Używamy plików cookie do personalizacji treści i reklam, zapewnienia funkcji mediów społecznościowych i analizy ruchu. Udostępniamy również informacje o korzystaniu z naszej strony naszym partnerom reklamowym.    Więcej informacji    AKCEPTUJĘ

Regulamin korzystania z serwisu ifirma.pl/ceidg

Obowiązuje od dnia 25.05.2018 r. Operatorem serwisu jest IFIRMA SA. z siedzibą we Wrocławiu.


Uwagi ogólne

 • 1. Niniejszy Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług na rzecz Użytkowników za pomocą Serwisu internetowego dostępnego pod adresem: https://www.ifirma.pl/ceidg przez IFIRMA SA z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241G, 53-234 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000281947, NIP: 8981647572, REGON: 9310823940, zwaną w dalszej części Regulaminu „Operatorem”.
 • 2. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie pod adresem: https://www.ifirma.pl/ceidg/wa/regulamin w formie, która umożliwia jego pobieranie, utrwalanie oraz wydrukowanie, a w każdym przypadku przed rejestracją Użytkownika w Serwisie.
 • 3. Przed rejestracją w Serwisie Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu. Zarejestrowanie się Użytkownika w Serwisie jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją przez Użytkownika treści niniejszego Regulaminu oraz zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną bez konieczności sporządzania odrębnej pisemnej umowy. Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać postanowień Regulaminu od momentu rejestracji w Serwisie.
 • 4. Zasady przetwarzania i przechowywania danych osobowych określa Polityka Prywatności.
 • 5. Korzystanie z Serwisu ifirma.pl/ceidg jest bezpłatne.

Korzystanie z Serwisu

 • 1. Zawartość Serwisu ifirma.pl/ceidg może być przez Użytkowników wykorzystywana tylko w zakresie dozwolonego, użytku osobistego. Wykorzystanie niniejszego Serwisu w całości bądź jakiejkolwiek części do celów zarobkowych jest zakazane. Złamanie zakazu każdorazowo skutkuje karą w wysokości 1000 zł (tysiąc złotych brutto).
 • 2. Serwis generuje dokumenty w formacie PDF, do odczytania którego niezbędne jest posiadanie oprogramowania obsługującego ten format.
 • 3. Serwis umożliwia wysłanie wygenerowanego dokumentu na wskazany przez Użytkownika adres e-mailowy.
 • 4. Operator zapewnił możliwość skorzystania z Serwisu bez wymaganej rejestracji. Użytkownicy niezarejestrowani w Serwisie mają możliwość generowania dokumentów, ale bez możliwości ich przechowywania i późniejszej edycji. Podczas korzystania niezarejestrowanego Użytkownika z opcji wysłania wypełnionego dokumentu drogą mailową, kopia dokumentu może być przesyłana do Operatora, celem zarchiwizowania, na wypadek wystąpienia problemów technicznych podczas jej wysyłania.
 • 5. Przechowywanie i edycja wprowadzonych przez Użytkownika danych są możliwe po zarejestrowaniu się w Serwisie.
 • 6. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z usług świadczonych przez Operatora poprzez usunięcie konta.
 • 7. W przypadku rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez usunięcia konta Użytkownika w Serwisie, Operator zastrzega sobie prawo przechowywania danych Użytkownika dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usługi, przez ustawowy okres przedawnienia roszczeń.
 • 8. Aby zarejestrować się w Serwisie należy podać adres e-mail oraz hasło, które umożliwią dostęp do danych w Serwisie.
 • 9. Utracone hasło można odzyskać jedynie za pośrednictwem konta poczty elektronicznej (loginu) podanego przy rejestracji.

Ochrona danych

 • 1. Wszelkie dane i informacje przekazane Serwisowi nie będą wykorzystywane do celów marketingowych, bądź jakichkolwiek innych celów komercyjnych, w tym kopiowania, publicznego odtwarzania, lub udostępniania osobom trzecim w jakikolwiek inny sposób niż określony w niniejszym Regulaminie.
 • 2. Na ochronę danych Użytkowników Serwisu ifirma.pl/ceidg składają się w szczególności:
  • 2.1. System bezpieczeństwa transmisji danych - dane Użytkownika szyfrowane są przy użyciu 128-bitowego klucza SSL (Secure Socket Layer) i praktycznie nie mogą być przechwycone i rozszyfrowane przez niepowołane osoby.
  • 2.2. System kontroli dostępu do danych w przypadku zarejestrowania się w Serwisie - tylko Użytkownik ma dostęp do swoich danych, za pomocą wymyślonego przez siebie hasła.
  • 2.3. System zabezpieczenia danych przed awarią urządzeń - wszelkie wprowadzone przez Użytkownika dane będą przechowywane w taki sposób, aby wyeliminować możliwość ich utraty w razie awarii sprzętu.
  • 2.4. System bezpieczeństwa centrum obliczeniowego - budynek i urządzenia, gdzie będą przechowywane dane Użytkownika, są stale monitorowane na wypadek kradzieży, pożaru, czy innych zdarzeń, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu danych.

