Import towarów – zwolnienia

Ustawa o VAT wprowadza od 1 stycznia 2011 roku zmiany odnośnie kwestii zwolnień w zakresie importu towarów.

 

Wprowadzone zwolnienia

  • zwolnienie z tytułu importu towarów przez instytucje lub organy Wspólnot Europejskich, które posiadają siedzibę lub przedstawicielstwo na terytorium kraju – do celów służbowych tych instytucji lub organów (§ 13 ust. 1 pkt 22);
  • zwolnienie z tytułu importu towarów, gdy miejscem ich przeznaczenia jest terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju i wywóz z terytorium kraju tych towarów następuje w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (§ 14 rozporządzenia).

Wprowadzone zmiany w zakresie zwolnienia dla towarów przemieszczanych do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej likwidują obowiązek składania zabezpieczenia kwoty podatku VAT, który nie został przez importera uiszczony.

Warunki skorzystania ze zwolnienia

Aby skorzystać z wyżej opisanych zwolnień, importer, który dokonuje wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów musi spełnić następujące warunki:

  • być zarejestrowanym jako podatnikiem VAT UE;
  • podać numer identyfikacji podatkowej przyznany na potrzeby transakcji wewnątrzunijnych, w momencie importu;
  • podać numer identyfikacyjny VAT przyznany mu na potrzeby transakcji wewnątrzunijnych lub własny numer identyfikacyjny VAT nabywcy towarów przyznany mu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych w państwie członkowskim przeznaczenia importowanych towarów;
  • przedstawić dowód poświadczający przeznaczenie importowanych towarów do transportu lub wysyłki z terytorium kraju na terytorium innego państwa członkowskiego (np. dokumenty transportowe lub umowa z nabywcą);
  • przedstawić organowi celnemu, w terminie 4 miesięcy po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów, dokumentów potwierdzających wykazanie w informacji podsumowującej wewnątrzunijnej dostawy towarów.

Uwaga!

Wykazanie w informacji podsumowującej również innych wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów, które uniemożliwia identyfikację wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (poprzedzonej importem tych towarów), importer zobowiązany jest przedstawić zaświadczenie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające złożenie przez niego informacji podsumowującej w zakresie tej wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

Aby móc zastosować zwolnienie, importer nie może naruszyć, w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym dokonywany jest import towarów, warunku dotyczącego przedstawiania w terminie 4 miesięcy stosownych dokumentów, w odniesieniu do towarów importowanych w okresie 17 miesięcy poprzedzających import towarów.

  • Jeśli importer spełnia warunki do zwolnienia, z wyjątkiem przestrzegania terminu określonego do złożenia informacji podsumowującej lub zaświadczenia naczelnika urzędu skarbowego (4 miesięcy) w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym dokonywany jest import towarów może skorzystać z przedmiotowego zwolnienia po złożeniu organowi celnemu zabezpieczenia w wysokości równej kwocie podatku, który nie zostanie uiszczony.
  • Importer, który złożył zabezpieczenie, jest zobowiązany do przedstawienia w terminie 4 miesięcy stosownych dokumentów potwierdzających wykazanie w informacji podsumowującej wewnątrzunijne dostawy dotyczących importu towarów.
  • Jeśli importer nie przedstawi w oznaczonym terminie stosownych dokumentów, organ celny pokryje podatek ze złożonego zabezpieczenia. Natomiast w sytuacji, gdy importer przedstawi dokumenty w terminie, złożone przez importera zabezpieczenie zostanie zwolnione.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

Ponad 30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOKI