Używamy plików cookie do personalizacji treści i reklam, zapewnienia funkcji mediów społecznościowych i analizy ruchu. Udostępniamy również informacje o korzystaniu z naszej strony naszym partnerom reklamowym.    Więcej informacji    AKCEPTUJĘ

Podatek liniowy

Zgodnie z tą metodą wyliczania podatku, podatek wynosi 19% od dochodu, bez względu na jego wysokość, czyli podatek nie jest progresywny. Ta forma ma też minusy: nie możemy stosować ulg podatkowych ani wspólnie się opodatkowywać ze współmałżonkiem lub dzieckiem (gdy jesteśmy samotnym rodzicem).

Od strony formalnej, aby móc w ten sposób rozliczyć dochody z działalności, należy o jej wyborze poinformować Naczelnika Urzędu Skarbowego wnioskiem CEIDG-1 składanym do dowolnego Urzędu Miasta/Gminy.

Ważne terminy.

Zarówno w sytuacji jeżeli jest nowy przedsiębiorca, który zakłada firmę oraz gdy zmiany trybu rozliczenia podatku dokonujemy w trakcie roku o wybranym terminie płatności zaliczki należy powiadomić na składanym zeznaniu rocznym. Zaliczka może być opłacana co miesiąc lub co kwartał.

UWAGA! Wybór trybu rozliczenia zaliczki następuje w zeznaniu rocznym. Dla przykładu: dla roku 2019, w którym dokonaliśmy zmiany częśtotliwości wpłaty zaliczki, zmiana ta zostanie zgłoszona w zeznaniu rocznym składanym za ten rok.

W sytuacji, jeżeli nie zgłosimy żadnego terminu rozliczenia – musimy rozliczać się miesięcznie. Natomiast jeżeli spóźnimy się z oświadczeniem o wyborze podatku liniowego (lub nie złożymy żadnego oświadczenia), dochody z działalności automatycznie będą rozliczane na zasadach ogólnych – wg skali podatkowej.

Złożone przez przedsiębiorcę oświadczenie dotyczy również lat następnych. Zasada opodatkowania dochodu z działalności gospodarczej obowiązuje do momentu:

  • utraty prawa do podatku liniowego bądź
  • złożenia oświadczenia we właściwym terminie o wyborze innej formy opodatkowania (do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnięto pierwszy przychód w roku kalendarzowym).

Kto nie może skorzystać z zalet podatku liniowego?

Nie każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą może skorzystać z tej metody opodatkowania. Możliwości tej nie mają podatnicy osiągający przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym.

W takiej sytuacji wybór metody liniowej nastąpi najwcześniej po pełnym roku kalendarzowym wykonywania działalności gospodarczej na innych zasadach. W praktyce więc obostrzenie czasowe wynosi ponad rok.

Utrata prawa.

Podatnicy, którzy mieli prawo do wyboru podatku liniowego, ale w trakcie działalności rozpoczęli również osiąganie przychodów ze świadczenia w/w czynności na rzecz byłego pracodawcy, tracą prawo do rozliczania dochodów z całego roku i muszą rozliczyć się wg skali. Są zobowiązani do wyliczenia zaliczek od początku roku wg zasad ogólnych oraz zapłaty odsetek za zwłokę od ewentualnych zaległości z tytułu tak obliczonych zaliczek.

Są sytuacje, w których podatnik w trakcie roku z różnych względów chciałby dokonać rezygnacji z podatku liniowego. Wystarczy więc, że osiągnie przychód na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy ze sprzedaży usług odpowiadającym czynnościom, które wykonywał jako pracownik. Jest to jedna z niewielu sytuacji, w której można dokonać zmiany niekorzystnie wybranej metody opodatkowania.

Dla kogo podatek liniowy jest opłacalny?

Decydując się na metodę opodatkowania należy rozpatrzyć wiele czynników. Ważna jest opłacalność metody (realna wysokość podatku do zapłaty po uwzględnieniu wszelkiego rodzaju odliczeń), ilość czynności księgowo-formalnych koniecznych w danej formie, a także możliwości i ograniczenia jakie nakładają przepisy w związku z daną formą.

Obsługa księgowa. Podatkiem liniowym mogą być opodatkowane dochody ustalone na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów bądź też pełnych ksiąg rachunkowych (gdy ze względu na wysokość obrotu wymagana jest taka forma).

Ulgi podatkowe. Wybór metody liniowej wiąże się z brakiem możliwości skorzystania z ulg podatkowych oraz preferencyjnych rozliczeń dochodów z tej działalności ze współmałżonkiem lub dzieckiem.

Rachunek ekonomiczny. Od 2009 roku obowiązuje nowa skala podatkowa dla opodatkowanych na zasadach ogólnych - 18% i 32 % z uwzględnieniem kwoty wolnej od podatku oraz nowego progu 85 528,00 zł. Dla stawki 32%. W przypadku podatku liniowego nic nie uległo zmianie. Podatek wynosi 19% od podstawy opodatkowania.

Wyliczając opłacalność metody należy uwzględnić trzy podstawowe czynniki:

  • wysokość dochodu po odjęciu zapłaconych składek społecznych: aby podatek liniowy zaczął być opłacalny, podstawa musi przekraczać 90 tysięcy złotych z czego wynika, że podatek liniowy jest korzystny wyłącznie dla osób osiągających duże dochody w trakcie roku i nie mających potrzeby wykorzystania aktualnie obowiązujących ulg podatkowych;
  • wysokość dochodów z innych źródeł (liczonych wg skali), które zsumowane z dochodem z działalności mogą przekroczyć 1. próg podatkowy i spowodować konieczność dopłaty podatku zarówno od dochodów z działalności jak i z pracy (częsta sytuacja w przypadku prowadzenia działalności i jednoczesnej umowy o pracę, zlecenia czy o dzieło);
  • możliwość wykorzystania ulg podatkowych, zmniejszających podstawę opodatkowania i podatek dochodowy w sytuacji, w której wybralibyśmy podatek wg skali.

Wniosek CEIDG-1 jest interaktywnym dokumentem wprowadzonym w ramach reformy "jedno okienko". Pozwala on na rejestrację firmy w oparciu o jeden formularz CEIDG-1 , który jest jednocześnie wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz wnioskiem o nadanie numeru REGON, zgłoszeniem do US oraz ZUS. Skorzystaj z naszego poradnika przedsiębiorcy i dowiedz się jak założyć firmę krok po kroku. Jeśli chcesz dokonać zgłoszenia w zakresie VAT skorzystaj z deklaracji VAT-R . Włąsna działalność gospodarcza - teraz to proste, dzięki naszemu wnioskowi CEIDG-1.

Copyright © 2010 - 2019 IFIRMA S.A. | Regulamin