Odpowiedzialność IFIRMA S.A.

 • 1. IFIRMA S.A. nie odpowiada za skutki związane z awariami sprzętu, oprogramowania i łączy internetowych używanych przez Gminy i Użytkowników do obsługi Serwisu.
 • 2. Serwis ifirma.pl/ceidg został przygotowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.
 • 3. Serwis ifirma.pl/ceidg nie gwarantuje możliwości generowania wszystkich potencjalnych rodzajów dokumentów dostępnych na stronie https://www.ifirma.pl/ceidg.

Reklamacje

 • 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do składania reklamacji związanych z użytkowaniem Serwisu.
 • 2. Reklamacje związane z użytkowaniem Serwisu można zgłaszać pocztą elektroniczną na adres reklamacje@ifirma.pl.
 • 3. Reklamacja powinna być wysłana z adresu mailowego wskazanego w koncie Użytkownika i zawierać imię i nazwisko osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 • 4. Operator rozpatruje reklamację Użytkownika w możliwie najkrótszym terminie, lecz nie dłuższym niż to wynika z obowiązującego Prawa Telekomunikacyjnego. W przypadku, gdy reklamacja nie zawiera informacji koniecznych do jej rozpatrzenia, Operator zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie w niezbędnym zakresie, a termin biegnie wówczas od dnia doręczenia uzupełnionej reklamacji.
 • 5. Odpowiedź na reklamację jest przesyłana drogą elektroniczną, na adres e-mail wskazany przez Użytkownika w Serwisie.

Postanowienia końcowe

 • 1. Operator zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany Regulaminu.
 • 2. Zmiana Regulaminu może nastąpić w szczególności w przypadku:
  • 2.1. zmian technologicznych lub organizacyjnych w działaniu Serwisu,
  • 2.2. konieczności dostosowania działania Serwisu i zapisów Regulaminu do nowych przepisów prawa,
  • 2.3. w innych uzasadnionych przypadkach.
 • 3. O zmianie Regulaminu Operator zawiadamia Użytkownika poprzez wysłanie do Użytkownika komunikatu zawierającego treść nowego Regulaminu lub informacji o pojawieniu się nowego Regulaminu. Nowy Regulamin dostępny będzie również na stronie internetowej Serwisu.
 • 4. W przypadku zaakceptowania przez Użytkownika treści nowego Regulaminu Operator będzie świadczył Usługi na zasadach określonych w nowym Regulaminie. Użytkownik zobowiązany jest stosować postanowienia nowego Regulaminu.
 • 5. W przypadku braku akceptacji przez Użytkownika nowego Regulaminu jest to jednoznaczne z rezygnacją Użytkownika z Usług i rozwiązaniem umowy, w tej sytuacji Użytkownik ma możliwość usunięcia konta z Serwisu.
 • 6. W przypadku rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez usunięcie konta Użytkownika w Serwisie, zgodnie z polityką prywatności, Operator zastrzega sobie prawo przechowywania danych Użytkownika dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usługi, przez ustawowy okres przedawnienia roszczeń.
 • 7. Regulamin Serwisu ifirma.pl/ceidg ma charakter szczególny wobec Regulaminu Serwisu ifirma.pl, którego zapisy mają zastosowanie w zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem.
 • 8. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie Operatora oraz zaakceptowania jego treści przez Użytkownika.

Wniosek CEIDG-1 jest interaktywnym dokumentem wprowadzonym w ramach reformy "jedno okienko". Pozwala on na rejestrację firmy w oparciu o jeden formularz CEIDG-1 , który jest jednocześnie wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz wnioskiem o nadanie numeru REGON, zgłoszeniem do US oraz ZUS. Skorzystaj z naszego poradnika przedsiębiorcy i dowiedz się jak założyć firmę krok po kroku. Jeśli chcesz dokonać zgłoszenia w zakresie VAT skorzystaj z deklaracji VAT-R . Włąsna działalność gospodarcza - teraz to proste, dzięki naszemu wnioskowi CEIDG-1.

Copyright © 2010 - 2024 IFIRMA S.A. | Regulamin