Kalendarium

ZUS

Termin zapłaty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy:

  • do 5 dnia kolejnego miesiąca - jednostki budżetowe, zakłady budżetowe oraz gospodarstwa pomocnicze;
  • do 10 dnia kolejnego miesiąca - osoby fizyczne (w tym przedsiębiorcy opłacający składki wyłącznie za siebie);
  • do 15 dnia kolejnego miesiąca - pozostali płatnicy.

Wynagrodzenie brutto:

okres
minimalne:

Minimalna podstawa wymiaru składek:

dla ubezpieczeń społecznych i Funduszu Pracy
dla ubezpieczenia zdrowotnego

Wysokość składek do ZUS płaconych przez przedsiębiorcę:

na ubezpieczenie emerytalne
na ubezpieczenie rentowe
na ubezpieczenie chorobowe
na ubezpieczenie wypadkowe
Razem społeczne z chorobowym
Razem społeczne bez chorobowego
na ubezpieczenie zdrowotne
na Fundusz Pracy
Składka miesięczna ZUS z chorobowym
Składka miesięczna ZUS bez chorobowego

Minimalna podstawa wymiaru składek dla przedsiębiorców opłacających składki na ubezpieczenie społeczne na zasadach preferencyjnych:

Podstawa wyliczenia składek dla ubezpieczeń społecznych
Wysokość składek do ZUS:
na ubezpieczenie emerytalne
na ubezpieczenie rentowe
na ubezpieczenie chorobowe
na ubezpieczenie wypadkowe
Razem społeczne z chorobowym
Razem społeczne bez chorobowego
na ubezpieczenie zdrowotne
Składka miesięczna ZUS z chorobowym
Składka miesięczna ZUS bez chorobowego

URZĄD SKARBOWY

Terminy:

  • do 20 dnia każdego miesiąca - wpłata do US zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc poprzedni. Przy rozliczaniu kwartalnym zaliczki na podatek dochodowy z działalności gospodarczej wpłacamy do 20 dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału. Deklaracji PIT nie składamy w ciągu roku.
  • do 25 dnia każdego miesiąca - złożenie deklaracji VAT-7 i ewentualna zapłata podatku VAT za miesiąc poprzedni. Przy rozliczaniu kwartalnym podatek VAT-7K wpłacamy do 25 dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału.

Skala podatkowa

Stawki podatku dochodowego:

Do sumy zł % - kwota zmniejszająca podatek
Od zł zł + % nadwyżki ponad kwotę zł - kwota zmniejszająca podatek

Podatek liniowy

Stawka podatku liniowego w r. wynosi % od uzyskanego dochodu

Pracodawcy i zleceniodawcy:

do 20 dnia miesiąca pracodawca / zleceniodawca przekazuje zaliczki na podatek dochodowy od wypłaconych w poprzednim miesiącu należności z tytułu umów o pracę, umów zlecenia, o dzieło itd.

Wniosek CEIDG-1 jest interaktywnym dokumentem wprowadzonym w ramach reformy "jedno okienko". Pozwala on na rejestrację firmy w oparciu o jeden formularz CEIDG-1 , który jest jednocześnie wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz wnioskiem o nadanie numeru REGON, zgłoszeniem do US oraz ZUS. Skorzystaj z naszego poradnika przedsiębiorcy i dowiedz się jak założyć firmę krok po kroku. Jeśli chcesz dokonać zgłoszenia w zakresie VAT skorzystaj z deklaracji VAT-R . Włąsna działalność gospodarcza - teraz to proste, dzięki naszemu wnioskowi CEIDG-1.

Copyright © 2010 - 2019 IFIRMA S.A. | Regulamin