Kalendarium styczeń - grudzień 2017

ZUS

Termin zapłaty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy:

  • do 5 dnia kolejnego miesiąca - jednostki budżetowe, zakłady budżetowe oraz gospodarstwa pomocnicze;
  • do 10 dnia kolejnego miesiąca - osoby fizyczne (w tym przedsiębiorcy opłacający składki wyłącznie za siebie);
  • do 15 dnia kolejnego miesiąca - pozostali płatnicy.

Wynagrodzenie brutto:

okres styczeń - grudzień
minimalne: 2 000.00 zł

Minimalna podstawa wymiaru składek:

dla ubezpieczeń społecznych i Funduszu Pracy 2 557.80 zł
dla ubezpieczenia zdrowotnego 3 303.13 zł

Wysokość składek do ZUS płaconych przez przedsiębiorcę:

na ubezpieczenie emerytalne 499.28 zł
na ubezpieczenie rentowe 204.62 zł
na ubezpieczenie chorobowe 62.67 zł
na ubezpieczenie wypadkowe 46.04 zł
Razem społeczne z chorobowym 812.61 zł
Razem społeczne bez chorobowego 749.94 zł
na ubezpieczenie zdrowotne 297.28 zł
na Fundusz Pracy 62.67 zł
Składka miesięczna ZUS z chorobowym 1 172.56 zł
Składka miesięczna ZUS bez chorobowego 1 109.89 zł

Minimalna podstawa wymiaru składek dla przedsiębiorców opłacających składki na ubezpieczenie społeczne na zasadach preferencyjnych:

Podstawa wyliczenia składek dla ubezpieczeń społecznych 600.00 zł
Wysokość składek do ZUS:
na ubezpieczenie emerytalne 117.12 zł
na ubezpieczenie rentowe 48.00 zł
na ubezpieczenie chorobowe 14.70 zł
na ubezpieczenie wypadkowe 10.80 zł
Razem społeczne z chorobowym 190.62 zł
Razem społeczne bez chorobowego 175.92 zł
na ubezpieczenie zdrowotne 297.28 zł
Składka miesięczna ZUS z chorobowym 487.90 zł
Składka miesięczna ZUS bez chorobowego 473.20 zł

URZĄD SKARBOWY

Terminy:

  • do 20 dnia każdego miesiąca - wpłata do US zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc poprzedni. Przy rozliczaniu kwartalnym zaliczki na podatek dochodowy z działalności gospodarczej wpłacamy do 20 dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału. Deklaracji PIT nie składamy w ciągu roku.
  • do 25 dnia każdego miesiąca - złożenie deklaracji VAT-7 i ewentualna zapłata podatku VAT za miesiąc poprzedni. Przy rozliczaniu kwartalnym podatek VAT-7K wpłacamy do 25 dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału.

Skala podatkowa

Stawki podatku dochodowego:

Do sumy 85 528.00 zł 18 % - kwota zmniejszająca podatek
Od 85 528.00 zł 15 395.00 zł + 32 % nadwyżki ponad kwotę 85 528.00 zł - kwota zmniejszająca podatek

Podatek liniowy

Stawka podatku liniowego w 2017 r. wynosi 19 % od uzyskanego dochodu

Pracodawcy i zleceniodawcy:

do 20 dnia miesiąca pracodawca / zleceniodawca przekazuje zaliczki na podatek dochodowy od wypłaconych w poprzednim miesiącu należności z tytułu umów o pracę, umów zlecenia, o dzieło itd.

Wniosek CEIDG-1 jest interaktywnym dokumentem wprowadzonym w ramach reformy "jedno okienko". Pozwala on na rejestrację firmy w oparciu o jeden formularz CEIDG-1 , który jest jednocześnie wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz wnioskiem o nadanie numeru REGON, zgłoszeniem do US oraz ZUS. Skorzystaj z naszego poradnika przedsiębiorcy i dowiedz się jak założyć firmę krok po kroku. Jeśli chcesz dokonać zgłoszenia w zakresie VAT skorzystaj z deklaracji VAT-R . Włąsna działalność gospodarcza - teraz to proste, dzięki naszemu wnioskowi CEIDG-1.

Copyright © 2010 - 2017 IFIRMA S.A. | Regulamin