Urlop wychowawczy – podstawa składek w 2013 r.

Od stycznia 2012 r. zostały wprowadzone zmiany w ustalaniu podstawy składek. Od stycznia 2012 r. podstawę taką stanowi kwota 60 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale.

Nowe przepisy wprowadziły to, że tak określona podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, nie może być wyższa niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających urlop wychowawczy, nie więcej jednak niż kwota 60 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia- w styczniu i lutym 2013 r. jest to – 2.106,13 zł.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie ustala się w taki sposób, jak podstawę wymiaru zasiłku chorobowego, tj. dzieli się wynagrodzenie osiągnięte przez pracownika przez liczbę miesięcy, z których wynagrodzenie to zostało osiągnięte. Z tą różnicą , że przyjmuje się pełne wynagrodzenie brutto, łącznie z częścią składek społecznych finansowanych przez pracownika ( 13,71 proc ).

W przypadku osób które były zatrudnione przed przejściem na urlop wychowawczy w pełnym wymiarze czasu pracy i uzyskiwały z tego tytułu wynagrodzenie minimalne podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie może być niższa niż minimalne wynagrodzenie obowiązujące w danym roku. W 2013 r. będzie to 1.600,00 zł. Jak była to praca na część etatu to podstawę ustalamy proporcjonalnie np. ½ etatu -800,00 zł brutto itd.

Reasumując:
Musimy ustalić podstawę składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe biorąc pod uwagę średnią z 12 miesięcy ( albo z miesięcy faktycznie przepracowanych ) poprzedzające okres zatrudnienia u danego pracodawcy przed urlopem wychowawczym (uwzględniamy tylko pełne miesiące ). Ważne jest aby ta średnia nie przekroczyła kwoty 60 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale. W styczniu i lutym 2013 r. jest to kwota 2.106,13 zł ( podstawa ta ulega zmianie co kwartał i jest podawana na stronach ZUS).
Jeżeli ze średniej z 12 miesięcy wyjdzie kwota wyższa niż 2.106,13 zł to podstawę składek na emerytalne i rentowe ustalamy właśnie od tej podstawy. Nie można przekroczyć tej kwoty.

Podstawa składki zdrowotnej w 2013 r.
Podstawa wymiaru składki zdrowotnej u osób przebywających na urlopie wychowawczym nie uległa zmianie i nadal wynosi 520 zł. Podstawy nie obniża się proporcjonalnie, tak jak w przypadku składek emerytalnej i rentowej. Podstawa ta ma obowiązywać do połowy roku 2013.

Jak to wykazać w serwisie ifirma:
Jeżeli urlop wychowawczy będzie cały miesiąc a ustalona podstawa na emerytalne i rentowe będzie np. 1.600,00 zł brutto to w serwisie wprowadzamy w ten sposób:
Dla pracownicy nie musimy wystawiać rachunku. Ale musimy tę osobę wykazać w raportach i deklaracji do ZUS. W serwisie wchodzimy na zakładkę < deklarację >wygeneruj deklaracje ZUS> zatwierdzamy. Utworzy się deklaracja ZUS DRA za dany miesiąc i raporty RCA, RZA, RSA .
Wchodzimy na raport ZUS RCA dodaj osobę ubezpieczoną >otworzy się raport który należy uzupełnić. Podajemy dane pracownika, kod tytułu ubezpieczeń, podstawę składek i składki a następnie zatwierdzamy.
Uzupełniamy poszczególne punkty:
pkt.01 – wpisujemy kod -12 11 0 0
pkt.04 – podajemy -podstawę na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Od stycznia 2013 r. -podstawa wynosi – 1.600,00 zł
pkt.11- podajemy -składkę emerytalną finansowaną przez płatnika – 19,52% – 312,32 zł
pkt.12- podajemy -składkę rentową finansowaną przez płatnika – 8% – 128,00 zł
pkt.06- podajemy- podstawę na ubezpieczenie zdrowotne -520,00 zł ( do czerwca 2013 r. )
pkt.10- podajemy -składkę na ubezpieczenie zdrowotne -46,80 zł ( do czerwca 2013 r. )
pkt.15- podajemy – razem składka : 487,12 zł.
Zatwierdzamy.
Wchodzimy na raport ZUS RSA :
otworzy się nam strona z RSA< edytuj> dodaj osobę ubezpieczoną>uzupełniamy dane
pkt.01 – wpisujemy kod – 01 10 00
pkt.02- wpisujemy kod świadczenia przerwy -121 ( wybieramy z listy )
pkt.03-podajemy okres świadczenia przerwy -data -od…
pkt.04-podajemy okres świadczenia przerwy -data – do…
Zatwierdzamy.
Teraz należy to jeszcze wykazać w deklaracji ZUS DRA.
Wchodzimy na zakładkę < deklaracje> DRA < należy ją edytować i wpisać:
część III DRA -pkt. 01- liczba ubezpieczonych, musimy dodać tę osobę
część IV -składki finansowane z budżetu państwa
pkt. 10 -składka na emerytalne -19,52% – wpisujemy – 312,32 zł
pkt.11-składka na rentowe- 8% – wpisujemy – 128,00 zł
pkt. 12- suma – 440,32 zł
część VII pkt. 03- podajemy – 46,80 zł.
Zatwierdzamy.

Podstawa zasiłku za niepełny miesiąc:
Jeżeli początek lub koniec urlopu wychowawczego nastąpi w trakcie miesiąca to podstawę na ubezpieczenie emerytalne i rentowe ustalamy proporcjonalnie. Ustalamy ją dzieląc policzoną wcześniej podstawę lub te 60 proc. ( 2.106,13 zł w styczniu i lutym 2013 r. ) przez liczbę dni kalendarzowych danego miesiąca ( np. luty ma 28 dni w 2013 r.) i mnożymy prze liczbę dni , w których osoba podlegała ubezpieczeniu z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym.
Np. Pracownica rozpoczyna urlop wychowawczy od 20 lutego 2013 r. a ustaloną podstawą jest 1600,00 zł.
To 1600,00 zł : 28 dni w lutym * 9 dni ( od 20 lutego do 28 lutego jest 9 dni ) = 514,29 zł.
I od tej podstawy ustalamy składki na emerytalne i rentowe tak jak w przykładzie podanym wyżej, tylko zamiast od 1600,00 zł liczymy od 514,29 zł.

 

Ważne!
Zasiłek wychowawczy wykazujemy na raportach i deklaracji do ZUS zawsze w miesiącu którego dotyczą np. zasiłek wychowawczy jest w miesiącu lutym to wykazujemy to w raportach i deklaracji lutowej.

Małgorzata Michalak

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOK