Zaliczka w eksporcie – zmiany od 2014 roku

Dotychczasowe zasady powstawania obowiązku podatkowego pozwalały na zastosowanie 0% VAT w przypadku, gdy wywóz nastąpił w terminie 6 miesięcy, licząc od daty otrzymania części należności. Zaliczka w eksporcie – co zmieniło się w jej kwestii od stycznia?

Zaliczka w eksporcie – zmiany

O tym jak wyglądała sytuacja przed zmianami możesz dowiedzieć się tutaj. Od 1 stycznia 2014 r. w przypadku, gdy podatnik otrzymał całość lub część zapłaty przed dokonaniem eksportu towarów ma prawo do zastosowania stawki VAT 0%. Warunkiem do zastosowania preferencyjnej stawki VAT jest konieczność wywozu towarów w terminie 2 miesięcy. Licząc od końca miesiąca, w którym podatnik otrzymał tę zapłatę a także otrzymanie przez podatnika w tym terminie dokumentu potwierdzającego wywóz towarów. Jeżeli warunek dotyczący dokumentacji wywozu nie został spełniony, podatnik nie wykazuje tej dostawy w ewidencji VAT za dany okres rozliczeniowy. Wykazuje ją w okresie następnym, stosując stawkę podatku 0%. Pod warunkiem otrzymania dokumentu przed upływem terminu złożenia deklaracji podatkowej za następny okres. W przypadku nieotrzymania tego dokumentu w określonym terminie, podatnik stosuje stawkę właściwą dla dostawy tego towaru na terytorium kraju. Otrzymanie przez podatnika dokumentu potwierdzającego wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej w terminie późniejszym, upoważnia podatnika do dokonania korekty podatku należnego w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym podatnik otrzymał ten dokument. Zasady stosowania stawki 0% przy otrzymanej zaliczce można zastosować również, jeżeli wywóz towarów nastąpi w terminie późniejszym niż dwa miesiące, pod warunkiem, że wywóz w tym późniejszym terminie jest uzasadniony specyfiką realizacji tego rodzaju dostawy, w której określono termin wywozu towarów (np. ze względu na znaczne nakłady finansowe jakie musiały zostać poniesione na produkcję danego towaru).

Zaliczka w eksporcie – przykłady

Przykład 1.
15 marca 2014 r. firma otrzymała od kontrahenta zaliczkę na poczet eksportu towarów, który ma być wywieziony poza UE. Firma będzie miała prawo zastosować stawkę VAT 0% do otrzymanej zaliczki, pod warunkiem, że: – sprzedaż będzie miała miejsce do 31 maja 2014 r. (2 miesiące od końca marca) – firma zgromadzi dokumenty potwierdzające wywóz (w terminach określonych dla eksportu towaru). Możliwe są następujące rozwiązania:
  1. Firma przewiduje, że obydwa warunki zostaną spełnione do końca maja 2014. Ma zatem prawo w rozliczeniu za marzec wykazać zaliczkę przy stawce 0%.
  2. Firma nie ma pewności, że obydwa warunki zostaną spełnione do końca maja. Może zatem nie wykazywać tej zaliczki w deklaracji za marzec oraz kwiecień, oczekując na ich spełnienie do końca maja,
  3. Jeżeli warunki te zostaną spełnione przed upływem terminu do złożenia deklaracji za marzec (do 25. kwietnia). Wtedy stawkę VAT 0% wykazujemy w deklaracji za kwiecień.
  4. Jeżeli warunki te zostaną spełnione do przed upływem terminu do złożenia deklaracji za kwiecień (do 25 maja). Wtedy stawkę VAT 0% wykazujemy w deklaracji za kwiecień.
  5. Niespełnienie do końca maja wyżej wymienionych warunków oznacza konieczność opodatkowania zaliczki według stawki właściwej dla dostawy krajowej, w deklaracji za maj.
  6. Późniejsze otrzymanie dokumentu potwierdzającego wywóz towarów poza UE uprawnia do dokonania korekty podatku należnego za okres rozliczeniowy, w którym podatnik otrzymał ten dokument (rozliczenie bieżące).
Przykład 2
15 marca 2014 r. Firma otrzymała od kontrahenta zaliczkę na poczet eksportu specjalistycznego towaru, który ma być wywieziona poza UE. Wyprodukowanie towaru wymaga kilkumiesięcznego nakładu pracy – takie warunki zostały określone w zawartej umowie. Ustalono również, że realizacja zlecenia nastąpi do 20 sierpnia 2014 r. Choć wywóz towarów nastąpi po okresie dwóch miesięcy po otrzymaniu zaliczki, powinna być ona opodatkowana stawką 0 % VAT. Tak późny wywóz towaru spowodowany jest specyfiką zamówionego towaru. Dodatkowo strony określiły w umowie warunki dostawy towaru (czas realizacji transakcji). Zatem można zastosować stawkę 0 %, pod warunkiem że firma po dokonaniu dostawy zgromadzi w odpowiednim czasie dowody potwierdzające wywóz towarów eksportowanych. W terminach określonych dla eksportu towaru.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

kawaDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguksiazka

Ponad 30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOKI