl

BOK ifirma.pl: 801 006 008

BOK ifirma.pl: 71 769 55 15

BR ifirma.pl: 71 769 55 81

profil FB: facebook

profil G+: google+


Nie odnalazłaś/eś informacji?

Nasze certyfikaty

certyfikat GPW ifirma - partner NASK ifirma - partner GOOGLE