Zatrudnienie stażysty z Urzędu Pracy

Zatrudnienie stażysty z Urzędu Pracy oznacza dla bezrobotnego zastrzyk gotówki i szansę na zdobycie nowych kwalifikacji. Natomiast dla pracodawcy to dodatkowe ręce do pracy.

Zatrudnienie stażysty – jak?

Przedsiębiorca prowadzący własny biznes może zwrócić się do Urzędu Pracy z prośbą o przysłanie mu osoby bezrobotnej na staż. W tym celu powinien napisać odpowiedni wniosek do Urzędu Pracy o organizację i sfinansowanie stażu w jego firmie. Ponieważ staż jest opłacany z Funduszu Pracy, PUP może poprosić go o dostarczenie oświadczenia o niezaleganiu z wypłatą wynagrodzeń i zapłatą obowiązkowych składek.

Niezbędne jest też napisanie programu nauki stażysty, w którym przedsiębiorca powinien zamieścić nazwę zawodu/specjalności dotyczącej stażu. Trzeba określić zakres zadań wykonywanych przez stażystę, a także rodzaj kwalifikacji/umiejętności zawodowych, jakie stażysta uzyska po ukończeniu nauki. Ponadto przedsiębiorca powinien wyznaczyć opiekuna osoby objętej programem stażu.

Jeśli wniosek zostanie zaakceptowany (PUP ma na to miesiąc), przedsiębiorca i Urząd Pracy podpisują stosowną umowę. Pracodawca i stażysta nie podpisują żadnej umowy.

Ilu maksymalnie stażystów można przyjąć na staż?

Organizator stażu prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą może przyjąć na staż nie więcej niż jednego stażystę jednocześnie. W przypadku większych firm liczba stażystów nie może przekraczać liczby pracowników zatrudnionych tam na etat.

Jakie prawa ma stażysta z Urzędu Pracy?

Stażysta nie może pracować dłużej niż 8 godzin dziennie i 40 godzin tygodniowo. Podpisana przez niego lista obecności musi być dostarczana do Urzędu Pracy co miesiąc. W ramach swojej pracy stażysta otrzymuje stypendium w wysokości 120 procent kwoty zasiłku, w całości finansowane z Funduszu Pracy. Zatrudniony na staż bezrobotny nie ma prawa do urlopu wypoczynkowego, jednak za każde 30 dni stażu nabywa prawo do dwóch dni wolnego z zachowaniem prawa do stypendium. Co ważne, stażystę można przyjąć do tej samej firmy na ponowny staż, jednak wówczas konieczne jest zorganizowanie mu innego stanowiska pracy. Nie można bowiem odbywać wielokrotnie stażu na tym samym stanowisku u jednego przedsiębiorcy.

Po odbyciu stażu przez osobę bezrobotną opiekun stażu wydaje opinię na temat wykonywanych przez nią zadań i zdobytych umiejętności. Wraz z kartą stażu, opinię należy zanieść do Urzędu Pracy. Wówczas PUP wydaje bezrobotnemu stosowne zaświadczenie.

Czy pracodawca musi zatrudnić stażystę po odbytym stażu?

Zgodnie z prawem pracodawca nie ma obowiązku zagwarantowania stażyście zatrudnienia po odbytym stażu. Jeśli jednak w umowie pomiędzy przedsiębiorcą a Urzędem Pracy znajdzie się zapis gwarantujący zatrudnienie stażysty wówczas pracodawca musi się z niego wywiązać.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOK