Kiedy lekarz ma obowiązek założyć kasę fiskalną (z uwzględnieniem zmian od 2011 roku)?

Podatnicy świadczący usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej zwolnieni są z obowiązku rejestrowania sprzedaży na kasie fiskalnej do 30 kwietnia 2011 roku. Po tym terminie obowiązują ich zasady ogólne.

I tak, podatnicy którzy rozpoczną działalność w 2011 roku, nie będą musieli założyć kasy do kwoty 20 000 zł, a podatnicy którzy rozpoczęli sprzedaż w latach ubiegłych – o ile sprzedaż nie przekroczyła w poprzednim bądź bieżącym roku 40 000 zł.

Do limitu wchodzi tylko sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności. Nie wlicza się do niej usług wykonywanych przez lekarzy w ramach kontraktów z NFZ, na podstawie umów cywilnoprawnych bądź umów o pracę.

W tym momencie ważne jest aby zdefiniować trzy pojęcia, które są często używane przez podatników zamiennie: przychód, dochód, obrót.

Przychód to należne, nawet jeśli nie zostały faktycznie otrzymane, kwoty za wykonanie danej usługi. W tej kategorii nie mieszczą się zaliczki, które dotyczą zdarzeń przyszłych.

Dochodem jest przychód pomniejszony o koszty związane z prowadzeniem działalności.
Te dwa pojęcia związane są z podatkiem dochodowym i nie mają zastosowania do obliczania limitu dla kasy fiskalnej.

Rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących posługuje się pojęciem obrót. Jest ono zdefiniowane w ustawie o podatku od towarów i usług, która to nakłada na podatnika – nie zależnie od tego czy jest on vatowcem czy też nie – obowiązek założenia kasy fiskalnej.
Za obrót uznaje się kwoty należne z tytułu sprzedaży, a także zaliczki otrzymane na poczet przyszłych świadczeń, pomniejszone o podatek VAT należny. U nie-vatowców będą to kwoty należne ze sprzedaży plus ewentualne zaliczki.

Bardzo ważne jest aby podatnik kontrolował obrót z tytułu sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności. W tym celu powinien on prowadzić dodatkową ewidencję sprzedaży z podziałem na dni.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOK